Διεκδίκηση Διατροφής Ανηλίκων
Διατροφή ανηλίκων

Διεκδίκηση Διατροφής Ανηλίκων

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη επί σειρά ετών ασχολείται με σοβαρές υποθέσεις Διεκδίκησης Διατροφής Ανηλίκων, δίνοντας πραγματική μάχη για την ικανοποίηση των αιτημάτων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εντολέων της.

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη, επίσης, με σημαντική επιτυχία και απόλυτη επιστημονική αρτιότητα και εχεμύθεια έχει εκπονήσει αγωγές για την διεκδίκηση Διατροφής Ανηλίκων.

Υπευθυνότητα Διατροφής Ανηλίκων

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486 παρ. 2 , 1487 εδ. Β, 1488 , 1489 και 1490 παρ. 1 του Α.Κ., συνάγεται ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις τους, τα ανήλικα τέκνα τους, τα οποία δεν μπορούν να διατρέφουν τον εαυτό τους από τα εισοδήματα ή την εργασία τους. Όμως η εν λόγω διατροφή προσδιορίζεται στο προσήκον μέτρο με βάση τις ανάγκες των τέκνων, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου τέκνου και επι πλέον τα έξοδα για την ανατροφή, την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευσή του. Κατέστησε δε, ο νομοθέτης υπεύθυνους και τους δύο γονείς, ενόψει της ισότητας των δύο φύλων και της αμοιβαίας υποχρέωσής τους προς ανατροφή και εκπαίδευση των τέκνων. Αλλά για να καθορισθεί το ποσόν της δικαιούμενης διατροφής αξιολογούνται κατ αρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου. Καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής τους, δηλαδή οι όροι διαβιώσεως τούτου, χωρίς όμως να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις

Η συνεισφορά της μητέρας που είναι επιφορτισμένη με την ανατροφή και την επίβλεψη του ανήλικου τέκνου, συνυπολογίζεται στην υποχρέωσή της προς διατροφή του ανηλίκου. Εξάλλου η αναγωγή της υποχρεώσεως συνεισφοράς στις δυνάμεις των γονέων και τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής, σημαίνει θέσπιση υποχρεώσεως αυτών για εργασία στο μέτρο της ατομικής και οικογενειακής δυνατότητάς τους. Αυτό, εξάλλου, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις και εκείνη του άρθρου 288 του Α.Κ., σημαίνει ότι οι γονείς οφείλουν, ανάλογα με τις συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας, να εξεύρουν εργασία ανάλογη με τα προσόντα και τις ικανότητες τους ή και πρόσθετη εργασία, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, εάν αυτό απαιτείται, ώστε εάν παραλείψουν να το πράξουν , θα τους καταλογισθεί, σύμφωνα με την αντικειμενική θεώρηση της συμμετοχής τους, στην διατροφή του ανηλίκου, το εισόδημα που μπορούν να κερδίζουν από αυτή.

Συνέπειες στην διατροφή ανηλίκων, μετά από διαζύγιο

Εκ των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, 1391 και 1493 του Α.Κ. προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού , ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Το μέτρο δε, της συνεισφοράς αυτής προσδιορίζεται από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωσή του γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματα και την περιουσία και την απρόσοδη ακόμη (ΟλΑΠ 9/1991) των συζύγων (άρθρα 1389, 1390). Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η υποχρέωση διατροφής, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση συνεισφοράς , διέπεται από τους ίδιους, όπως και η τελευταία, κανόνες των παραπάνω άρθρων 1389 και 1390 του ΑΚ (ΟλΑΠ 9/1991). Η διατροφή, στην περίπτωση αυτή, προκαταβάλλεται σε χρήμα κατά μήνα και προσδιορίζεται λαμβανομένων, επι πλέον, υπόψη και των συνθηκών της χωριστής διαβίωσης (Ολ ΑΠ 2/1994, ΕλλΔνη 95-352). Όμως, για τη θεμελίωση αυτής της αξίωσης (διατροφής) απαιτείται είτε ο δικαιούχος της διατροφής σύζυγος να διέκοψε ο ίδιος την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία , όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1391 του ΑΚ., είτε κατ επέκταση, η διακοπή να προήλθε από την πλευρά του υπόχρεου για διατροφή συζύγου (ΑΠ 1217/2007, ΑΠ 613/99, ΕφΔωδ 169/07, ΝΟΜΟΣ Εφ Αθηνών 83/2007, ΝΟΜΟΣ). Εύλογη αιτία για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης είναι οποιοδήποτε γεγονός που δύναται να δικαιολογήσει τη διάσπαση της συμβίωσης. Ο τρόπος με τον οποίο επέρχεται η διάσπαση (εγκατάλειψη ή αποπομπή) δεν ενδιαφέρει. Η εύλογη αιτία δύναται να οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενός εκ των συζύγων ή και σε κοινή υπαιτιότητα (ΑΠ 1031/1993, ΕΕΝ 1994-612, Εφ Λαμ 98/2009 Α’ Δημοσ. Νόμος, Εφ Δωδ 169/07, Α’ Δημοσίευση Νόμος, Εφ Πατρ 1115/07, ΑΡΧ ΝΟΜΟΛ 2008, 272, Εφ Θεσ 792/2005, Α ΔΗΜΟΣ. ΝΟΜΟΣ).

Από τα παραπάνω και με βάση την δικηγορική μας εμπειρία συνάγεται ότι, σε περίπτωση που η έγγαμη συμβίωση διακόπηκε, ο σύζυγος που είναι υπόχρεος σε διατροφή του άλλου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή μόνον όταν η διάσπαση επήλθε για λόγους που αποκλειστικά ανάγονται στο πρόσωπο του δικαιούχου, ο οποίος διακόπτει τη συμβίωση από ίδια πρωτοβουλία και υπαιτιότητα παρά την αντίθετη βούληση του υπόχρεου, που επιθυμεί την εξακολούθησή της.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις διεκδίκησης Διατροφής Ανηλίκων και μια εκτίμηση κόστους, αν έχετε απορίες σχετικά με την διεκδίκηση Διατροφής Ανηλίκων, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.