Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της
Δικαστική συμπαράσταση

Κριτήρια απονομής δικαστικής συμπαράστασης

Κριτήρια απονομής δικαστικής συμπαράστασης

Κριτήρια απονομής δικαστικής συμπαράστασης για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση είναι η προστασία των εννόμων συμφερόντων του συμπαραστατέου (πάσχοντος, ασθενούς) και το αληθές συμφέρον του.

Σε κάποιες περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα, που συντρέχουν λόγοι άμεσης και χωρίς καθυστέρηση αντιμετώπισης (ιδίως όταν συντρέχει κίνδυνος, επείγουσας περίπτωσης θέματα, την διασφάλιση του συμπαραστατέου σε τρέχουσες συναλλαγές, κυρίως οικονομικές, συμβόλαια), μπορεί με ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ που να ασκήσει τα καθήκοντά του για ορισμένες περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις ή περιπτώσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλ. έως την συζήτηση της (κύριας) αιτήσεως δικαστικής συμπαράστασης.

Κατά της δικαστικής απόφασης που θέτει ένα άτομο σε δικαστική συμπαράσταση ή απορρίπτει την αίτηση θέσεις κάποιου σε δικαστική συμπαράσταση, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένδικα μέσα όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην διαδικασία, ενώ παρέμβαση ή τριτανακοπή έχουν δικαίωμα να ασκήσουν μόνον τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να αιτηθούν την υποβολή κάποιου προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση (δηλ. όταν την αίτηση ασκεί αυτεπάγγελτα ο Εισαγγελέας ).