ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΕΡΑ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ 500 ΣΕ 350 ΕΥΡΩ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΕΡΑ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ 500 ΣΕ 350 ΕΥΡΩ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2020/2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την ένδικη αίτησή του ο αιτών εκθέτει ότι με την καθ’ ης κατήρτισε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ενώ ακολούθως την 31.08.2014 τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο, η οποία γεννήθηκε την 14.10.2011. Ότι, η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε οριστικά τον Ιούνιο του έτους 2015 και o γάμος τους λύθηκε συναινετικά με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη. Ότι, δυνάμει του από 21.12.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταρτίστηκε στα πλαίσια της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους ανατέθηκε στην καθ’ ής, ενώ αυτός (αιτών) ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως στην καθ’ ης, ως τακτική σε χρήμα διατροφή του ανήλικου τέκνου τους, το ποσό των 300 ευρώ και για το χρονικό διάστημα δύο ετών, ήτοι έως την 20η.12.2018, ενώ επίσης καθορίσθηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του. Ότι, παρά το γεγονός ότι η χρονική ισχύς του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού έληξε ο ίδιος εξακολουθούσε την καταβολή του ποσού των 300 ευρώ ως διατροφή της ανήλικης θυγατέρας του, μέχρι το τέλος του έτους 2019, οπότε η καθ’ ης άσκησε κατά του ιδίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα να υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει προσωρινά ως μηνιαία διατροφή του τέκνου τους το ποσό των 1.100 ευρώ, επί της οποία εκδόθηκε η με αριθμό 2044/2020 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει προσωρινά στην καθ’ ης το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή του ανήλικου τέκνου τους. Ότι, o ίδιος έχει την ιδιότητα του μηχανικού πλοίων κατηγορίας Α’, πλην όμως από τον Ιούνιο του έτους 2019 είναι άνεργος και έκτοτε έχει απασχοληθεί ευκαιριακά για χρονικό διάστημα δύο μηνών, χωρίς να έχει καταφέρει να ανεύρει μόνιμη εργασία, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και του μόνιμου προβλήματος υγείας το οποίο αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να στερείται επαρκών εισοδημάτων, που θα επέτρεπαν σε αυτόν την πληρωμή της ως άνω ορισθείσας διατροφής της ανήλικης θυγατρός του. Ότι, μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, έχουν αυξηθεί οι οικογενειακές του δαπάνες, καθόσον οφείλει να συμβάλει οικονομικά στη διαβίωση της νέας οικογένειας, που απέκτησε με τη δεύτερη σύζυγό του, και στη διατροφή του δεύτερου ανήλικου τέκνου του, που γεννήθηκε την 17η.05.2020. Ότι διατηρεί σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του, το οποίο έχει αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις με τη νέα του οικογένεια και για το λόγο αυτό με τη συναίνεση και της καθ’ ης διανυκτερεύει συχνά στην κατοικία του. Επικαλούμενος τα πραγματικά περιστατικά, ο αιτών ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 2044/2020 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο η διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ αυτού. Ζητεί, επίσης, να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το ως άνω ανήλικο τέκνο του.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος και της μάρτυρος της καθ’ ης, όλων ανεξαιρέτως των νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομιζομένων εγγράφων, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι διάδικοι κατήρτισαν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, ενώ ακολούθως τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο. Η έγγαμη συμβίωσή τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ομαλά και ο γάμος τους λύθηκε συναινετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη. Με την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση επικυρώθηκε το από 21.12.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων, δυνάμει του οποίου η επιμέλεια του ανήλικου τέκνων τους ανατέθηκε στην καθ’ ης-μητέρα του, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με αυτό και περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι o αιτών θα καταβάλλει διατροφή για το ανήλικο τέκνο του. Ειδικότερα, με το ως άνω συμφωνητικό οι διάδικοι συμφώνησαν ότι η διατροφή του ανήλικου τέκνου τους θα ανερχόταν στο ποσό των τριακοσίων ευρώ μηνιαίως, καταβαλλόμενο εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός για δύο έτη, ήτοι από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού έως την 20.12.2019. Μετά δε το πέρας της ισχύος του ως άνω συμφωνητικού o αιτών εξακολούθησε να καταβάλει το ποσό των τριακοσίων ευρώ στην καθ’ ης, η οποία άσκησε κατά του τελευταίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλει προσωρινά ως μηνιαία διατροφή του τέκνου τους το ποσό των 1.100 ευρώ. Επί της ανωτέρω αιτήσεως, εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία o αιτών υποχρεώθηκε να καταβάλει προσωρινά στην καθ’ ης το ποσό των πεντακοσίων ευρώ μηνιαίως ως διατροφή του ανήλικου τέκνου τους.

Ωστόσο, μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων επήλθε ουσιώδης μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, η οποία επέφερε αύξηση της οικονομικής συμβολής του στην κάλυψη των αναγκών της νέας οικογένειας, που αυτός δημιούργησε. Συγκεκριμένα, ο αιτών τέλεσε δεύτερο γάμο, από τον οποίο την 17η.05.2020 (δηλαδή μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης), απέκτησε ένα άρρεν τέκνο. Περαιτέρω, προέκυψε ότι τόσο ο αιτών όσο και η σύζυγός του είναι άνεργοι, διαμένουν δε με τον ανήλικο υιό τους σε κατοικία, κείμενη στον Άλιμο Αττικής, η οποία ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στον αιτούντα και κατ’ επικαρπία στη μητέρα του τελευταίου, χωρίς να καταβάλουν μίσθωμα. Ενόψει των ανωτέρω πιθανολογείται ότι μετά τη γέννηση του ανήλικου υιού του αιτούντος, έχουν αυξηθεί οι οικογενειακές του δαπάνες, καθόσον οφείλει να συμβάλει οικονομικά στη διατροφή του δεύτερου ανήλικου τέκνου του.

Περαιτέρω, από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογείται ότι o αιτών, o οποίος έχει την ιδιότητα του μηχανικού πλοίων Α’ κατηγορίας, από τον Ιούνιο του έτους 2019 και εντεύθεν εξακολουθεί να παραμένει σε κατάσταση ανεργίας, πλην μιας ευκαιριακής απασχόλησής του, χωρίς να έχει καταφέρει να ανεύρει μόνιμη εργασία εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και του μόνιμου προβλήματος υγείας (ισχαιμικής καρδιακής ανεπάρκειας) το οποίο αντιμετωπίζει. Το Δικαστήριο, ωστόσο, κρίνει ότι αυτός είναι σε θέση, λόγω της ηλικίας του, της προηγούμενης επαγγελματικής του εμπειρίας και των γραμματικών του γνώσεων, να βρει μόνιμη κατάλληλη εργασία σε συναφές αντικείμενο, κερδίζοντας μηνιαίως το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο συνυπολογίζεται κατά τον προσδιορισμό των οικονομικών του δυνάμεων σαν να είχε πραγματικά το εισόδημα αυτό. Άλλη περιουσία ή άλλα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν πιθανολογείται ότι έχει ο αιτών.

Περαιτέρω, από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε ότι έχει επέλθει μεταβολή ως προς την περιουσιακή κατάσταση της καθ’ ης και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διατροφή του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν οι ίδιες σε σχέση με αυτές του χρόνου εκδόσεως της ως άνω αριθμό 2044/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού. Ειδικότερα, πιθανολογείται ότι η καθ’ ης εξακολουθεί να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, λαμβάνοντας μηνιαίως καθαρές αποδοχές ύψους 690 ευρώ και διατηρεί στην κυριότητά της ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο. Κατοικεί μαζί με την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων σε μίσθιο ακίνητο, κείμενο στην Ηλιούπολη Αττικής, καταβάλλοντας μηνιαίως το ποσό των τριακοσίων ευρώ ως μίσθωμα, ενώ επίσης βαρύνεται με τις κοινόχρηστες δαπάνες. Πέραν των ανωτέρω, άλλα εισοδήματα ή προσοδοφόρα περιουσία δεν προέκυψε ότι διαθέτει, ούτε ότι βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής άλλων, πλην του ανήλικου τέκνου, που απέκτησε με τον αιτούντα. Περαιτέρω, προέκυψε ότι η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, ηλικίας 10 περίπου ετών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, φοίτησε στην τετάρτη τάξη δημοτικού δημοσίου σχολείου, ενώ επίσης παρακολουθεί μαθήματα αγγλικής γλώσσας αντί μηνιαίας δαπάνης ύψους 35 ευρώ, καθώς και μαθήματα γυμναστικής, αντί ετήσιας δαπάνης ύψους 190 ευρώ (σύμφωνα με τις προσκομισθείσες σχετικές αποδείξεις). Επίσης, προέκυψε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων είναι ασφαλισμένο σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, αντί καταβολής ετησίων ασφαλίστρων ύψους 518,58 ευρώ. Κατά τα λοιπά, οι δαπάνες ανατροφής της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων της, της αυτής, από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων της, κατάστασης.

Περαιτέρω, με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων, τις εν γένει περιστάσεις και τις ανάγκες του δικαιούχου τέκνου τους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις συνθήκες ζωής του και ειδικότερα από τον τρόπο διαβίωσης του, την ηλικία του, την υγεία του και τις εν γένει ανάγκες του, η κατά μήνα διατροφή της ανήλικης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ, χωρίς να απαιτείται για την πληρότητα της απόφασης η αναφορά του κάθε κονδυλίου, που αντιστοιχεί σε κάθε επιμέρους ανάγκη της ανήλικης (ΑΠ 782/2003 ΑρχΝ 2004.717). Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η παροχή στέγης, κοινόχρηστων δαπανών, καθώς και η παροχή προσωπικής εργασίας και φροντίδας της καθ’ ης (μητέρας της) για την ανατροφή της, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς, που βαρύνει τους διαδίκους, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων τους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί υπό τις συνθήκες που ισχύουν μετά την έκδοση της με αριθμό 2044/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού. Συνεπώς, o αιτών υπό τις εκτιθέμενες ανωτέρω σημερινές οικονομικές δυνατότητές του είναι σε θέση να συμμετέχει στην κάλυψη των μηνιαίων διατροφικών αναγκών της ως άνω ανήλικης θυγατρός του με την καταβολή χρημάτων και συγκεκριμένα με το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Κατά το υπόλοιπο μέρος που απαιτείται για τη συμπλήρωση της χρηματικής διατροφής του τέκνου των διαδίκων, εξάλλου, συμμετέχει η καθ’ ης και με την προσφορά στέγης και της προσωπικής απασχόλησής της για την περιποίηση και φροντίδα της, που είναι αποτιμητή σε χρήμα και συνδέεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής με τη συνοίκησή της με το τέκνο της.

Περαιτέρω, από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογείται ότι η ανήλικη διατηρεί σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον αιτούντα, με τον οποίο έχει αναπτύξει ένα ισχυρό ψυχικό δεσμό, ενώ επίσης έχει εξαιρετικές σχέσεις με τη νέα του οικογένεια. Μάλιστα, με τη συναίνεση και της καθ’ ης, περνά συχνά χρόνο στην κατοικία του αιτούντος, πέραν των χρονικών ορίων, που προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων. Ως εκ τούτου, πιθανολογείται ότι η διεύρυνση του πλαισίου των χρονικών ορίων επικοινωνίας του αιτούντος με το ως άνω ανήλικο τέκνο του είναι προς το συμφέρον του τελευταίου, καθόσον θα επιδράσει θετικά στην ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, στη συναισθηματική του ισορροπία, καθώς και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ψυχικού δεσμού του τόσο με τον αιτούντα, όσο και τον ετεροθαλή αδελφό του. Ενόψει των ανωτέρω, η επικοινωνία του αιτούντος με την ανήλικη θυγατέρα του, θα γίνεται προσωρινά ως ακολούθως: i) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 15.00 μ.μ. μέχρι την 20.30 μ.μ., ii) την πρώτη, τρίτη και πέμπτη (όπου υπάρχει) εβδομάδα κάθε μήνα και από ώρα 15.00 μ.μ. της Παρασκευής μέχρι την 20.30 μ.μ. της Κυριακής, iii) στις διακοπές των Χριστουγέννων-Νέου Έτους από ώρα 11.ΟΟ μ.μ. της 21ης Δεκεμβρίου μέχρι την 20.30 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου τα μονά έτη και από ώρα 11.00 της 28ης Δεκεμβρίου μέχρι την 20.30 μ.μ. της 6ης Ιανουαρίου τα ζυγά έτη, ίν) στις διακοπές του Πάσχα από ώρα 11.00 π.μ. του Σαββάτου του Λαζάρου μέχρι την 20.30 μ.μ. της Δευτέρας του Πάσχα τα μονά έτη και από ώρα 11.00 π.μ. της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι την 20.30 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά τα ζυγά έτη, ν) ένα μήνα κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, ήτοι από την 11.00 π.μ. της 1ης Αυγούστου μέχρι την 20.30 μ.μ. της 31ης Αυγούστου τα μονά έτη και από την 11.00 π.μ. της 1ης Ιουλίου μέχρι την 20.30 μ.μ. της 31ης Ιουλίου τα ζυγά έτη. νί) Επίσης, o αιτών δύναται να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή διαδικτυακά με το ανήλικο τέκνο του από ώρα 16.00 έως 17.00 π.μ. κατά τις ημέρες που δε θα έχει προσωπική επικοινωνία με αυτό. Η ως άνω υπό στοιχεία «i» και «ii» οριζόμενη επικοινωνία δεν θα ισχύει: α) κατά τις ημέρες εορτασμού των προαναφερόμενων εορτών (Χριστουγέννων/Νέου Έτους – Πάσχα) του ανήλικου με τη μητέρα του και β) κατά το χρονικό διάστημα ενδεχόμενου παραθερισμού του ανήλικου με τη μητέρα του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ