ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 170/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ν. 3869/2010)

Από την ανωμοτί κατάθεση του πρώτου αιτούντος, από το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, γεννηθείς το 1964, είναι έγγαμος με την αιτούσα, γεννηθείσα το 1968, με την οποία έχουν αποκτήσει δυο τέκνα, ηλικιών 26 και 20 ετών, αντίστοιχα. Αμφότερες εξ αυτών είναι φοιτήτριες, μη δυνάμενες να συνεισφέρουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό σε τακτική και σταθερή βάση.

Ο αιτών από τις 10-5-2016 εργάζεται ως υπάλληλος σε ταξιδιωτικό γραφείο, λαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές 273,81 ευρώ, ενώ η αιτούσα είναι άνεργη, από τον Νοέμβριο του 2016. Τα ετήσια εισοδήματά τους, για το έτος 2018, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 7.611,91 ευρώ από εισοδήματα εκ της εργασίας του αιτούντος και από κοινωνικά επιδόματα. Δεν επιβαρύνονται δε με επιπλέον δαπάνες στέγασης καθώς διαμένουν στην αιτούμενη τη διάσωση ιδιόκτητη κύρια κατοικία τους.

Σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της ένδικης αίτησης, περί τα έτη 2004, 2005, 2008 και 2010, είχαν αναλάβει από την καθ’ ης τράπεζα ανέγγυα χρέη. Ο αιτών οφείλει το συνολικό ποσό των 13.433,43 ευρώ από συμβάσεις πιστωτικής κάρτας. Η δε αιτούσα, οφείλει το ποσό των 13.042,38 ευρώ από συμβάσεις πιστωτικής κάρτας. Σημειωτέον, δεν ελήφθησαν υπόψη βεβαιώσεις οφειλών των αιτούντων που προσκόμισε η καθ’ ης τράπεζα, καθώς αποτυπώνουν το σύνολο των οφειλών αυτών με τόκους υπολογιζομένους πέραν του χρόνου κοινοποίησης της ένδικης αίτησης κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010.

Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος περιλαμβάνονται: α) κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, το διαμέρισμα ισογείου ορόφου, ευρισκομένου στον Κορυδαλλό Αττικής, επιφανείας 100,00 τ.μ., έτους κατασκευής το 1966, το οποίο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία τους. Έχει δε αντικειμενική αξία 51.300,00 ευρώ βάσει του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019. β) Κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, ένα αγροτεμάχιο, εκτός σχεδίου, μετά της επ’ αυτού πεπαλαιωμένης οικίας, έτους κατασκευής 1950, κείμενου στην Κίμωλο Ν. Κυκλάδων, γ) κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 35,00% εξ αδιαιρέτου: ι) μιας οικίας, επιφανείας 60,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1967, ευρισκομένης στην Κίμωλο, β) μιας οικίας, επιφανείας 31,00 τ.μ., πλέον 24,00 τ.μ. βοηθητικών χώρων, έτους κατασκευής 1900, κείμενης στην Κίμωλο, και γ) μιας οικίας, επιφανείας 42,00 τ.μ., έτους κατασκευής το 1918, κείμενης στην Κίμωλο. Στον αιτούντα ανήκει, επίσης, μια βάρκα μήκους 4,00 μέτρων, νηολογημένης το έτος 1951 στην Κίμωλο, η οποία κρίνεται απρόσφορη προς εκποίηση λόγω της παλαιότητάς της. Στην αιτούσα ανήκει ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μεταπωλητικής αξίας 5.000 ευρώ, το οποίο δεν κρίνεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας.

Τα παραπάνω εισοδήματα των αιτούντων δεν επαρκούν για να εξοφλήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, το ύψος της μηνιαίας δόσης για την εξόφληση των οποίων, ανέρχεται πλέον, στο ποσό των 500 ευρώ περίπου. Η εισοδηματική τους κατάσταση, άλλωστε, δεν θα μπορούσε να βελτιωθεί ούτε από την εκποίηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, πέραν της κύριας κατοικίας τους, καθώς τα χαρακτηριστικά αυτών, η παλαιότητά τους, τα ποσοστά συγκυριότητας, τα καθιστά απρόσφορα προς πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση.

Κατά τα έτη 2004-2005 οπότε ξεκίνησαν την επίδικη δανειοδότηση, τα ετήσια εισοδήματά τους ανέρχονταν στο ποσό των 13.500-15.200 ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας σταθερή άνοδο έως και το έτος 2011 οπότε και τα ετήσια οικογενειακά τους εισοδήματα ανέρχονταν στο ποσό των 31.394,3 ευρώ από τις εργασίες των αιτούντων, ποσά τα οποία επαρκούσαν για την κάλυψη των μηνιαίων βιοτικών τους αναγκών, όσο και για την αποπληρωμή των δανείων τους. Περί το έτος 2013, τα ετήσια εισοδήματά τους εκμηδενίστηκαν, καθώς αμφότεροι απώλεσαν την εργασία τους. Η επισφάλεια αυτή συνεχίστηκε και κατά τα επόμενα έτη. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους περί τα μέσα του έτους 2017. Η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθόσον οι μηνιαίες ανάγκες της οικογενείας τους δεν αναμένεται να περιοριστούν, αλλά τουναντίον να αυξηθούν και λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει η μικρότερη κόρη των αιτούντων, ενώ παράλληλα οι δανειακές τους υποχρεώσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται λόγω της επιβάρυνσης των δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010, ορίστηκαν μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Με δεδομένο δε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η αύξηση των ατομικών εισοδημάτων του αιτούντος λόγω της ηλικίας του και της αδυναμίας του να ανεύρει συμπληρωματική εργασία, δεν κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός νέας δικασίμου για επανέλεγχο της περιουσιακής και εισοδηματικής του κατάστασης. Κρίνεται όμως, ότι πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος στις 12.01.2022, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων της αιτούσας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 θα πρέπει να ορισθούν πρόσθετες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που θα λάμβανε η πιστώτρια σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας τους κρίθηκε ότι ανέρχεται στις 65.000 ευρώ. Το ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω αναγκαστικής εκποίησής της σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται μ’ αυτόν, ύψους 4.000 ευρώ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 61.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο του χρέους του αιτούντος, και συνεπώς η υποχρέωσή του εξαντλείται με την καταβολή του τελευταίου ποσού.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη των αιτούντων συζύγων ορίζοντας μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα 36 μηνών προς τη μετέχουσα πιστώτρια, συγχρόνως δε, όρισε νέα δικάσιμο, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή στα εισοδήματα της αιτούσας. Εξαιρέθηκε της εκποίησης η κύρια κατοικία τους, ιδιοκτησίας του αιτούντος, υποχρεώνοντας τον τελευταίο να καταβάλλει στην πιστώτρια το συνολικό ποσό των 13.433,43 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 111,12 ευρώ, που θα γίνεται εντός των 15 πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα, αρχής γενομένης μετά το πέρας των 36 μηνών, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ