ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διατροφή ανηλίκων, Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο, Οικογενειακό δίκαιο

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1431/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων, των εγγράφων που προσκόμισαν οι διάδικοι, ακόμη και αυτών που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (άρθρ. 690 παρ. 1, 691 παρ. 1 και 347 ΚΠολΔ), τις προσκομιζόμενες ένορκες βεβαιώσεις μετ’ επικλήσεως από την αιτούσα και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από όλη την εν γένει αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 27.12.2013 που ακολούθως ιερολογήθηκε στις 13.07.2019. Από τον ως άνω γάμο τους, απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, γεννηθέντος στις 07.08.2018, πλην όμως η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και η σχέση τους κλονίσθηκε ανεπανόρθωτα τον Σεπτέμβριο του 2019, με συνέπεια η αιτούσα να καταθέσει την υπό κρίση αίτηση περί ανάθεσης σε αυτήν προσωρινά της επιμέλειας του ανηλίκου και επιδίκασης προσωρινά διατροφής για λογαριασμό του.

Ήδη η αιτούσα διαμένει με το ως άνω τέκνο τους και δυνάμει της από 12.08.2020 προσωρινής διαταγής του παρόντος Δικαστηρίου της ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας τους. Πιθανολογήθηκε δε περαιτέρω ότι η αιτούσα περιβάλλει με αγάπη και στοργή την ανήλικη και φροντίζει για την καλή ανατροφή της. Είναι υγιής, άξια και ικανή να διαπαιδαγωγήσει σωστά την ανήλικη και να συμβάλλει θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική και ψυχοπνευματική της ανάπτυξη, ασχολούμενη συστηματικά με τη σωστή ανατροφή της και προσπαθεί με την προσωπική της απασχόληση να της εξασφαλίσει τόσο τις κατάλληλες συνθήκες, κυρίως δε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον και κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Έτσι, πιθανολογείται ότι το συμφέρον της ως άνω ανήλικης ενόψει και της ευαίσθητης ηλικίας, την οποία διάγει κατά τον παρόντα χρόνο, επιβάλλει να ανατεθεί η προσωρινή επιμέλειά της στην αιτούσα, η οποία είναι κατάλληλη να αναλάβει την ανατροφή της και ικανή να ανταποκριθεί στα αντίστοιχα καθήκοντά της, γεγονός άλλωστε που συνομολογεί ο καθ’ ου η αίτηση.

Εξάλλου, από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι η ανήλικη δεν έχει περιουσία και εισοδήματα από άλλη οποιαδήποτε πηγή, λόγω δε της ηλικίας της δεν μπορεί να ασκήσει βιοποριστική εργασία. Επομένως υπόχρεοι για τη διατροφή της, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρησή της και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή και εκπαίδευσή της είναι και οι δύο γονείς της ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις τους. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου δεν εργάζεται κατά τον παρόντα χρόνο, ενώ μετά την επιστροφή του από το Βέλγιο όπου εργαζόταν ως υπάλληλος σε super market, εργάστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως οδηγός φορτηγού σε εταιρεία μεταφοράς ανταλλακτικών μέχρις ότου έφυγε για την Αίγυπτο προκειμένου να ξεκινήσει νέα δουλειά, η οποία δεν τελεσφόρησε και προς τούτο επέστρεψε τον Ιούλιο του 2020. Ωστόσο, η κατά το άρθρο 288 ΑΚ καλή πίστη διέπει όχι μόνο τις ενοχές υπό ευρεία εννοία, αλλά και κάθε έννομη σχέση μεταξύ δύο προσώπων που πηγάζει από το νόμο, ήτοι από μη ενοχικά δικαιώματα, όπως και τα οικογενειακά. Προδήλως, λοιπόν, διέπει και την από το νόμο (άρθρα 1485, 1489 παρ. 2 ΑΚ) υποχρέωση διατροφής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων, τα προσδιοριστικά στοιχεία της οποίας επηρεάζονται τόσο από την προσωπική-επαγγελματική εργασία του υπόχρεου, όσο και από την κατά τους νόμους της αγοράς εκμετάλλευση της περιουσίας του. Από τις ίδιες λοιπόν ως άνω διατάξεις και εκείνη του άρθρου 288 ΑΚ προκύπτει ότι οι οικονομικές δυνατότητες των γονέων του ανηλίκου προς συνεισφορά στη διατροφή του, συναρτώνται και προς την δυνατότητά τους να αποκτήσουν εισόδημα από εργασία ανάλογη προς τα προσόντα και τις δυνατότητές τους, την οποία εργασία κατά τις αρχές της καλής πίστεως οφείλουν να αναζητήσουν και ανάλογα και με την κατάσταση της αγοράς εργασίας μπορούν να εύρουν, για να απασχοληθούν επικερδώς. Εφόσον λοιπόν ο γονέας, αν και μπορούσε να εύρει ανάλογη εργασία, παραλείψει να πράξει τούτο, κατά τρόπον αντίθετο προς την καλή πίστη, θα τύχει, κατά τον προσδιορισμό της συμμετοχής του στη διατροφή του ανηλίκου, της μεταχειρίσεως, σαν να είχε πραγματικά το εισόδημα από την εργασία αυτή.

Εν προκειμένω, ο καθ’ ου δεν προκύπτει να επιδιώκει την απασχόλησή του, καθώς δεν προσκομίζει κάποια αίτηση ευρέσεως εργασίας. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο καθ’ ου είναι ακόμη νέος, υγιής και είχε και έχει τη δυνατότητα να βρει εργασία ενόψει και της εμπειρίας του και ειδικότερα δύναται να εργαστεί ως οδηγός είτε ως υπάλληλος σε super market και να αποκομίζει μηνιαίως λαμβάνοντας υπόψη και των οικονομικών συνθηκών της παρούσης χρονικής περιόδου το ποσό των 650 ευρώ. Προς τούτο για τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης του καθ’ ου θα ληφθεί υπόψη και η κατά τις αντικειμενικές και οικογενειακές συνθήκες ως άνω δυνατότητά του προς εργασία και πορισμό εισοδήματος. Φιλοξενείται στην πατρική του οικία και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται με δαπάνες μίσθωσης, ούτε και με τα λειτουργικά έξοδα της οικίας αυτής. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας Honda Civic 2.000 cc, το οποίο ανεξαρτήτως εάν ευρίσκεται σε ακινησία δεν αναιρεί την αξία αυτού που ευρίσκεται στην κατοχή του καθ’ ου. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι εισέπραξε μετά της αιτούσας το ποσό των 18.000 ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης από την εργασία τους στο Βέλγιο ως υπάλληλοι σε αλυσίδα καταστημάτων εκ των οποίων ποσό ύψους 3.500 ευρώ περίπου δαπανήθηκε για την μεταφορά της οικοσυσκευής τους από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει, ούτε βαρύνεται με την κατά νόμο διατροφή άλλου προσώπου, πλην της ανήλικης ως άνω θυγατέρας του, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διατροφής, ενδύσεως και ψυχαγωγίας του.

Ακολούθως πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος-πωλήτρια σε σούπερ μάρκετ με σύμβαση εργασίας αορίστου διαρκείας με ωράριο εργασίας μερικής απασχόλησης και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 465 ευρώ. Διαμένει μαζί με το ανήλικο τέκνο της και την μητέρα της σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας της κατά ποσοστό 50%, 70 τ.μ., και ως εκ τούτου δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, αλλά με την ανάλογη συμμετοχή της στις δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας που αντιστοιχούν στο ως άνω διαμέρισμα, που είναι οι συνηθισμένες. Τυγχάνει επίσης, συγκυρία ενός καταστήματος 63 τ.μ. στο Πέραμα, το οποίο μίσθωνε από 01.04.2020 μετά του αδελφού της έναντι μηνιαίου μισθώματος ύψους 400 ευρώ, το οποίο φέρεται να μείωσε λόγω της πανδημίας από τις 23.09.2020, στο ποσό των 240 ευρώ, ενώ στις 25.09.2020 φέρεται να επέδωσε εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία στον μισθωτή της για οφειλόμενα μισθώματα από τον Ιούλιο του 2020. Ενόψει ωστόσο, του χρονικού σημείου επιλογής της μείωσης του μισθώματος, ήτοι κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης, και της επίδοσης της εξωδίκου διαμαρτυρίας μόλις λίγες ημέρες μετά τη μείωση του μισθώματος, η μείωση κρίνεται εικονική και δεν θα ληφθεί υπόψη το ως άνω μειωμένο μίσθωμα στα εισοδήματα της αιτούσας, αλλά θα συνυπολογιστεί το μερίδιο συμμετοχής της βάσει του αρχικού ύψους του συμφωνηθέντος μισθώματος. Περαιτέρω ακόμη, και αν κριθεί αληθής ο ισχυρισμός περί οφειλής μισθωμάτων, η αιτούσα διατηρεί την αξίωση αυτή κατά του μισθωτή του καταστήματος και επομένως σε κάθε περίπτωση το ποσό του αναλογούντος στο ποσοστό συγκυριότητάς της μισθώματος είναι υπολογιστέο στα εισοδήματά της. Άλλη περιουσία ή πόρους δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει η αιτούσα, ούτε βαρύνεται με την υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου, πλην της ανήλικης θυγατέρας της.

Περαιτέρω, η αιτούσα έχει να αντιμετωπίσει και τις δαπάνες διατροφής, ενδύσεως, ψυχαγωγίας της, ενώ παρέχει στο ανήλικο τέκνο της τις συνδεόμενες με τη συνοίκηση προσωπικές φροντίδες και υπηρεσίες της (παρασκευή φαγητού, πλύσιμο, σιδέρωμα, κλπ.) που είναι αποτιμητές σε χρήμα. Ακολούθως και όσον αφορά το ανήλικο τέκνο των διαδίκων που διατηρεί νόμιμη αξίωση διατροφής έναντι των γονέων του, πιθανολογήθηκε ότι έχει εγγραφεί σε ιδιωτικό βρεφικό σταθμό, με μηνιαία δίδακτρα ύψους 280 ευρώ, καθώς η αιτούσα εργάζεται και η μητέρα της λόγω προβλημάτων υγείας δεν δύναται να αναλάβει τη φύλαξή της. Ως επίσης, πιθανολογήθηκε, δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή της σε ιδιωτικό βρεφικό σταθμό μέσω ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι η αιτούσα υπέβαλε σχετική αίτηση, καθόσον σύμφωνα με το απαντητικό μήνυμα της υποβληθείσας αίτησης δεν κατέστη δυνατή μεταξύ άλλων η άντληση στοιχείων από ΑΑΔΕ ετέρου μέλους (μη υποβολή δήλωσης 2019 ή μη συνδεδεμένο ΑΦΜ ετέρου μέλους με ΑΦΜ αιτούσας ή μη δήλωση συναίνεσης). Περαιτέρω, το ως άνω ανήλικο διαμένει με την αιτούσα μητέρα του και τη γιαγιά εκ μητρικής γραμμής σε οικία συγκυριότητας της αιτούσας και ως εκ τούτου δεν βαρύνεται με δαπάνες μισθώσεως, επιβαρύνεται όμως με την ανάλογη συμμετοχή του στις δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης του τέκνου (διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) είναι οι συνήθεις δαπάνες των ανηλίκων τέκνων της ηλικίας του, της αυτής οικονομικής και κοινωνικής καταστάσεως των γονέων του.

Με βάση λοιπόν τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων του, η κατά το επίδικο χρονικό διάστημα ανάλογη διατροφή, η οποία προσδιορίζεται από τις ανάγκες του ανηλίκου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή, ψυχαγωγία, ένδυση, δαπάνες διαμονής, παραθερισμό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσδιορίζονται στο ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως για την ανήλικη. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η παροχή προσωπικής εργασίας και φροντίδας της αιτούσας για την ανατροφή του ανηλίκου, οι οποίες, είναι αποτιμητές σε χρήμα όπως επίσης και η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους διαδίκους πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητάς τους στο σύνολο των εισοδημάτων που προαναφέρθηκαν. Ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δυο γονέων, πρέπει να γίνει αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο. Με τα δεδομένα αυτά, ο καθ’ ου πρέπει να μετέχει προσωρινά στην ανάλογη διατροφή του ανηλίκου τέκνου του με το ποσό των 230 ευρώ μηνιαίως, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό, συμμετέχει η αιτούσα μητέρα του με την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών στη φροντίδα και ανατροφή του που είναι αποτιμητές σε χρήμα και συνδέονται σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής με τη συνοίκηση και τα εισοδήματά της. Το ως άνω δε ποσό είναι σε θέση ο καθ’ ου να καταβάλλει δίχως να διακινδυνεύσει η διατροφή του.

Ο καθ’ ού με την αντίστοιχη αίτησή του επιθυμεί όπως επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του και αναπτύξει στενούς δεσμούς αγάπης με αυτό, γεγονός στο οποίο δεν αντιλέγει καταρχήν η αιτούσα, διατυπώνοντας επιφυλάξεις αναφορικά κυρίως με την διανυκτέρευση του ανηλίκου στην οικία που διαμένει ο αιτών.

Το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, επιβάλλει όπως επικοινωνεί αυτό με τον πατέρα του, δεδομένου ότι και αυτός πρέπει να παρακολουθεί την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του, προκειμένου να αναπτυχθεί μεταξύ τους στενός ψυχικός δεσμός, να ενισχυθούν αμοιβαίως τα αισθήματα αγάπης και να αποτραπεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος αποξένωσης. Εξάλλου δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται κάποιος κίνδυνος για τη συναισθηματική ισορροπία και την ψυχική υγεία του ανηλίκου, αλλά ότι αντιθέτως η προσωπική επικοινωνία του πατέρα αιτούντος με το ανήλικο θα συντελέσει στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή του και στην ανάδειξη της προσωπικότητάς του, καθόσον έχει ανάγκη, ιδίως κατά την ηλικία αυτή που διαμορφώνονται τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, της παρουσίας και των δυο γονέων του, ανεξαρτήτως από τις όποιες διαφορές έχουν αυτοί μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλιστεί κυρίως η ισόρροπη και υγιής ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ήδη δε δυνάμει της από 12.08.2020 προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου, ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανηλίκου με τον πατέρα του, προβλέποντας και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης στην οικία αυτού, δίχως να πιθανολογηθεί ότι προέκυψε κατά το διάστημα αυτό κάποιος κίνδυνος στην υγεία του ανηλίκου και στην συναισθηματική ισορροπία αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνοντας με γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου, το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα με την ανήλικη, πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά ως εξής: α) κάθε Τρίτη από τις 17:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ., β) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός από ώρα 11:00 π.μ. του Σαββάτου μέχρι τις 18:00 μ.μ. της Κυριακής, κατά το οποίο το ανήλικο θα διανυκτερεύει στην οικία του πατρός του. Η επικοινωνία κατά τις ανωτέρω ημέρες στις περιπτώσεις α’ και β’ θα αργεί κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα όπου το δικαίωμα επικοινωνίας ρυθμίζεται ειδικότερα ως κατωτέρω καθώς και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. γ) Στις εορτές-διακοπές των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς εναλλάξ από ώρα 10:00 π.μ. της 24ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 μ.μ. της 29ης Δεκεμβρίου κατά τα μονά έτη και από ώρα 10:00 π.μ. της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 μ.μ. της 6ης Ιανουαρίου κατά τα ζυγά έτη, δ) στις εορτές-διακοπές του Πάσχα εναλλάξ από τις 10:00 π.μ. της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 18:00 μ.μ. της Δευτέρας της Διακαινησίμου κατά τα ζυγά έτη και από ώρα 10:00 π.μ. της Τρίτης της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 18:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά κατά τα μονά έτη, ε) κατά τις θερινές διακοπές κατά τα μονά έτη από ώρα 10:00 π.μ. της 1ης Αυγούστου έως τις 18:00 μ.μ. της 16ης Αυγούστου και κατά τα ζυγά έτη από ώρα 10:00 π.μ. της 16ης Αυγούστου έως τις 18:00 μ.μ. της 31ης Αυγούστου, στ) την Καθαρά Δευτέρα κατά τα μονά έτη από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ., ζ) κατά τα μονά έτη στην ονομαστική εορτή του ανηλίκου από τις 17:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ. και κατά τα ζυγά έτη την ημέρα των γενεθλίων του ανηλίκου από τις 17:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ. εναλλάξ, η) κατά την ονομαστική εορτή του αιτούντος πατέρα εφόσον δεν συμπίπτει με τις ημέρες επικοινωνίας τους την περίοδο εορτών του Πάσχα από τις 17:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ., θ) τις υπόλοιπες δε μέρες επιτρέπεται τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία (μέσω viber, skype) του αιτούντος με την ανήλικη εντός του ακόλουθου χρονικού διαστήματος, ήτοι από ώρα 18:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ. και με εύλογη διάρκεια που δεν θα ξεπερνά ενόψει της ηλικίας της τα δέκα λεπτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών θα παραλαμβάνει αυτός προσωπικά το ανήλικο τέκνο από την οικία που διαμένει η καθ’ ης μητέρα του κατά την αφετηρία ώρα και ο ίδιος θα το επιστρέφει σε αυτή κατά τη λήξη του χρόνου εκάστης επικοινωνίας. Τέλος, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ασθένειας του ανηλίκου (και δη πιστοποιουμένης από ιατρική βεβαίωση) κατά την ορισθείσα ημέρα επικοινωνίας, δεν θα ισχύει ο ανωτέρω τρόπος επικοινωνίας, πλην όμως στην περίπτωση αυτή ο αιτών θα έχει δικαίωμα να επικοινωνεί με το ανήλικο την αντίστοιχη ημέρα και εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος δικαιώματος επικοινωνίας στην οικία που το ανήλικο διαμένει επί δύο ώρες.

Μετά ταύτα: ανατέθηκε προσωρινά στην αιτούσα η άσκηση της επιμελείας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, υποχρεώθηκε ο καθ’ ου προσωρινά να προκαταβάλλει στην αιτούσα με την ιδιότητά της με την οποία παρίσταται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επομένη της επίδοσης της αίτησης, ως προσωρινή μηνιαία σε χρήμα διατροφή του ως άνω ανηλίκου τέκνου, το ποσό των 230 ευρώ μηνιαίως, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της καθυστέρησης πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα, γενομένης εξ ολοκλήρου δεκτής της υπό κρίση αιτήσεώς του. Τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν αφενός ως εκ της συζυγικής τους σχέσης, αφετέρου ως εκ της συγγενικής σχέσης του τέκνου και του καθ’ ου η αίτηση πατέρα (άρθρο 179, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ