Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 73 ΕΤΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 416/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Από την αποδεικτική διαδικασία, κι ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα-υιού της αιτούσας, από όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1947 και είναι χήρα από το έτος 2018. Έχει τρία τέκνα, που είναι ενήλικα. Ο υιός της που εξετάστηκε και ως μάρτυρας είναι άνεργος, βρίσκεται σε διάσταση και συγκατοικεί μαζί της, στην κύρια κατοικία της, ήτοι σε ισόγεια κατοικία, 86,30 τ.μ., ευρισκομένης στη Ραφήνα. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας της αιτούσας που επιθυμεί να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση είναι 68.459,16 ευρώ (ΕΝΦΙΑ 2019) και η εμπορική αξία 30.000 ευρώ (βλ. την από 17.10.2020 έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην αιτούσα δυνάμει πράξης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας του θανόντος συζύγου της. Εκτός της κύριας κατοικίας της είναι ιδιοκτήτρια ενός επιβατικού οχήματος, εμπορικής αξίας 500 ευρώ.

Η αιτούσα είναι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ. Λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας 272,67 ευρώ (κύρια και επικουρική). Επίσης, λαμβάνει σύνταξη χηρείας 537,33 ευρώ. Συνολικά, οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται σε 810 ευρώ.

Από τα εκκαθαριστικά της σημειώματα, προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημά της κατά τα οικονομικά έτη 2007-2014 και τα φορολογικά έτη 2014-2019 ανερχόταν σε: 1.325,21 ευρώ (αιτούσα), 10.984,77 ευρώ (αποβιώσας σύζυγος), 1.258,80 ευρώ (αιτούσα), 11.424 (αποβιώσας σύζυγος), 0 ευρώ (αιτούσα), 11.882,35 ευρώ (αποβιώσας σύζυγος), 7.767,17 ευρώ (αιτούσα), 12.050,87 ευρώ (αποβιώσας σύζυγος), 5.817,09 ευρώ (αιτούσα), 11.771,04 (αποβιώσας σύζυγος), 5.958.74 ευρώ (αιτούσα), 11.548,04 (αποβιώσας σύζυγος), 3.535,18 ευρώ (αιτούσα), 10.744,34 (αποβιώσας σύζυγος), 3.547,12 ευρώ (αιτούσα), 9.468,10 (αποβιώσας σύζυγος), 3.383,05 ευρώ (αιτούσα), 9.415,09 ευρώ (αποβιώσας σύζυγος), 3.319,45 ευρώ (αιτούσα), 9.197,46 (αποβιώσας σύζυγος), 3.356,64 ευρώ (αιτούσα), 9.050,27 ευρώ (αποβιώσας σύζυγος), 3.274,44 ευρώ (αιτούσα), 6.525,94 ευρώ (αιτούσα), 9.944,37 ευρώ (αιτούσα), αντίστοιχα.

Σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει χρέη, από σύμβαση στεγαστικού δανείου ενεχόμενη ως οφειλέτρια και από σύμβαση δανείου ενεχόμενη ως εγγυήτρια. Σκοπός του δανεισμού της ήταν η κατασκευή της κύριας κατοικίας της. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ανέρχονταν στο ποσό των 42.173,46 ευρώ. Το έτος 2018, μετά τον θάνατο του συζύγου της, περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών.

Τα σημερινά της εισοδήματα και το ολοένα αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και φορολόγησης, δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των χρεών της. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι η αιτούσα δεν μπορεί να καταβάλλει στις πιστώτριες τράπεζες κάποιο ποσό μηνιαίως. Εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, η αιτούσα κλήθηκε να καταβάλει ποσό ισούμενο με τα 2/3 της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της, ήτοι 20.000 ευρώ, αφαιρουμένων των εξόδων εκτέλεσης, δηλαδή θα καταβάλει 17.000 ευρώ συμμέτρως στις καθ’ ων, σε 240 μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης δόσεως 71 ευρώ, πλην της τελευταίας δόσης 31 ευρώ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ