ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (με αρ. 3553/2017) όρισε μηδενικές καταβολές σε 33χρονο δανειολήπτη με χαμηλό εισόδημα πατέρα ενός ανήλικου τέκνου, προστατεύοντας κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Το αξιοσημείωτο είναι, ότι το δικαστήριο οδηγήθηκε στην ως άνω απόφασή του καίτοι δέχθηκε ότι, η σημερινή οικονομική του κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν που είχε μείνει για μεγάλο διαστήματα άνεργος και δεν είχε οικογενειακές υποχρεώσεις, έχει βελτιωθεί σήμερα, όμως παρόλα αυτά δεν του επιτρέπει να είναι συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις. Δέχθηκε επίσης, ότι ο αιτών σήμερα έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ως εργάτης πλήρους απασχόλησης ύψους 600 ευρώ το μήνα, όμως επειδή το μηνιαίο κόστος της διαβίωσης του ίδιου και τς οικογένειάς του που προσδιορίσθηκε από το δικαστήριο ότι είναι σήμερα μεγαλύτερο των 600 ευρώ, ενώ η σύζυγός του είναι άνεργη, μετά ταύτα έκρινε ότι υπάρχει απόλυτη ανεπάρκεια διαθέσιμου μηνιαίου εισοδήματος για ρύθμιση της μίας και μοναδικής οφειλής που είχε στην Τράπεζα.
Παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της αποφάσεως:

Αριθμός απόφασης: 3553/2017
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Α.Κ., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα……..
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …….. για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .Α.Γ.του …, κατοίκου…………, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Θεοδώρας Μαζαράκη.

ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “………………”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Η. Π..
Φέρεται προς συζήτηση η από 20.3.2017 και με αρ. κατ.: ….. αίτηση του άρ. 4 Ν. 3869/10 με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόρου των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.
Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρ. 3 του ν. 3869/10) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας τνω άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρ. 3 του ν. 3869/10. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρ. 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3869/10 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του άρ. 1 της υποπ. Α.4 του άρ. 2 του ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α 94/14-8-2015, τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19.8.2015, αφού προσκομίσθηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα καθώς επίσης και η από 20.3.2017 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρ. 13 παρ. 2 Ν. 3869/10). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρ. 4 παρ. 1 του ν. 3869/10, είναι επαρκώς ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 και παρ. 3, 8 και 11 του ν. 3869/10, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχει και από την ουσιαστική βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας του.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (αρ. 336 παρ. 4 του ΚΠολΔικ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρ. 744 ΚΠολΔ) και την επ ακροατηρίω προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:
Ο αιτών γεννήθηκε το έτος 1984, είναι εγγαμος από το 2015, έχει ένα τέκνο ηλικίας 10 μηνών και κατοικεί στο Δήμο Γ. Αττικής σε μισθωμένο διαμέρισμα για το οποίο καταβάλει ως μίσθωμα ποσόν 200,00 ευρώ μηνιαίως. Σήμερα εργάζεται ως εργάτης πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ….” και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του ανέρχονται σε 600,00 ευρώ κατά μέσο όρο.

Στο παρελθόν εργαζόταν εκτελώντας διάφορες εργασίες, ωστόσο υπήρχαν μεγάλα χρονικά διαστήματα που έμενε άνεργος, κι επομένως έμενε χωρίς ατομικό εισόδημα. Η συζυγός του, Μ.Μ., είναι άνεργη από το 2015 και κάτοχος δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος που προσκομίζει προκύπτει ότι το έτος 2006 το ετήσιο δηλωμένο εισόδημά του ήταν 11.624,82 ευρώ, ενώ το 2011 ήταν μηδενικό. Το 2012 ανήλθε σε 3.780, 53 ευρώ, το 2013 σε 2.735,56 ευρώ, το 2014 σε 10.886, 58 ευρώ και το 2015 σε 20.878,50 ευρώ εκ των οποίων τα 10.885, 64 ευρώ ήταν το δηλωμένο ατομικό εισόδημα του αιτούντος και τα υπόλοιπα αφορούν τη συζυγό του η οποία δήλωσε ατομικό εισόδημα κατά το παραπάνω έτος 5.047, 10 ευρώ από μισθωτή εργασία και 4.945, 76 ευρώ έλαβε ως αυτοτελώς φορολογούμενο ποσό. ΑΠό τη βεβαίωση πληροφοριακού συστήματος περιουσιολογίου που αφορά το έτος 2016 προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης του με αρ. κυκλοφορίας … δίκυκλης μοτοσυκλέττας ……. έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, 998 κ.εκ εμπορικής αξίας 500 ευρώ, ενώ η σύζυγός του είναι ιδιοκτήτρια του με αρ. κυκλοφ. …… ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ …… έτους κυκλοφορίας 1999.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης αυτής, εκτός από τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης (αρ 6 παρ. 3 του ν. 3869/10). Ο αιτών οφείλει στην καθ ής 16..633, 01 ευρώ από την με αρ. ………………… από 7.8.2006 σύμβαση καταναλωτικού δανείου (μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένη).

Ο αιτών έλαβε το παραπάνω καταναλωτικό δάνειο το 2006 για προσωπικές του ανάγκες. Το εισόδημά του τόσο κατά το χρόν λήψης του δανείου όσο και κατά τα επόμενα έτη ήταν ικανοποιητικό για την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεών, καθώς ο αιτών εργαζόταν, ενώ τα έξοδα διαβίωσής του ήσαν περιορισμένα (ήταν ακόμη ελεύθερος, κατοικούσε με τη μητέρα του κλπ). Από το 2010 κι έπειτα υπήρξαν μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έμεινε άνεργος. Το σημερινό του εισόδημα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απέκτησε δική του οικογένεια, έχει ένα ανήλικο τέκνο και κατοικεί σε μισθωμένη κατοικία δεν του επιτρέπουν να είναι συνεπής με τις δανειακές του υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το χρόνο που ήταν άνεργος. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του το οποίο ξεπερνά τα 600 ευρώ μετά βίας καλύπτεται από το εισόδημά του, ενώ όπως προαναφέρθηκε, η σύζυγός του δεν εργάζεται.

Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπό του εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα υφίσταται ανεπάρκεια διαθέσιμου μηνιαίου εισοδήματος για ρύθμιση των οφειλώντ ου. Γι αυτό, θα πρέπει, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρ. 8 παρ. 5 του ν. 3869/10, να οριστούν προσωρινά μηδενικές καταβολές , συγχρόνως δε θα πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος προκειμένου να ελεγχθει η μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης και των εισοδημάτων του. Η ρύθμιση των χρεών του αφορά επομένως το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νεάς απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές έως τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου που ορίζεται από το άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 του ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 17 του άρ. 1 της υποπ. Α.4.του άρ. 2 του ν.. 4336/2015 (ΦΕΚ Α94/14-8-2015), που είναι προκειμένω ο χρόνος της τριετίας.
Περαιτέρω , στα πλαίσια της διάταξης του άρ. 9 παρ. 1 του ν. 3869/10, για την εκποίηση της περιουσίας οφειλετών, το δικαστήριο κρίνει ότι η προσφορά προς εκποίηση του δικύκλου του αιτούντος, με βάση την κοινή πείρα και τη λογική και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών αγοράς και της μικρής του αξίας δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, επομένως πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση λαμβανομένων υπόψη των εξόδων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.

Η απαλλαγή από τα χρεή του έναντι της πιστώτριάς του, τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση θα επέλθει κατά νόμο (άρ. 11 παρ. 1 του ν. 3869/10) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του στις οποίες περιλαμβάνεται και η εμφάνισή του κατά την δικάσιμο της επανασυζήτησης της ένδικης υπόθεσης προκειμένου να ελεχθεί η μεταβολή των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του και η τυχόν μεταβολή των περιουσιακών του στοιχείων.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ άρ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/10.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ