ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010 ΠΡΩΗΝ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 553/2022 (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)

Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που νομίμως οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και όσων περιέχονται στον φάκελο της δικογραφίας και από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι 62 ετών, είναι έγγαμος με την …., η οποία είναι μακροχρόνια άνεργη, ενώ από προηγούμενο γάμο του έχει δυο τέκνα, ηλικίας 23 και 30 ετών, τα οποία είναι άνεργα και κατοικούν με την μητέρα τους στην οικία του αιτούντος και της πρώην συζύγου του στη Νίκαια. Κατοικεί με την νυν σύζυγό του σε μισθωμένη κατοικία στην Καλλιθέα, έναντι μηνιαίου μισθώματος 240 ευρώ. Από 08.12.1995 έως 14.04.2021 διατηρούσε ατομική επιχείρηση οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του. Ωστόσο, η παραπάνω δραστηριότητα δεν του προσέδωσε εμπορική ιδιότητα, αφού αυτός δεν είναι έμπορος, αλλά μικρέμπορος, ως οδηγός φορτηγού, του οποίου είναι κύριος και το οδηγεί ο ίδιος χωρίς την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, αποκομίζοντας χαμηλά κέρδη, ήτοι περίπου 5.000 έως 9.000 ευρώ ετησίως, τα οποία αποτελούσαν την αμοιβή του για την καθημερινή εργασία του, χωρίς δηλαδή να το εκμεταλλεύεται με ριψοκίνδυνη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση. Για τον λόγο αυτό, ο αιτών πρέπει να θεωρηθεί μικρέμπορος και ως εκ τούτου να θεωρηθεί ότι δεν έχει εμπορική και πτωχευτική ικανότητα και δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Την ως άνω δραστηριότητά του διέκοψε προκειμένου να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Ακόμα αποδείχθηκε, ότι ο αιτών διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος του ισογείου της πολυκατοικίας στη Νίκαια Πειραιώς, επιφάνειας 67 τ.μ., έτους κατασκευής το 1970. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της πρώην συζύγου του αιτούντος και των τέκνων τους και τη δυνητική μελλοντική κατοικία του και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 19.391,40 ευρώ. Πλην του ανωτέρω ακινήτου, ο αιτών διαθέτει ακόμα: α) το 50% της πλήρους κυριότητας επί της αποθήκης του υπογείου της ως άνω πολυκατοικίας, επιφάνειας 33 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 1.871,10 ευρώ, β) την ψιλή κυριότητα επί μίας παλαιάς ισόγειας οικίας στη Λάρισα, επιφανείας 44 τ.μ., έτους κατασκευής το 1957, εντός οικοπέδου εκτάσεως 412,50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 10.121,91 ευρώ, γ) ΙΧ αυτοκίνητο, 1360 κ. εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2.000, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 400 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αίτησης δανείστηκε από τους πιστωτές του και οφείλει σε αυτούς το συνολικό ποσό των 127.967,80 ευρώ, από 3 συμβάσεις στεγαστικού δανείου, 1 σύμβαση καταναλωτικού δανείου και 2 συμβάσεις πιστωτικής κάρτας. Λόγω της αισθητής μείωσης του καθαρού μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος σε σχέση με αυτό που λάμβανε κατά τα προηγούμενα έτη, το οποίο ενδεικτικά κατά το οικονομικό έτος 2009 ανήλθε σε 25.000 ευρώ περίπου, ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του. Η αδυναμία του είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά του, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί με την χορήγηση σύνταξης, αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογενείας του, οι οποίες απαιτούν τουλάχιστον το ποσό των 1.200 ευρώ, αδυνατεί πλέον να καλύψει τη συνολική μηνιαία δόση των επίδικων δανείων, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και ειδικότερα: Ι) σε αυτήν του άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2Ο1Ο για μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του και ΙΙ) σε αυτήν του άρθρ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρ. 8 ν. 3869/2010, παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο  εάν ο οφειλέτης είναι για χρόνια άνεργος χωρίς υπαιτιότητά του ή το εισόδημά του είναι ανεπαρκές για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ή εξ αιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας να ορίσει με απόφασή του καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια με την ίδια απόφαση να ορίσει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να ορίσει νέα δικάσιμο εάν κρίνει ότι ενόψει των ειδικών συνθηκών της εξεταζόμενης περίπτωσης δεν πρόκειται κατά τα προσεχή έτη να επέλθει καμία μεταβολή στην περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη (βλ. Μακρής, «Εκουσία Δικαιοδοσία», εκδ. Τσίμος, Β’ έκδ., 2012, σελ. 574) ή αν οι επίδικες οφειλές είναι, και αυτές, μικρού ύψους ή αν πρόκειται σημαντικό τμήμα αυτών να αποπληρωθεί στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2Ο1Ο, εφόσον υφίσταται ζήτημα προστασίας της κύριας κατοικίας, ή από καταβολές άλλου συνενεχόμενου στα δάνεια αυτά οφειλέτη. Εν προκειμένω, το ποσό των μηνιαίων απολαβών του αιτούντος δεν επαρκεί για τον καθορισμό μηνιαίας δόσης χωρίς να παραβλάπτεται το βιοτικό του επίπεδο. Συνεπώς, βάσει όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, πρέπει να προσδιορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του επί πενταετία, χωρίς να οριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του, για να καθοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές και να εκκαθαρισθεί οριστικά το θέμα της απαλλαγής της από τα χρέη με την έκδοση οριστικής απόφασης, καθώς δεν αναμένεται ουσιώδης βελτίωση στο άμεσο μέλλον της εισοδηματικής του κατάστασης. Τούτων δοθέντων, ενόψει και των μηδενικών μηνιαίων καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης, δεν συντρέχει λόγος συνυπολογισμού των καταβολών στις οποίες προέβη ο αιτών από τα εισοδήματά του κατά το στάδιο της προδικασίας. Τέλος, ως προς την υπό στοιχείο ΙΙ ρύθμιση, προκειμένου να διασωθεί η δυνητική κατοικία του θα καταβάλει συνολικό ποσό ύψους 15.513,12 €, που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας, σε βάθος 15 ετών, λαμβανομένης υπόψη και της διάρκειας των επίδικων δανειακών συμβάσεων, ήτοι το ποσό των (15.513,12 € δια 180 μήνες) 86,18 € ανά μήνα, εντόκως, με προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Το υπόλοιπο οφειλόμενο από μέρους του αιτούντος χρηματικό ποσό εκ των επίδικων δανείων δεν δύναται να ικανοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης. Όσον αφορά την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη περιουσία του, η εκποίησή της δεν κρίνεται πρόσφορη και πρέπει να εξαιρεθεί, καθότι, μια πιθανή εκποίηση δεν θα προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών.