mother parenting
Διατροφή ανηλίκων, Επιμέλεια Ανήλικης - Ανηλίκου, Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΥΨΟΥΣ 1.840 ΕΥΡΩ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15155/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος, από το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 02.07.2005. Από το γάμο τους απέκτησαν δύο ανήλικα σήμερα τέκνα, 12 και 4 ετών αντίστοιχα. Αρχικά ο έγγαμος βίος τους κύλησε ομαλά, πλην όμως τον Ιούνιο του 2016 διασπάστηκε οριστικά η έγγαμη συμβίωσή τους, με την αποχώρηση του εναγομένου από την κοινή συζυγική οικία. Ενόψει της διάστασής τους, κατήρτισαν το από 19.06.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό περί ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων στην ενάγουσα μητέρα τους, περί ρυθμίσεως της επικοινωνίας του εναγομένου με εκείνα και περί καταβολής εκ μέρους του διατροφής για λογαριασμό τους. Στο ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε ενόψει επικείμενου συναινετικού διαζυγίου, το οποίο ωστόσο, δεν εξεδόθη, προβλεπόταν η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλλει μηνιαίως στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 1.300 ευρώ  για διατροφή των ανηλίκων τέκνων του. Με το ανωτέρω συμφωνητικό προβλέφθηκε μεταξύ άλλων, η υποχρέωση του εναγομένου να μεταβιβάσει στην ενάγουσα κατ’ αποκλειστική και πλήρη κυριότητα την τετραώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας του, η οποία ευρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων. Σε εκτέλεση του συμφωνητικού αυτού, ο εναγόμενος μεταβίβασε στην ενάγουσα το ανωτέρω ακίνητο δυνάμει δωρητηρίου συμβολαίου.

Από τον χρόνο διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης μέχρι και σήμερα τα ανήλικα διαμένουν με την μητέρα τους, η οποία τους παρέχει όλα τα εχέγγυα για την καλή ανατροφή και την εν γένει ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, γεγονός που άλλωστε συνομολογείται εμμέσως και από τον εναγόμενο πατέρα τους, ο οποίος συναίνεσε στην οριστική ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου τους στην ενάγουσα. Η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων έχει εξάλλου ανατεθεί στην ενάγουσα και προσωρινά, δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Υμετέρου Δικαστηρίου, με την οποία υποχρεώθηκε περαιτέρω ο εναγόμενος να καταβάλλει προσωρινά στην ενάγουσα διατροφή υπέρ των τέκνων τους. Επομένως, το συμφέρον των ανηλίκων, υπαγορεύει να ανατεθεί και οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου τους στην μητέρα τους.

Αναφορικά με την διατροφή των τέκνων, 12 και 4 ετών αντίστοιχα, τα οποία φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, προέκυψε ότι αυτά στερούνται εισοδημάτων και προσοδοφόρου περιουσίας και ότι ενόψει και της ηλικίας τους, αδυνατούν να αυτοδιατραφούν. Επομένως, συνυπόχρεοι είναι οι διάδικοι γονείς τους, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις. Ως προς τις ανάγκες διατροφής των τέκνων, προέκυψε ότι διαμένουν με την μητέρα τους στην πρώην κοινή συζυγική στέγη των διαδίκων και ειδικότερα σε μισθωμένη διώροφη οικία, για την οποία η ενάγουσα καταβάλλει μίσθωμα 800 ευρώ μηνιαίως. Επομένως, η αναλογία εκάστου τέκνου στην κάλυψη του μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 267 ευρώ μηνιαίως (800 ευρώ : 3). Περαιτέρω, τα τέκνα βαρύνονται με την αναλογία τους επί των αναγκαίων δαπανών συντήρησης και λειτουργίας της ανωτέρω οικίας, οι οποίες κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανέρχονται κατά μέσον όρο στο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο. Τα λοιπά έξοδα διατροφής και εν γένει συντήρησης, δεν υπερβαίνουν τα συνήθη έξοδα των παιδιών της ηλικίας τους, της αυτής οικονομικής και προσωπικής κατάστασης των γονέων τους, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως για την μεγαλύτερη θυγατέρα τους και στο ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως για τον υιό τους. Περαιτέρω, η ενάγουσα δαπανά μηνιαίως 553 ευρώ για δίδακτρα του ιδιωτικού γυμνασίου στο οποίο φοιτά η θυγατέρα της, και το ποσό των 400 ευρώ για δίδακτρα του ιδιωτικού παιδικού σταθμού στο οποίο πηγαίνει ο υιός της. Στις μηνιαίες δαπάνες διατροφής των τέκνων πρέπει να συνυπολογιστούν και οι μηνιαίες ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από τον οικείο φορέα ασφάλισης, και οι οποίες αφορούν στην αμοιβή παιδοψυχιάτρου και ορθοδοντικού για την ανήλικη θυγατέρα, στην αμοιβή παιδιάτρου για αμφότερα τα τέκνα καθώς και στην αγορά των απαραίτητων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων για αμφότερα τα τέκνα, ανερχόμενες κατά μέσο όρο στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για την θυγατέρα και στο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως για τον υιό. Σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, οι συνολικές μηνιαίες ανάγκες διατροφής των ανηλίκων ανέρχονται στο ποσό των 1.420 ευρώ για την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων και στο ποσό των 1.117 ευρώ για τον ανήλικο υιό τους, πλην όμως στα ποσά αυτά πρέπει να προστεθούν και οι αποτιμώμενες σε χρήμα συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα των τέκνων υπηρεσίες, που τους προσφέρονται αποκλειστικά από την ενάγουσα μητέρα τους και οι οποίες εκτιμώνται ότι ανέρχονται στο ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες ανάγκες διατροφής της θυγατέρας τους να ανέρχονται στα 1.500 ευρώ και του υιού τους στα 1.197 ευρώ.

Τα εισοδήματα του εναγομένου, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση συνεργείου αυτοκινήτων σε ιδιόκτητο ακίνητο, υπολογίζεται ότι ανέρχονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, κατόπιν λήψης υπόψη αφενός των προσκομιζομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων του εναγομένου και αφετέρου των διδαγμάτων κοινής πείρας, στο ποσό των 3.000 ευρώ μηνιαίως από την εργασία του και στο ποσό των 575 ευρώ μηνιαίως από την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του, καθόσον προέκυψε ότι διαθέτει κατά κυριότητα και εκμισθώνει σε τρίτους δύο τουλάχιστον ακίνητα ιδιοκτησίας του, ήτοι ενός επαγγελματικού χώρου 239,00 τ.μ. ευρισκόμενου στην Αθήνα, τον οποίο εκμισθώνει από κοινού με τον συγκύριό του κατά ποσοστό ½ εξ’ αδιαιρέτου, έναντι μηνιαίου μισθώματος 650 ευρώ, αναλογούντος στον εναγόμενο μισθώματος 325 ευρώ μηνιαίως, και μίας ισόγεια μονοκατοικίας, 72,00 τ.μ. ευρισκόμενης στην Άνοιξη, που του ανήκει κατ’ αποκλειστική και πλήρη κυριότητα και την οποία εκμισθώνει έναντι μηνιαίου μισθώματος 250 ευρώ. Αποδείχθηκε επίσης, από το προσκομιζόμενο Ε9 του εναγομένου ότι είναι κύριος α) ενός οικοπέδου επιφάνειας 1.845,26 τ.μ., ευρισκόμενου στον Άγιο Στέφανο,  β) δύο επαγγελματικών χώρων, όπου και στεγάζεται η επιχείρηση του, γ) μιας θέσης στάθμευσης κατά ½ εξ΄ αδιαιρέτου, δ) του ½ εξ΄αδιαιρέτου ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου, επιφάνειας 299,70 τ.μ. ευρισκόμενου στην Αθήνα, ε) του ½ εξ΄ αδιαιρέτου τριών επαγγελματικών χώρων , επιφανείας 239,76 τ.μ., 133,96 τ.μ. και 219 τ.μ., ευρισκομένων στην Αθήνα, και στ) μιας μεζονέτας, επιφανείας 228,61 τ.μ., ευρισκομένης στην Άνοιξη Αττικής, την οποία ανήγειρε ο εναγόμενος το 2011.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος διαμένει με τη νέα του σύντροφο σε οικία της τελευταίας στον Πειραιά και ως εκ τούτου δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, βαρυνόμενος όμως με την αναλογία του στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της οικίας αυτής. Προέκυψε όμως ότι ο εναγόμενος είναι πατέρας ενός ακόμη ανηλίκου τέκνου, το οποίο απέκτησε με τη νέα του σύντροφο, ηλικίας σήμερα 2 ετών περίπου, για τη διατροφή του οποίου βαρύνεται ο ίδιος από κοινού με τη σύντροφό του. Βάσει των ανωτέρω το μηνιαίο εισόδημα του εναγομένου ανέρχεται στο ποσό των 3.575 ευρώ, πλην όμως στο εν λόγω ποσό πρέπει να συνυπολογιστεί και το πρόσθετο εισόδημα των 1.000 ευρώ, το οποίο δύναται ευχερώς να αποκομίσει ο εναγόμενος από την εκμίσθωση ακινήτων του. Συνεπώς τα μηνιαία του εισοδήματα πρέπει να συνυπολογιστούν στο ποσό των 4.575 ευρώ.

Από την άλλη η ενάγουσα, η οποία διαμένει με τα τέκνα της σε μισθωμένη οικία στο Κρυονέρι, εργάζεται ως αορίστου χρόνου μόνιμη υπάλληλος στο Δήμο, με την ειδικότητα της Γραμματέως Προέδρου, έναντι καθαρών μηνιαίων αποδοχών 990 ευρώ, ενώ επίσης εισπράττει μισθώματα 630 ευρώ περίπου μηνιαίως. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει. Ενόψει των προεκτεθέντων το μηνιαίο εισόδημα της ενάγουσας, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 500 ευρώ, που δύναται να εισπράττει μηνιαίως από την εκμίσθωση δυο τουλάχιστον ακόμα ακινήτων εκ της πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας της, ανέρχεται στο ποσό των 2.120 ευρώ.

Από τα ανωτέρω αποδεχθέντα, συνάγεται ότι ο εναγόμενος, δύναται να καλύπτει μηνιαίως: α) το μερικότερο ποσό των 1.025 ευρώ για διατροφή της ανήλικης θυγατέρας του, του υπολοίπου ποσού των 475 ευρώ, καλυπτομένου από την ενάγουσα μητέρα και β) το μερικότερο ποσό των 815 ευρώ για διατροφή του ανηλίκου υιού του, του υπολοίπου ποσού των 382 ευρώ, καλυπτομένου από την ενάγουσα μητέρα του.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω: 1) ανατέθηκε οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων στην ενάγουσα μητέρα, 2) διατάχθηκε αυτεπαγγέλτως η απόδοση των ανηλίκων στην μητέρα τους, κατ’ άρθρο 613 ΚΠολΔ, και 3) αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγομένου, να καταβάλλει στην ενάγουσα, ως μηνιαία διατροφή για λογαριασμό των τέκνων τους, συνολικά ποσό 1.840 ευρώ μηνιαίως, καταβλητέο την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, νομιμότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρις εξοφλήσεως. Τέλος, διέταξε τον συμψηφισμό μεταξύ των διαδίκων της δικαστικής δαπάνης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ