ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 195/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΚΟΠΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

Ο ανακόπτων με την από 10-10-2020 ανακοπή του, αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 5341/2020 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών και της κάτωθι αυτής από 17-9-2020 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθ’ ης κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, για τους λόγους που αναφέρει στο δικόγραφό του. Από το σύνολο των προσκομιζόμενων και επικαλούμενων εγγράφων, δημόσιων και ιδιωτικών, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη για άμεση απόδειξη και άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρα 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν πλήρως τα κάτωθι:

Η καθ’ ης η ανακοπή τραπεζική εταιρεία επέδωσε στον ανακόπτοντα αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 5341/2020 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών, με την κάτωθι αυτής επιταγή προς πληρωμή, η οποία (διαταγή) τον επιτάσσει να της καταβάλει για κεφάλαιο το ποσό των 16.492,28 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η εν λόγω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση σύμβαση χορήγησης καταναλωτικού δανείου. Λόγω υπερημερίας του ανακόπτοντος ως προς τις συμφωνημένες καταβολές έναντι της συνολικής οφειλής, η καθ’ ης προέβη στην από 26-6-2019 εξώδικη καταγγελία της σύμβασης, που επιδόθηκε νομότυπα στον ανακόπτοντα στις 1-7-2019 και με την οποία τον κάλεσε να καταβάλει το σύνολο της οφειλής, δηλαδή το ως την ημερομηνία εκείνη ποσό, πλέον τόκων και εξόδων.

Με τον πρώτο (1ο) λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι κατά την κατάθεση της αίτησης για έκδοση της ένδικης διαταγής πληρωμής η καθ’ ής προσκόμισε τα στη διαταγή αναφερόμενα έγγραφα προς απόδειξη της νομιμοποίησής της για τη διεκδίκηση της ένδικης απαίτησης ήτοι την με αριθμό 237/16-9-2019 δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών περίληψης της από 12-9-2019 σύμβασης εκχώρησης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων, ακριβές αντίγραφο από το Ενεχυροφυλακείο Αθηνών αποσπάσματος των στοιχείων των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων που επισυνάφθηκαν ως παράρτημα στην με αριθμό 237/16-9-2019 περίληψη από τα οποία αποδεικνύεται η εκχώρηση των απαιτήσεων από την ένδικη απαίτηση, την με αριθμό 238/2019 δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών περίληψης της από 12-9-2019 σύμβασης διαχείρισης τιτλοποιούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων, την με αριθμό 251/2019 δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών περίληψης της από 12-9-2019 σύμβασης διαχείρισης τιτλοποιούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων ως προς το πρόσωπο του διαχειριστή και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η χορήγηση άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος της με αριθμό 326/2019 άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τον Ν. 4354/2015 χωρίς ωστόσο από κανένα από αυτά να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των δανείων που μεταβιβάστηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ στην ως άνω αλλοδαπή εταιρία την οποία εκπροσωπεί η καθ’ ης συμπεριλαμβάνεται και η επίδικη σύμβαση καταναλωτικού δανείου που συνήφθη μεταξύ του ανακόπτοντος και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Ως προς τον συγκεκριμένο λόγο ανακοπής που είναι νόμιμος η καθ’ ής δεν προσκόμισε, ως όφειλε, κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα που κατέθεσε για την έκδοση της διαταγής πληρωμής προκειμένου το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι δικονομικές προϋποθέσεις έκδοσής της ενώ από τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον ανακόπτοντα επίσης δεν προκύπτει ότι τηρήθηκαν αυτές.

Επομένως εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι από τα προσκομιζόμενα στην αίτηση για έκδοση της ένδικης διαταγής πληρωμής έγγραφα συμπεριλαμβάνονταν και η επίδικη σύμβαση καταναλωτικού δανείου που συνήφθη μεταξύ του ανακόπτοντος και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ που μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στην ως άνω αλλοδαπή εταιρία την οποία εκπροσωπεί η καθ’ ης, η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής πάσχει ακυρότητας και συνεπώς ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής παρελκόμενης της εξέτασης των λοιπών προβαλλόμενων λόγων καθώς επιδιώκεται το ίδιο αποτέλεσμα, κατ’ επέκταση δε είναι ακυρωτέα και η από 17-9-2020 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α’ εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωμής, ελλείψει νόμιμου εκτελεστού τίτλου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ