αιτήσεις Νέου Νόμου Κατσέλη
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη, Πλειστηριασμοί

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Δεκτό αίτημα Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής που είχε εκδώσει εις βάρος μας Τράπεζα. Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής λόγω καταχρηστικών όρων.

Με την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμόν …/2014 διαταγής πληρωμής την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην καθ’ ης η ανακοπή για κεφάλαιο το ποσό των 5.703,34 ευρώ εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από 25-4-2014 και μέχρι την εξόφληση, για δικαστική δαπάνη που επιδίκασε το Δικαστήριο 155 ευρώ, για αντίγραφο και δικαιώματα αντιγραφής 4,00 ευρώ, για επίδοση 50 ευρώ, για απαίτηση της τελευταίας σε βάρος του, προερχόμενη από την υπ’ αριθμόν…… σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου.
Από την ανωμοτί κατάθεση του ανακόπτοντα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα αποδείχθηκε η ευδοκίμηση του τέταρτου λόγου της ανακοπής περί ύπαρξης καταχρηστικών όρων στην επίδικη δανειακή σύμβαση.

Συγκεκριμένα με τον λόγο αυτό της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η σύμβαση βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής περιέχει καταχρηστικούς όρους, που οδηγούν σε διατάραξη των ισορροπιών μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της καθ’ ης και του ίδιου ως οφειλέτη της πιστούχου εταιρίας.

Ειδικότερα ότι ο όρος της σύμβασης πίστωσης με τον οποίο επεφύλαξε η καθ’ ης για τον εαυτό της το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της σύμβασης καθώς και καταγγελίας και λύσης της σύμβασης χωρίς εύλογη προθεσμία, βάσει του οποίου προέβη στο οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού και στην έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι καταχρηστικός, καταστρατηγώντας την καλή πιστή και τα χρηστά ήθη που διέπουν τις συναλλαγές.

Οι προαναφερόμενοι γενικοί όροι της καθ’ ης, όπως διατυπώνονται και οι οποίοι τελικά χρησιμοποιήθηκαν από αυτήν για το κλείσιμο του λογαριασμού και την έκδοση της διαταγής πληρωμής είναι καταχρηστικοί κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, καθώς διαταράσσει την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών σε βάρος του ανακόπτοντα, αφού μ’ αυτούς επιφυλάσσεται εκ μέρους της καθ’ ης το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς προηγούμενη όχληση, δρώντας σε βάρος του ανακόπτοντα δίνοντας του παράλληλα εξαιρετικά σύντομη προθεσμία για την ολική εξόφληση της οφειλής.
Με βάση τα ανωτέρω, ακυρώθηκε εξ’ ολοκλήρου η υπ’ αριθμόν διαταγή …./2014 πληρωμής που είχε εκδοθεί σε βάρος μας από την Τράπεζα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ