Δικαιολογιτικά δικαστικής συμπαράστασης
Δικαστική συμπαράσταση

Δικαιολογητικά αίτησης δικαστικής συμπαράστασης

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη ασχολείται ενεργά με τον θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης. Αναλαμβάνει την σύνταξη της αίτησης (και τα δικαιολογητικά) δικαστικής συμπαράστασης καθώς και ολόκληρη την σχετική διαδικασία με στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εντολέων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά αίτησης δικαστικής συμπαράστασης

Α) αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλων δημοσίων νομιμοποιητικών εγγράφων του αιτούντος και των μελών του 3μελούς ή 5μελούς εποπτικού συμβουλίου.

β) ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, κυρίως κρατικά, δημόσια, πιστοποιητικά, ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

γ) Έγγραφο ή απόφαση Πρόνοιας καταβολής (αναπηρικού) επιδόματος ή σύνταξης.

δ) Αντίγραφο της Απόφασης αναπηρίας από ΙΚΑ ή από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, όπου και φαίνεται το ποσοστό αναπηρίας ή η ασθένεια.

ε) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αιτούντος και ασθενούς, για να προκύπτει η σχέση των.

στ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου της οικονομικής ενίσχυσης του παθόντος.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του ασθενούς – συμπαραστατέου, το οποίο δικάζει με την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: Απαιτείται η έγκαιρη επίδοση με δικαστικό επιμελητή αντιγράφου της αίτησης δικαστικής συμπαράστασης στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του Πρωτοδικείου, στην κατά τόπο αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία και στον ασθενή – συμπαραστατέο (συνήθως γίνεται θυροκόλληση σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, ή επιδίδεται σε κάποιο σύνοικο που δεν είναι ο αιτών ή στην υπηρέτρια ή στην αποκλειστική νοσοκόμα του ασθενούς ή επίδοση στον Διευθυντή της Κλινικής ή του Νοσοκομείου, εάν νοσηλεύεται ο πάσχων).

Μεταξύ των αναγκαίων δικαιολογητικών δικαστικής συμπαράστασης που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης δικαστικής συμπαράστασης, επί τη βάσει των οποίων το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην κρίση του και να θέσει κάποιον σε δικαστική συμπαράσταση είναι και η έκθεση της αρμοδίας κοινωνικής υπηρεσίας που ναι μεν προβλέπεται από την διάταξη του άρθρ. 1674 του Α.Κ. , όμως ακόμη το όργανο αυτό (η Κοινωνική Υπηρεσία) ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΙΔΡΥΘΕΙ. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο δικάζει και εκδίδει απόφαση χωρίς την υποβολή της έκθεσης αυτής της υπηρεσίας. Ωστόσο, όμως απαιτείται για λόγους παραδεκτού και νομιμότητάς της συζήτησης της αίτησης να κοινοποιείται αντίγραφο της αίτησης αυτής με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία και το σχετικό αποδεικτικό της επίδοσης προσάγεται απαραίτητα στο φάκελο της υπόθεσης με την κατάθεση των Προτάσεων επί της έδρας του δικαστηρίου που δικάζει, άλλως εάν δεν έχει γίνει επίδοση απορρίπτεται από το Δικαστή η αίτηση και δεν ασχολείται με την ουσία και τη βασιμότητα της υπόθεσης.

Η έκθεση αυτή δεν είναι δεσμευτική , αλλά συνεκτιμάται και λαμβάνεται υπόψη σε σχέση και κυρίως εις αντιπαραβολή με άλλα έγγραφα, κυρίως δημόσια ιατρικά έγγραφα, πιστοποιητικά, Βιβλιάριο Ασθενείας του πάσχοντος. Εάν δεν δύναται να σχηματίσει πλήρη και καθαρή δικανική πεποίθηση για την κατάσταση της υγείας , αναπηρίας, το βαθμό αναπηρίας κλπ., τότε το Δικαστήριο εκδίδει προδικαστική απόφαση και διατάσσει την διενέργεια κυρίως ιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Τα πρόσωπα του 3μελούς ή 5μελούς Εποπτικού συμβουλίου μπορεί να είναι συγγενείς του ασθενούς, όπως κυρίως τα αδέλφια του ή φίλοι /τρίτοι που είναι κατάλληλα και θα μπορέσουν να ασκήσουν με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημά τους.

Στο δικόγραφο της αίτησης δικαστικής συμπαράστασης, προτείνεται τριμελές ή 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο και παρατίθενται όλα τα στοιχεία της ταυτότητας των μελών αυτών και οι διευθύνσεις κατοικίας των. Ορθότερο, να προσάγονται αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των ατόμων αυτού του Εποπτικού Συμβουλίου. Το 3μελές ή 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύει το έργο της δικαστικής συμπαράστασης, έχει δικαίωμα ελέγχου του δικαστικού συμπαραστάτη που διορίζεται και επικουρεί το έργο του, τον εποπτεύει πάντα με βάση το συμφέρον του ασθενούς.

Προσοχή, αντίγραφο του δικογράφου της αίτησης κοινοποιείται αναγκαία και στον ασθενή, πάσχοντα, ώστε να λάβει γνώση της διαδικασίας. Δεν είναι απαραίτητο να παραστεί στο δικαστήριο ή να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, αφού υπάρχει ενδεχομένως προβλήματα νομιμοποίησης ένεκα της αναπηρίας του.

Εάν παραστεί στο δικαστήριο, πάντα θα πρέπει να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Το δικαστήριο διατάσσει στο διατακτικό της απόφασης επίδοση της απόφασης στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία και το σχετικό αποδεικτικό της επίδοσης με επιμέλεια της Γραμματέως του Πρωτοδικείου μπαίνει μέσα στο φάκελο.

Επίσης, το διατακτικό της απόφασης καταχωρείται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Γραμματεία κάθε πρωτοδικείου. Η καταχώρηση γίνεται αλφαβητικά με το επώνυμο του πάσχοντος.

Προσοχή: Ο αιτών , δηλ. αυτός που υποβάλλει την αίτηση δεν θα πρέπει να ορίζεται πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Απαιτεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα. Άρα θέλουμε, αιτούντα και 3 ή 5 άτομα για εποπτικό συμβούλιο. Μπορεί ο αιτών να είναι συγγενείς με τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα και η ισχύς της δικαστικής απόφασης με την οποία κάποιο τίθεται υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης αρχίζουν από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, όμως για την έναρξη του λειτουργήματός του απαιτείται τελεσιδικία της αποφάσεως του διορίζει.

Για κάθε νομική πράξη ή δικαιοπραξία απαιτείται πάντα για την εγκυρότητα της, η υπογραφή του δικαστικού συμπαραστάτη και πιστοποιητικό (ενδεχομένως) της αρμόδιας γραμματείας του πρωτοδικείου που έχει εκδώσει την απόφαση.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τα δικαιολογητικά αίτησης δικαστικής συμπαράστασης, αν έχετε απορίες σχετικά με τον θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.