Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 33.000 ΕΥΡΩ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 600/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Από την εκτίμηση της εξέτασης της δεύτερης των αιτούντων, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες, ηλικιών 67 και 57 ετών αντίστοιχα, είναι σύζυγοι και έχουν δυο τέκνα, ηλικίας σήμερα 38 και 36 ετών αντίστοιχα. Ο αιτών είναι συνταξιούχος στρατιωτικός από το 1993, λαμβάνοντας ποσό σύνταξης 1.230 ευρώ. Η αιτούσα από το 2012 δεν εργάζεται, ενώ κατά τα προηγούμενα έτη απασχολούνταν περιστασιακά.

Διαμένουν σε ισόγειο ακίνητο, ιδιοκτησίας της αιτούσας, επιφανείας 105,40 τ.μ., έτους κατασκευής το 1975, που ευρίσκεται στη Νίκαια. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους ανέρχεται στο ποσό των 75.969,50 ευρώ (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019), ενώ η εμπορική της αξία εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 65.000 ευρώ. Περαιτέρω, στην αιτούσα ανήκει ποσοστό 40/1000 στο σύνολο του ως άνω οικοπέδου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν ύπερθεν του τρίτου ορόφου. Ο αιτών δεν έχει ακίνητη περιουσία. Μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο τυγχάνει ένα όχημα, του οποίου δεν κρίνεται σκόπιμη η εκποίηση, καθόσον λόγω της παλαιότητάς του (2005) δεν παρουσιάζει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος ανέρχονταν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο συνολικό ποσό των 37.499,24 ευρώ, ενώ η οφειλή της αιτούσας ανερχόταν στο ποσό των 26.478 ευρώ. Αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες δεν δύνανται να εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, καθώς το ετήσιο εισόδημά τους έχει μειωθεί, ενώ έχουν αυξηθεί οι δαπάνες του αιτούντος λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η περί δολίας αδυναμίας πληρωμών ένσταση της πιστώτριας λόγω υπερδανεισμού των αιτούντων στερείται βασιμότητας, καθόσον τα έτη 2004-2006 που ανέλαβαν τις παραπάνω δανειακές υποχρεώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας του αιτούντος και να προβούν σε επισκευαστικές ενέργειες της κύριας κατοικίας τους, το οικογενειακό τους εισόδημα τους επέτρεπε να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις, η δε μείωση του οικογενειακού τους εισοδήματος αποτέλεσε την αιτία αδυναμίας τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.

Λαμβανομένων υπόψιν της οικονομικής, προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτούντων, καθώς και του ύψους οφειλής, το Δικαστήριο κρίνει ότι το προς διάθεση στις πιστώτριες του αιτούντα ποσό πρέπει να οριστεί σε 100 ευρώ το μήνα. Επειδή όμως, ο αιτών συμμορφούμενος στην απόφαση προσωρινής διαταγής, προέβη σε καταβολές συνολικού ποσού 600 ευρώ, οι οποίες συνυπολογίζονται, το Δικαστήριο τελικά θα υποχρεώσει τον αιτούντα να καταβάλλει ποσό 83,33 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο, για χρονικό διάστημα 3 ετών. Όσον αφορά στην αιτούσα συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 για τον ορισμό μηνιαίων μηδενικών καταβολών προς την πιστώτριά της.

Για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους, ιδιοκτησίας της αιτούσας, κλήθηκε να αποπληρώσει το ποσό στο οποίο ανερχόταν η οφειλή της, ύψους 26.478 ευρώ, δεδομένου ότι η οφειλή της ήταν μικρότερη του ποσού του πλειστηριάσματος που θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν η κύρια κατοικία της, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής της εκποίησης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, εντός 240 μηνών, ποσού εκάστης δόσης 110,32 ευρώ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ