ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000€ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6296/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η αιτούσα με την από 26-8-2016 αίτησή της, ζητούσε τη ρύθμιση των οφειλών της. Επί της αιτήσεώς της εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7255/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία όρισε, μεταξύ άλλων, μηδενικές καταβολές, για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 και νέα δικάσιμο την 10-10-2018, προκειμένου να κριθεί εκ νέου τυχόν μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της για επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών επί τριετία. Κατά την ως άνω δικάσιμο, η υπόθεση επανασυζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 211/2019 απόφαση, κατά την οποία το Δικαστήριο επανέλαβε την προηγούμενη απόφαση.

Κατά την νέα ορισθείσα δικάσιμο, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα τελεί ακόμα σε διάσταση με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα τέκνο, ηλικίας 5 ετών, για την ανατροφή του οποίου δεν λαμβάνει διατροφή. Διαμένει μαζί με το τέκνο της στην οικία των γονέων της στο Αιγάλεω και στηρίζεται αποκλειστικά στο εισόδημα του πατέρα της, που προέρχεται από τη σύνταξη γήρατος που λαμβάνει, για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών. Εξακολουθεί να παραμένει άνεργη, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της για την ανεύρεση εργασίας και δεν λαμβάνει έσοδο από καμία άλλη πηγή.

Επειδή δεν έχει διαφοροποιηθεί η εισοδηματική της κατάσταση, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ορισμό καταβολών κάποιου ποσού, αφού δεν έχει μεταβληθεί η ικανότητα αποπληρωμής της, ενώ η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στα επόμενα έτη, αφού είναι εξαιρετικά αμφίβολη η ανεύρεση εργασίας που να της αποφέρει εισοδήματα ικανά να καλύψουν της ανάγκες διαβίωσης της ίδιας και του τέκνου της και της εξυπηρέτησης της ενήμερης δόσης του δανείου της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη θετική μεταβολή της παρούσης οικονομικής της κατάστασης.

Επομένως, το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε οριστική ρύθμιση ως προς τις καταβολές του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, για μια τριετία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ