ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ

Από την εκτίμηση της εξέτασης του πρώτου των αιτούντων που δόθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: οι αιτούντες, ο πρώτος γεννηθείς το 1975 και η δεύτερη το 1977, είναι σύζυγοι και έχουν αποκτήσει από το γάμο τους δύο τέκνα (θυγατέρες ηλικίας 17 ετών και 14 ετών)…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 120.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 120.000 ΕΥΡΩ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας, και των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών, και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά…

Περισσότερα

ΔΕΚΤΗ ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3869/2010 - ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 70.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΕΚΤΗ ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3869/2010 – ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 70.000 ΕΥΡΩ

Ο εκκαλών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 23.07.2012 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 505/2012 αίτησή του, την οποία απηύθυνε προς το Ειρηνοδικείο Περιστερίου. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την με αρ. 182/2019 οριστική απόφασή του, απέρριψε την αίτηση. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, ο εκκαλών άσκησε την από 23.09.2019 έφεση.

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΕΥΡΩ - ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ 3ΤΙΑ - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΕΥΡΩ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ 3ΤΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Από τη χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που προσκόμισε νόμιμα κατά το στάδιο της προδικασίας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1941, είναι χήρα και έχει δύο ενήλικα και οικονομικά ανεξάρτητα τέκνα.

Περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 30.000 ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 30.000 ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο αιτών με την με ημερομηνία 22.05.2017 και με αριθμό κατάθεσης 258/2017 αίτησή του, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει σε αυτήν, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του…

Περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ-ΑΠΟ 450 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ – ΑΠΟ 450 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Από τον συνδυασμό της νέας παρ. 6 του άρθρου 9 με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2Ο1Ο, προκύπτει ότι είναι δυνατή η μεταρρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2Ο10, υπό τις προϋποθέσεις είτε της παρ. 4 του άρθ. 8 του ν. 3869/10, δηλαδή όταν το αίτημα αυτό δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη, οπότε θα επιτρέπεται μείωση των καταβολών σε ποσό και κάτω του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας..

Περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Ο ανακόπτων με την από 10-10-2020 ανακοπή του, αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 5341/2020 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών και της κάτωθι αυτής από 17-9-2020 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθ’ ης κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, για τους λόγους που αναφέρει στο δικόγραφό του.

Περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας, από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων και την επ’ ακροατηρίω προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες, ηλικίας 46 και 43 ετών, είναι σύζυγοι και από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα ηλικίας 20 και 15 ετών.

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 90.000 ΕΥΡΩ-ΔΕΚΤΗ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 90.000 ΕΥΡΩ – ΔΕΚΤΗ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Επί της αίτησης του ν. 3869/2010 της αιτούσας είχε εκδοθεί η υπ´ αριθμ. 678/2017 οριστική απόφαση, ήδη εκκαλουμένη, του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, διά της οποίας η αίτηση απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη κατόπιν παραδοχής της ένστασης των πιστωτριών περί δολίας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής.

Περισσότερα

Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 73 ΕΤΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

Από την αποδεικτική διαδικασία, κι ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα-υιού της αιτούσας, από όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1947 και είναι χήρα από το έτος 2018.

Περισσότερα