ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 411/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (Ν. 3869/2010)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας και των προσκομιζομένων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1978, είναι έγγαμη από το έτος 2012 και έχει τρία τέκνα, 6, 5 και 3 ετών περίπου αντίστοιχα. Εργάζεται ως νοσηλεύτρια, με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 513,69 ευρώ, εξαιτίας και της μηνιαίας παρακράτησης από τη μισθοδοσία της ποσού 496,43 ευρώ από την καθ’ ής «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που γίνεται σε εκτέλεση της Προσωρινής Διαταγής του Δικαστηρίου. Επίσης, ο σύζυγός της εργάζεται ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έναντι καθαρών μηνιαίων αποδοχών περί τα 1.100 ευρώ. Κατά το φορολογικό έτος 2017, έτος κατάθεσης της ένδικης Αιτήσεως, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 25.651 ευρώ, ήτοι 2.137 ευρώ μηνιαίως.


Στη δε περιουσία της αιτούσας ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ένα διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επιφανείας 67 τ.μ., μετά της αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 6 τ.μ., ευρισκομένων σε οικοδομή στην Πετρούπολη Αττικής. Το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσης και έχει αντικειμενική αξία 48.722,63 ευρώ. Επίσης, έχει κατά ποσοστό 100% την κυριότητα ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας SEAT, τύπου IBIZA, 1390 κ.εκ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2002, του οποίου η εμπορική αξία δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Το ως άνω όχημα δεν κρίθηκε πρόσφορο προς εκποίηση, καθώς αφενός κρίνεται απαραίτητο για τις μετακινήσεις της και αφετέρου εκτιμάται ότι η εκποίησή του δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των καθ’ ών πιστωτών.


Τα δε μηνιαία έξοδα για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της αιτούσας και της πολυμελούς της οικογένειας ανέρχονται περίπου στο ποσό των 1.550 ευρώ.


Σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της ένδικης Αιτήσεως, είχε συνάψει δάνεια, από τα οποία προκύπτει συνολική οφειλή 99.294,81 ευρώ, και συγκεκριμένα προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» οφείλει 722,91 ευρώ από μία πιστωτική κάρτα, και προς το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» οφείλει 98.571,90 ευρώ από ένα στεγαστικό δάνειο. Η απαίτηση του 2ου πιστωτή εξασφαλίζεται με υποθήκη ποσού 122.773 ευρώ επί της κυρίας κατοικίας της αιτούσας. Για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων απαιτούνταν μηνιαίως 675 ευρώ.
Η αιτούσα έχει περιέλθει σε πραγματική, μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, κατάσταση στην οποία ευρέθη χωρίς δόλο, αφού κατά τον χρόνο ανάληψης του κύριου όγκου των χρεών της, κατά το έτος 2007, γνώριζε ότι βάσει των συμφωνηθέντων με το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» η προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων θα επιτυγχανόταν μέσω αυτόματης παρακράτησης από τον μισθό της της οφειλόμενης μηνιαίας δόσης και επομένως είχε την πεποίθηση ότι το σχετικό δάνειο θα εξυπηρετείτο κανονικά. Άλλωστε κατά το έτος 2007 δεν ήταν ακόμα παντρεμένη και κατοικούσε στο πατρικό της σπίτι, έχοντας τότε περιορισμένα μηνιαία έξοδα διαβίωσης, ενώ διέθετε μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.500 ευρώ.


Η δε οικονομική κατάσταση της αιτούσας δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον ενόψει των εν γένει δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.


Η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της για χρονικό διάστημα 3 ετών, ήτοι με 36 ισόποσες μηνιαίες καταβολές συμμέτρως διανεμόμενες, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. Το προς διάθεση ποσό, λαμβανομένων υπόψη των μηνιαίων ατομικών εισοδημάτων της αιτούσας, που προέρχονται από την εργασία της, των μηνιαίων βασικών αναγκών διαβίωσης της ίδιας και της οικογενείας της, αλλά και της δυνατότητας συνεισφοράς του συζύγου της στα μηνιαία οικογενειακά τους βάρη, ανέρχεται σε 267 ευρώ μηνιαίως. Μετά δε την τήρηση της παρούσης ρυθμίσεως, η αιτούσα θα έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 9.612 ευρώ.
Στις παραπάνω μηνιαίες καταβολές του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, θα πρέπει να συνυπολογισθούν οι προσωρινές μηνιαίες καταβολές στις οποίες προέβη από τον χρόνο κατάθεσης της Αιτήσεως και δυνάμει της Απόφασης Προσωρινής Διαταγής, ήτοι θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον χρόνο κατάθεσης της Αιτήσεως και δυνάμει της Απόφασης Προσωρινής Διαταγής, διαιρούμενα διά το πλήθος των οριζομένων δόσεων. Εν προκειμένω, η αιτούσα προκύπτει ότι προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» έχει καταβάλει ποσό 32,66 ευρώ και επομένως υποχρεούται να καταβάλει προς τον εν λόγω πιστωτή μηνιαία δόση 1,04 ευρώ επί μία τριετία (32,66/36 μήνες=0,90 ευρώ, ποσό κατά το οποίο μειώνεται η μηνιαία δόση που ορίζεται ανωτέρω επί τριετία για τον εν λόγω πιστωτή, 1,94 ευρώ μείον 0,90 ευρώ=1,04 ευρώ). Προς το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», προκύπτει ότι έχει καταβάλει συνολικό ποσό 7.774,35 ευρώ και επομένως υποχρεούται να καταβάλει προς τον εν λόγω πιστωτή μηνιαία δόση 49,11 ευρώ επί μία τριετία (7.774,35/36 μήνες=215,95 ευρώ, ποσό κατά το οποίο μειώνεται η μηνιαία δόση που ορίζεται ανωτέρω επί τριετία για τον εν λόγω πιστωτή, 265,06 ευρώ μείον 215,95 ευρώ=49,11 ευρώ).


Τέλος, για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, αφού πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, ήτοι: α) το σχετικό ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της, β) έχει μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα που είναι εντός των ορίων του 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσής της, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ (έγγαμη με τρία τέκνα), και δ) η αιτούσα είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, κρίθηκε να αποπληρώσει ποσό ίσο με το ποσό που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση πλειστηριασμού του ακινήτου, ήτοι θα αποπληρώσει την εμπορική αξία της κύριας κατοικίας της, η οποία εκτιμάται από το Δικαστήριο στο ποσό των 49.000 ευρώ, απομειωμένη από τα υποθετικά έξοδα εκτέλεσης, που υπολογίζονται στο ποσό των 5.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού των 44.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αποπληρωμή του ποσού των 44.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί σε 165 μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 266,66 ευρώ, μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο 36 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης Απόφασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ