ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΕΥΡΩ - ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ 3ΤΙΑ - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΕΥΡΩ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ 3ΤΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 177/2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Από τη χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που προσκόμισε νόμιμα κατά το στάδιο της προδικασίας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1941, είναι χήρα και έχει δύο ενήλικα και οικονομικά ανεξάρτητα τέκνα. Κατοικεί στο Περιστέρι, σε ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, εμβαδού 31,20 τ.μ., η χρήση του οποίου της παραχωρείται από την κόρη της. Σημειωτέον ότι έχει διαταχθεί η ελεύθερη εκποίηση του εν λόγω διαμερίσματος, δυνάμει απόφασης του Ειρηνοδικείου τούτου, στο πλαίσιο της ρύθμισης των οφειλών της κόρης της. Το μοναδικό της εισόδημα συνίσταται στα 411 ευρώ, προερχόμενο από τη σύνταξη χηρείας της. Από την άλλη, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσής της, στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες κατοικίας, εκτιμάται ότι ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ. Στη συγκυριότητά της ανήκει, σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου, μια μονοκατοικία, εμβαδού 58 τ.μ., επί οικοπέδου, εκτάσεως 700 τ.μ., στην Καρδίτσα.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει το ακόλουθο χρέος, το οποίο θεωρείται ληξιπρόθεσμο με την κοινοποίηση της αίτησης, ο εκτοκισμός του ωστόσο συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της παρούσας, καθώς είναι ασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια. Ειδικότερα, η αιτούσα οφείλει στην καθ’ ης από σύμβαση στεγαστικού δανείου 88.902,75 ευρώ. Η οφειλή αυτή προέρχεται από ένα δάνειο που έλαβε το έτος 2007 η θυγατέρα της και ο σύζυγος της τελευταίας, για την αποπληρωμή του οποίου εγγυήθηκε η αιτούσα. Κατά τον χρόνο κατάρτισης της εν λόγω δανειακής σύμβασης, οι πρωτοφειλέτες διέθεταν ικανοποιητικό εισόδημα, ανερχόμενο ετησίως στο ποσό των 22.909,72 ευρώ, το οποίο τους εξασφάλιζε την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Υπήρξαν δε συνεπείς ως προς την καταβολή της μηνιαίας δόσης ύψους 380 ευρώ, μέχρι και το έτος 2011, ενώ έκτοτε, λόγω ιδίως των προβλημάτων υγείας του γαμβρού της αιτούσας (ο οποίος και απεβίωσε το έτος 2014) περιήλθαν σε αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, συνολικού ύψους 1.ΟΟΟ, περίπου ευρώ.

Η αιτούσα, από την πλευρά της βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών, καθώς το εισόδημά της, μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών της αναγκών, δεν επαρκεί για την καταβολή της μηνιαίας δόσης του δανείου αυτού. Επομένως, πληρούνται στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3869/2010.

Για τη ρύθμιση των οφειλών της στο πλαίσιο του άρθρου 8, πρέπει, ενόψει του ανεπαρκούς εισοδήματός της, να οριστούν μηδενικές καταβολές, χωρίς να συντρέχει ανάγκη ορισμού νέας δικασίμου για τυχόν επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, διότι δεν διαφαίνεται προοπτική αξιόλογης βελτίωσης της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 14 παρ. 1 ν. 4346/2015, καθώς υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της δυνητικής κατοικίας της από την εκποίηση.

Η αντικειμενική αξία του εμπράγματου δικαιώματος επί της δυνητικής κατοικίας της ανέρχεται στα 11.173,81 ευρώ. Συνεπώς, η αιτούσα θα καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της ποσό ίσο με την εμπορική αξία αυτής, μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ιδιότητα, τη θέση, το σχήμα, την παλαιότητα (έτος κατασκευής 1969), τον προσανατολισμό και το εμβαδόν του υπόψη ακινήτου, την εμπορική αξία όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής (άρθρο 336 περ. 4 ΚΠολΔ) και τις συνθήκες της αγοράς, κρίνει ότι η αγοραία αξία του ακινήτου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ και αφαιρουμένου ποσοστού 10% λόγω της αναγκαστικής εκτέλεσης του ακινήτου, 5.400 ευρώ.

Επομένως, πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της πιο πάνω περιγραφόμενης κύριας κατοικίας της, συνολικού ποσού 5.400 ευρώ. Όσον αφορά τον χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των οφειλών της αιτούσας, της ηλικίας της και των οικονομικών της δυνατοτήτων, πρέπει o χρόνος αποπληρωμής να οριστεί σε 5 έτη, με 60 μηνιαίες καταβολές, ύψους 90 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές, επί τριετία, καταβολές προς την καθ’ ης στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 5 ν. 3869/2010. Εξαιρεί από την εκποίηση τη μονοκατοικία, η οποία ανήκει στην αιτούσα κατά συγκυριότητα, σε ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου. Επιβάλλει στην αιτούσα για τη διάσωση του περιγραφόμενου στην αμέσως παραπάνω διάταξη εμπράγματου δικαιώματός της, την υποχρέωση να καταβάλει στην καθ’ ης το ποσό των 5.400 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με 60 μηνιαίες καταβολές, ύψους 90 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός και θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ