ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ - ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 800 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΑΣ-ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ – ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 800 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΑΣ – ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ, ΑΤΟΜΙΚΑ, ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ 3.750 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1979/2020 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν γάμο το έτος 2007, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν τρία τέκνα, γεννηθέντων στις 11.11.2017, 04.02.2010, και 03.04.2013, αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και η συμβίωσή τους διακόπηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα τέκνα, από της διακοπής της συμβίωσης, διαμένουν με την μητέρα τους, η οποία είναι φιλόστοργη και ικανή να τα διαπαιδαγωγήσει σωστά. Κατόπιν αυτών, η ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων στη μητέρα, παρίσταται επωφελής, μη πιθανολογούμενης της ανάγκης συνεπιμέλειας, διότι μια τέτοια λύση ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω προστριβές μεταξύ των γονέων.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα στερούνται περιουσίας και εισοδήματος. Συνεπώς, έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων τους. Ο πατέρας κατά το φορολογικό έτος 2018 είχε μεικτό εισόδημα 238.834,80 ευρώ, από ακίνητα και μερίσματα-τόκους κεφαλαίου. Η μητέρα κατά το φορολογικό έτος 2018 είχε μεικτό εισόδημα 26.603,55 ευρώ. Οι ανήλικοι παρακολουθούν ιδιωτικό σχολείο, με ετήσιο κόστος 8.000, 7.200 και 6.800 ευρώ, αντίστοιχα. Με βάση τις οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων, οι μηνιαίες ανάγκες των ανηλίκων, ανέρχονται σε 1.450, 1.400 και 1.350 ευρώ αντίστοιχα. Με τα δεδομένα αυτά, ο πατέρας πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή του, με τα ποσά των 1.300, 1.250 και 1.200 ευρώ αντίστοιχα, ενώ κατά τα υπόλοιπα ποσά των 150 ευρώ μηνιαίως ανά τέκνο, συμμετέχει στην διατροφή τους και η μητέρα, με την προσφορά και της προσωπικής της εργασίας.

Αναφορικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα, καθώς είναι προς το συμφέρον των τελευταίων, αφού έτσι διατηρείται ο μεταξύ αυτών και του πατέρα τους φυσικός δεσμός και παρέχεται η δυνατότητα στον τελευταίο ενημέρωσής του για τη διαβίωση και ανάπτυξη αυτών και δεν δημιουργείται από αυτήν κανένας κίνδυνος για την ψυχική ηρεμία των τέκνων, πρέπει να ρυθμισθεί ως εξής: 1) κάθε τριήμερο Παρασκευής-Σαββάτου-Κυριακής που περιέχει το πρώτο και τρίτο Σάββατο του μήνα, από Παρασκευή και ώρα 18:00 έως την Κυριακή και ώρα 18:00, 2) κάθε Τρίτη από ώρα 17:00 έως την επόμενη ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ., 3) κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους, κατά τα ζυγά έτη, από ώρα 17:00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι 20:00 μ.μ. της 29ης Δεκεμβρίου, κατά τα μονά έτη, από 17:00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι 20:00 μ.μ. της 5ης Ιανουαρίου, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα, κατά τα μονά έτη, από ώρα 10:00 π.μ. της Μ. Πέμπτης μέχρι ώρα 17:00 μ.μ. της δευτέρας ημέρας του Πάσχα, κατά τα ζυγά έτη, από ώρα 10:00 π.μ. της Τρίτης της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 18:00 μ.μ. της Σαββάτου της ίδιας εβδομάδας, 5) 31 ημέρες το καλοκαίρι και δη τον μήνα Ιούλιο, από ώρα 10:00 π.μ. της 1ης Ιουλίου έως και 18:00 της 31ης Ιουλίου κατά τα μονά έτη και από 10:00 π.μ. της 1ης έως και 18:00 μ.μ. της 31ης Αυγούστου κατά τα ζυγά έτη. Η προαναφερόμενη υπό στοιχείο 1 και 2 επικοινωνία δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις υπό στοιχεία 3, 4 και 5. Ειδικώς, στην υπό στοιχείο 2 επικοινωνία, η παραλαβή και παράδοση μπορεί να γίνεται από και προς το σχολείο των τέκνων.

Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι, η διακοπή της συμβίωσης προήλθε από την αιτούσα-καθ’ ης, όταν κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του έτους 2019 κατέθεσε την κρινομένη αίτηση. Η διακοπή της συμβίωσης έλαβε χώρα για εύλογη αιτία, ήτοι συνεχείς έριδες των συζύγων, με κοινή υπαιτιότητα των διαδίκων, με συνέπεια ο καθ’ ου να οφείλει την προσωρινή διατροφή κατ’ άρθρ. 1392 ΑΚ, η οποία και πρέπει να επιδικασθεί στη σύζυγό του. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές τους δυνατότητες και με βάση τις διατροφικές ανάγκες της αιτούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την έγγαμη συμβίωση, συνεκτιμωμένων και των νέων συνθηκών και αναγκών της, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη διάστασή τους, προκύπτει διαφορά υπέρ αυτής, 800 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δικαιούται να αξιώσει από τον καθ’ ου, ως συνεισφορά του στη διατροφή της.

Για τους λόγους αυτούς, αναθέτει προσωρινά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων στην αιτούσα μητέρα τους, υποχρεώνει τον καθ’ ου να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα σύζυγό του, ατομικά, διατροφή μηνιαίως 800 ευρώ, εντόκως. Τέλος, υποχρεώνει τον καθ’ ου πατέρα, να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα μητέρα, για λογαριασμό των ανηλίκων, το συνολικό ποσό των 3.750 ευρώ μηνιαίως, με νόμιμο τόκο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ