ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ-ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 269/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Από την εκτίμηση της κατάθεσης της αιτούσας, τα νομίμως προσκομισθέντα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1976, είναι διαζευγμένη. Έχει ένα τέκνο, γεννηθέν το έτος 1999, και κατοικεί σε ιδιόκτητη οικία, ευρισκόμενη στη Νίκαια Αττικής. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 625,00 ευρώ περίπου, ενώ δεν διαθέτει άλλες πηγές εισοδήματος. Ο πρώην σύζυγός της δεν συμμετέχει στη διατροφή της θυγατέρας τους, η οποία δεν εργάζεται, φοιτά στη Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, και διαμένει σε ακίνητο στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, το οποίο μισθώνει η αιτούσα μητέρα της, έναντι μηνιαίου μισθώματος 120 ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, στα έξοδα διαβίωσης της αιτούσας και της θυγατέρας της, ύψους 1.100 ευρώ, συνδράμουν οι γονείς της αιτούσας.

Η πιστώτρια αιτείται την απόρριψη της ένδικης αίτησης για το λόγο ότι η αιτούσα διατηρούσε στο παρελθόν ατομική επιχείρηση-ψιλικατζίδικο. Στο παρελθόν από τις 14-12-2009 έως τις 11-03-2014 λειτουργούσε στο όνομά της ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο ψιλικών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών. Την επιχείρηση αυτή διατηρούσε παλαιότερα η μητέρα της, από το έτος 1990 έως και το έτος 2009, οπότε τη μεταβίβασε στην αιτούσα. Η επιχείρηση αυτή στεγαζόταν σε κατάστημα ευρισκόμενο στη Νίκαια, καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα 300-350 ευρώ. Δεν εργαζόταν η ίδια στην επιχείρηση αυτοπροσώπως, αλλά οι γονείς της. Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα μηχανογραφικά δελτία οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 υπερέβαινε τις 200.000 ευρώ. Εκτιμώντας τις ανωτέρω συνθήκες, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η αιτούσα απέκτησε την ιδιότητα του εμπόρου. Πλην όμως, καθ’ ο χρόνο διατηρούσε την ιδιότητα του εμπόρου, απεδείχθη ότι δεν είχε παύσει τις πληρωμές της προς την πιστώτρια, λαμβανομένου υπόψη ότι προέβη το έτος 2013 σε ρύθμιση του ένδικου δανείου, την οποία τηρούσε, ενώ άλλωστε η μη παύση των πληρωμών της κατά τα έτη που έφερε την εμπορική ιδιότητα προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας.

Σε ό,τι αφορά την περιουσιακή της κατάσταση, διαθέτει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, ευρισκομένου στη Νίκαια, εμβαδού 63,69 τ.μ.. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει η αποκλειστική χρήση της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, εμβαδού 10,125 τ.μ., καθώς και η αποθήκη του υπογείου ορόφου της ανωτέρω πολυκατοικίας, εμβαδού 8,44 τ.μ..

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους κατάθεσης της ένδικης αίτησης, και δη το έτος 2006, η αιτούσα είχε λάβει στεγαστικό δάνειο, ως συνοφειλέτρια με τον πρώην σύζυγό της, από το οποίο απορρέει οφειλή, σύμφωνα με την από 19-10-2017 κατάσταση οφειλών, 96.470,28 ευρώ. Η απαίτηση αυτή είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, στα ανωτέρω ακίνητα.

Τα εισοδήματα της αιτούσας συγκρινόμενα με τη ληξιπρόθεσμη οφειλή της δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση αυτής. Η αδυναμία της αυτή οφείλεται στο ύψος της μηνιαίας δόσης που απαιτείται προς τούτο, 687,50 ευρώ, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες δαπάνες διαβίωσης της ίδιας και της θυγατέρας της. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητάς της και των οφειλών της δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, λόγω της συνεχούς αυξανόμενης δανειακής της υποχρέωσης εξαιτίας της επιβάρυνσης του δανείου με τόκους υπερημερίας, ενώ περαιτέρω δεν κρίνεται πιθανή η αύξηση των εισοδημάτων της σε βαθμό που θα της επιτρέπει την κάλυψη της ανωτέρω δόσης, με την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των βιοτικών της αναγκών.

Η αιτούσα έλαβε ως συνοφειλέτρια με τον πρώην σύζυγό της το έτος 2006 το εν λόγω δάνειο, το οποίο μπορούσε να εξυπηρετεί με το τότε οικογενειακό της εισόδημα. Άλλωστε και η πιστώτρια έκρινε ότι τα δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα κατά τον χρόνο εκείνο, ήταν επαρκή για τη χορήγηση του εν λόγω δανείου. Η βάση επί του οποίου συνεβλήθη η αιτούσα στη λήψη του δανείου αυτού ανετράπη με τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής της μετά το έτος 2013 και την περιέλευση της ίδιας σε κατάσταση ανεργίας στις αρχές του έτους 2016.

Με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στο Ν. 3869/2010. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η αιτούσα δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει κάποιο ποσό ως δόση για τη ρύθμιση του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, και λόγω της ανεπάρκειας εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της, ορίζονται μηδενικές καταβολές για την τριετία.

Δυνάμει της από 21-06-2018 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Νίκαιας, ορίστηκε για την αιτούσα υποχρέωση καταβολής ποσού 40 ευρώ μηνιαίως από τον Ιούλιο του 2018. Εν προκειμένω, πραγματοποιήθηκαν προσωρινές καταβολές ύψους 840 ευρώ. Αφαιρουμένου του ποσού προσωρινών καταβολών, η οφειλή της αιτούσας προς την τράπεζα ανέρχεται σε 95.630,28 ευρώ.

Η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας της εκτιμάται σε 90.000 ευρώ, του δε εμπράγματου δικαιώματός της επ’ αυτής σε 45.000 ευρώ. Το ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση πλειστηριασμού, αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην απομείωση της αξίας του κατά 10% λόγω της αναγκαστικής του εκποίησης σε πλειστηριασμό σε ευρώ 4.500 και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν 2.500 ευρώ, ανέρχεται σε 38.000 ευρώ. Συνεπώς, το ποσό αυτό καλείται να καταβάλει η αιτούσα ως αντάλλαγμα για την διάσωση της κύριας κατοικίας της. Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 22 έτη με 264 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 143,94 ευρώ, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2022, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο όρισε για την αιτούσα μηδενικές καταβολές για μια τριετία, και για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, της επέβαλε την υποχρέωση καταβολής για 22 έτη σε 264 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, του ποσού των 143,94 ευρώ, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2022, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ