Παράνομα τραπεζικά επιτόκια
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Παράνομα τραπεζικά επιτόκια

Παράνομα τραπεζικά επιτόκια

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη επί σειρά ετών ασχολείται με υποθέσεις ακύρωσης και εξαφάνισης των διαταγών πληρωμής που βασίζονται σε υπολογισμούς οφειλών με βάση παράνομα τραπεζικά επιτόκια.

Για την ακύρωση και εξαφάνιση των διαταγών πληρωμής, το γραφείο μας έχει στηρίξει την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής σε ενστάσεις και ισχυρισμούς αναφορικά με το ότι η απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή δεν είναι πλήρως εκκαθαρισμένες και απαιτητές.

Τα ποσά των τόκων που έχουν υπολογισθεί παράνομα και εσφαλμένα από τις τράπεζες χαρακτηρίζονται παράνομα τραπεζικά επιτόκια.

Δηλ. στις περιπτώσεις αυτές οι διαταγές αυτές εκδόθηκαν για απαιτήσεις μη βεβαίες και μη εκκαθαρισμένες. Εκδόθηκαν για ποσά χρημάτων που δεν ήταν ορισμένα και εκκαθαρισμένα, άρα πρόκειται για παράνομα τραπεζικά επιτόκια.

Πιο συγκεκριμένα, στις διαταγές αυτές δεν επιμερίζεται ποιο ακριβώς είναι το ποσόν των ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, δόσεων, ενώ επίσης δεν προκύπτει πως ακριβώς έχουν εξαχθεί τα ποσά αυτά (τόκων, κεφαλαίου) και εν τέλει με ποιο λογιστικό τρόπο έχουν καταλογισθεί σε βάρος των δανειοληπτών όλα αυτά τα ποσά, το επιτόκιο και το ποσοστό επιτοκίου βάσει του οποίου έχουν οι υπολογισθεί οι περιεχόμενοι στο ως άνω ποσόν κεφαλαιοποιημένων τόκων, με ποιο ποσοστό έχουν υπολογισθεί, για ποια χρονικά διαστήματα αφορά κάθε ποσόν, πότε και με ποιο τρόπο έχει εξαχθεί .

Στις περιπτώσεις αυτές, πολύ απλά οι τράπεζες έχουν ενσωματώσει στο ποσόν που διεκδικούν ΠΟΣΑ ΤΟΚΩΝ (ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΑ) , τα οποία ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ.

Άλλος Λόγος Ανακοπής: Συνήθως, οι διαταγές πληρωμής απαιτείται να ακυρωθούν επειδή βασίστηκαν σε παράνομα τραπεζικά επιτόκια που καταλογίσθηκαν και επιβάρυναν υπέρμετρα και δυσανάλογα την απαίτηση σε βάρος του ανύποπτου δανειολήπτη.

Επειδή άπαντες οι περιεχόμενοι στην ένδικη δανειακή σύμβαση όροι αυτής για χορήγηση δανείου, τυγχάνουν παντελώς άκυροι ως καταχρηστικοί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 περ. ε και ια’ του Ν. 2251/1994 “Περί προστασίας των καταναλωτών” , γιατί εμφανίζουν αοριστία και γενικότητα, αφού παρέχουν το απόλυτο δικαίωμα στις τράπεζες απόλυτα και μονομερώς να προσδιορίζουν και να καταλογίζουν σε βάρος των ανίδεων δανειοληπτών οποτεδήποτε συμβατικό τόκο, με αόριστα ποσοστά επιτοκίων, χωρίς να είναι γνωστά σε αυτούς εκ των προτέρων και δη κατά τον χρόνο υπογραφής των αρχικών συμβάσεων ειδικά, εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια. Άπαντα αυτά, ευλόγως, ως έχει νομολογηθεί παγίως εκ της νομολογίας μας, μας οδηγούν στη διάψευση των τυπικών και δικαιολογημένων προσδοκιών του εκάστοτε πελάτη – δανειολήπτη ως προς την εξέλιξη της συναλλακτικής σχέσης προς την τράπεζα, αφού οι ως άνω καταλογισμοί τόκων, τόκων επί τόκων κλπ. επί τη βάσει αόριστων, γενικών επιτοκίων αναφοράς είναι παντελώς αόριστα και γενικά στοιχεία και συνεπώς, επηρεάζουν δυσανάλογα και σε βάρος το συνολικό κόστος του αντιστοίχου δανείου και της εν γένει απαιτήσεως (βλ. ΑΠ 1219/2001, Εφ. Αθηνών 5253/200, ΧρΙΔ Δ/2004). Οι ως άνω όροι της επίδικης δανειακής σύμβασης είχαν προ-διατυπωθεί για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων με διάφορους μελλοντικούς πελάτες – δανειολήπτες της τράπεζας, που αφορούσαν σε δάνεια χρηματοδότησης αγοράς ΙΧ ή αγοράς καταναλωτικών αγαθών.

Συνήθως, οι τράπεζες στις περιπτώσεις αυτές επιβαρύνουν τις οφειλές με μη νόμιμους τόκους, δηλαδή με ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα και ανωτέρω των κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταλογισμού των δικαιοπρακτικών, επί τη βάσει άκυρων και παράνομων όρων της σύμβασης δανείου που έχουν αναγκάσει τους δανειολήπτες να συμφωνήσουν εγγράφως. Έχουν υπολογισθεί με αθέμιτα και παράνομα επιτόκια.

Επίσης, τα επιτόκια αυτά είναι και προσαυξημένα με την εισφορά του Ν. 128/1975 0,600000, βάσει των σχετικών όρων της συμβάσεως.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για ακύρωση και εξαφάνιση των διαταγών πληρωμής για απαιτήσεις υπολογισμένες με βάση παράνομα τραπεζικά επιτόκια, αν έχετε απορίες σχετικά με οφειλές βασισμένες σε μη νόμιμους τόκους, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.