Ά ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ 700€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 2.860 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

Ά ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ 700€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 2.860 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

Υπ´ αριθμ. 247/2021 Απόφαση Πρωτοδικείο Πειραιά

Από τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο από το έτος 2006. Πριν από τον γάμο τους απέκτησαν δίδυμα, ανήλικα σήμερα, τέκνα, γεννηθέντων το έτος 2006, τα οποία ο εναγόμενος αναγνώρισε εκούσια με πράξη αναγνώρισης Συμβολαιογράφου Αθηνών.

Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και λύθηκε αμετάκλητα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Δυνάμει απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιά ανατέθηκε η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην ενάγουσα μητέρα, στην οποία παραχωρήθηκε και η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης, ιδιοκτησίας του εναγομένου, ενώ ο εναγόμενος υποχρεώθηκε σε διατροφή των ανηλίκων τέκνων του ποσού 600€ μηνιαίως συνολικά για χρονικό διάστημα 2 ετών από την επίδοση της αγωγής της ενάγουσας.

Σημειωτέον πως, μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους, τα ανήλικα διαμένουν με την μητέρα τους.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Συνεπώς, υπόχρεοι προς διατροφή τους είναι οι γονείς τους, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις.
Η ενάγουσα εργάζεται περιστασιακά στο Δήμο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας καθαρό μηνιαίο ποσό 500€ περίπου. Σε κάθε δε περίπτωση δύναται να εργαστεί και διαθέτει εργασιακή εμπειρία. Επίσης, έχει ακίνητη περιουσία, ήτοι ποσοστό 33,33% ενός οικοπέδου μετά της επ´ αυτού ισόγειας οικίας, στο Κερατσίνι Αττικής και ποσοστό 100% ενός οικοπέδου μετά της επ´ αυτού ισόγειας οικίας που βρίσκεται στη Σαλαμίνα. Το παραπάνω ακίνητο είναι κατοικήσιμο, είναι εκμεταλλεύσιμο και μπορεί να μισθωθεί αντί μηνιαίου μισθώματος 250 ευρώ. Κατοικεί, όπως προαναφέρθηκε στην τέως οικογενειακή στέγη, στη Νίκαια, η χρήση της οποίας της παραχωρήθηκε με απόφαση Δικαστηρίου, και για την οποία βαρύνεται ο εναγόμενος αποκλειστικά με δόσεις στεγαστικού δανείου που έλαβε για την αγορά του, ποσού 774,04€ μηνιαίως, με αποτέλεσμα η ενάγουσα να μην βαρύνεται με δαπάνες ενοικίου.

Από την άλλη πλευρά, ο εναγόμενος είναι ναυτικός του εμπορικού ναυτικού. Εργαζόταν επί σειρά ετών σε ναυτιλιακή εταιρεία υπό την ιδιότητα του Πλοιάρχου Ά σε δεξαμενόπλοια, με καθαρό μηνιαίο μισθό ύψους 13.000€, πλέον επιδομάτων, με διάρκεια εργασίας κατά μέσο όρο εννέα μήνες το έτος, αποκερδαίνοντας κατά μέσο όρο το ποσό των 10.000 ευρώ το μήνα. Πλέον δηλώνει άνεργος από το έτος 2017, διαθέτει όμως εισοδήματα από επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και ακίνητη περιουσία, ήτοι το διαμέρισμα που έχει παραχωρήσει την χρήση στην ενάγουσα. Επιπλέον, έχει στην κυριότητά του ένα ΙΧΕ όχημα. Κατοικεί σε μισθωμένη κατοικία στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να βαρύνεται με έξοδα ενοικίου 400€ τον μήνα, καθώς και με τις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας αυτής. Επιπροσθέτως, καταβάλλει κάθε έτος ασφάλιστρα ύψους 997,23 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρεία, για να έχουν τα τέκνα του ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία.

Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων φοιτούν στη δευτέρα τάξη Γυμνασίου Δημοσίου Σχολείου. Παρακολουθούν μαθήματα αγγλικής γλώσσας και μαθηματικών για τα οποία απαιτείται το ποσό των 70 και 40 ευρώ μηνιαίως, για έκαστο τέκνο, καθώς και προπονήσεις καλλιτεχνικής κολύμβησης, για τις οποίες απαιτείται κατά μέσο όρο, συνυπολογιζομένων των ειδικών στολών για την συμμετοχή σε αγώνες, το ποσό των 80€ μηνιαίως για κάθε τέκνο. Έτερες εξωσχολικές δραστηριότητες δεν αποδείχθηκε ότι παρακολουθούν, ενώ οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης καλύπτονται αποκλειστικά από τον εναγόμενο. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης των ανηλίκων είναι οι συνήθεις των συνομιλήκων τους.

Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, το Δικαστήριο κρίνει ότι απαιτείται το συνολικό ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως, ήτοι το ποσό των 450€ μηνιαίως για έκαστο τέκνο, ενώ συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου τους, υπηρεσίες που προσφέρονται από την ενάγουσα, αποτιμώνται δε κατά μήνα στο ποσό των 100€ για έκαστο τέκνο.

Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας εκάστου εξ αυτών στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Έτσι, ο εναγόμενος πατέρας πρέπει να καλύψει το ποσό των 700€ μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 200€ βαρύνει την μητέρα τους. Για τους παραπάνω λόγους ο εναγόμενος υποχρεούται να προκαταβάλλει μηνιαίως στην ενάγουσα ως ασκούσα την επιμέλεια των τέκνων τους το ποσό των 700€ για τακτική διατροφή τους, ήτοι 350€ για έκαστο τέκνο, για χρονικό διάστημα 2 ετών από την επίδοση της ένδικης αγωγής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ