ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010 75ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010 75ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010 75ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 40,69 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 55.000 ΕΥΡΩ

674/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)

Από το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και από όλη εν γένει την διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1947 και είναι παντρεμένος. Έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν το 1975 και 1978, αντίστοιχα. Από το έτος 2000 βρίσκεται σε συνεχή διάσταση με τη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να έχουν λύσει την έγγαμη συμβίωσή τους με διαζύγιο (βλ. την προσκομιζόμενη Ένορκη Βεβαίωση της θυγατέρας του αιτούντος ενώπιον της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου). Ο αιτών από την 31.03.1997 έως τις 07.11.2ΟΟ3, ότε προέβη σε διακοπή εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ, ασκούσε ατομική δραστηριότητα με αντικείμενο την αγορά και μεταπώληση ιχθύων σε λαϊκές αγορές. Έκτοτε και μέχρι τη συνταξιοδότησή του απασχολούνταν άτυπα ως μισθωτός πλανόδιος ιχθυοπώλης (βλ. την προσκομιζόμενη Ένορκη Βεβαίωση της θυγατέρας του αιτούντος), αποκομίζοντας, καθ’ ομολογία του, το ποσό των 800,00 ευρώ μηνιαίως. Κατόπιν, στις 04.12.2003 ενεγράφη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προβαίνοντας σε αυτασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ, με μηνιαίες εισφορές περί τα 200,00 ευρώ (βλ. τα προσκομιζόμενα Δελτία Ανεργίας του ΟΑΕΔ με τις ανανεώσεις τους). Πλέον είναι συνταξιούχος και λαμβάνει σύνταξη γήρατος ύψους 680,17 ευρώ μηνιαίως. Ο αιτών δεν διαθέτει άλλη πηγή εισοδήματος. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος, τέσσερα (4) έτη πριν την ανάληψη των χρεών του, είχε ως κατωτέρω: το οικονομικό έτος 2003 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 10.300 ευρώ και δηλώθηκε ως αυτοτελώς φορολογούμενο, το οικονομικό έτος 2004 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 10.633 ευρώ και δηλώθηκε ως αυτοτελώς φορολογούμενο, τα οικονομικά έτη 2005 — 2012, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος ήταν μηδενικά, ο αιτών, καθ’ ομολογία του και σύμφωνα με την από 08.04.2021 ένορκη κατάθεση της θυγατέρας του, αποκόμιζε μηνιαίως το ποσό των 800,00 ευρώ περίπου, καθώς εργαζόταν άτυπα ως μισθωτός πλανόδιος ιχθυοπώλης. Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του αιτούντος, αν τα πραγματικά του εισοδήματα κατά τα έτη 2005 — 2012 ήταν στην πραγματικότητα μηδενικά, αυτό θα είχε εκτιμηθεί από την καθ’ ης πιστώτρια, η οποία δεν θα είχε προβεί στη δανειοδότησή του κατά τα έτη 2007 και 2008, ότε αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανέλαβε τα επίδικα χρέη του, είτε θα προέβαινε στη δανειοδότηση με πρόσθετη εξασφάλιση των απαιτήσεών της, είτε προσωπική (εγγυητής ή συνοφειλέτης στα επίδικα δάνεια), είτε εμπράγματη (προσημείωση υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας του), το οποίο, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, δεν έπραξε. Περαιτέρω, το οικονομικό έτος 2013 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 2.548,35 ευρώ, το οποίο προήλθε από κύριες συντάξεις, το οικονομικό έτος 2014 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 2.341,80 ευρώ, το οποίο προήλθε από κύριες συντάξεις, το οικονομικό έτος 2015 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 4.736,06, το οικονομικό έτος 2016 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 8.162,04 ευρώ, το οποίο προήλθε από κύριες συντάξεις και στο ποσό των 300,00 ευρώ ως αυτοτελώς φορολογούμενο, ήτοι στο συνολικό ποσό των 8.462,04 ευρώ, το οικονομικό έτος 2017 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 9.051 ευρώ, το οποίο προήλθε από κύριες συντάξεις, το οικονομικό έτος 2018 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 8.162,04 ευρώ, το οποίο προήλθε από κύριες συντάξεις, το οικονομικό έτος 2019 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ανήλθε στο ποσό των 8.498,74 ευρώ, το οποίο προήλθε από κύριες συντάξεις και πλέον το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 680,17 ευρώ περίπου και προέρχεται από τη σύνταξη γήρατος που λαμβάνει (βλ. το προσκομιζόμενο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης του ΕΦΚΑ για το μήνα Ιούλιο του 2020). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω διαλαμβανομένων, το εισόδημα του αιτούντος, παρουσίαζε, κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, αισθητή πτώση σε σχέση με το εισόδημα που αποκόμιζε ο αιτών κατά το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων. Η μείωση αυτή του εισοδήματος του αιτούντος, οφείλεται στη γενικότερη οικονομική συγκυρία και την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα, αρχής γενομένης από το έτος 201Ο, η οποία επέφερε σημαντικές περικοπές στις απολαβές των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία έτη στη χώρα μας, καθώς και στα ποικίλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε κατά τα έτη 2011 και 2012 (βλ. τις προσκομιζόμενες ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα) τα οποία δυσχέραναν σαφώς την εργασιακή του απασχόληση. Ο αιτών δεν κατοικεί σε ιδιόκτητη οικία, αλλά φιλοξενείτο από τον υιό του, και από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα διαμένει σε διαμέρισμα που μισθώνει στον Κορυδαλλό Αττική, επιφάνειας 41 τμ, έναντι μηνιαίου μισθώματος ύψους 150,00 ευρώ. Περαιτέρω, το γενικό κόστος διαβίωσής του για την κάλυψη των στοιχειωδών καθημερινών αναγκών του αιτούντος, εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνει τη διατροφή του (250€), το ενοίκιο (150€), τα έξοδα από λογαριασμούς κοινής ωφελείας και κοινόχρηστων δαπανών (100€), έξοδα κοινοχρήστων (50€), έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (50€) και κρίνεται μετριοπαθές και εύλογο. Ακόμα αποδείχθηκε, ότι ο αιτών διαθέτει, α) το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας επί μίας ερειπωμένης και μη ηλεκτροδοτούμενης κατοικίας, αποτελούμενης από ισόγειο και πρώτο όροφο, έτους κατασκευής 1800, επιφάνειας κάθε ορόφου 26,00 τμ, που έχει ανεγερθεί σε ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου και εντός οικισμού, συνολικής επιφάνειας 51 τμ, που βρίσκεται στο Οίτυλο Λακωνίας, συνολικής αντικειμενικής αξίας 6.669 ευρώ, β) το 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας επί δέκα (10) αγροτεμαχίων με ακαλλιέργητα ελαιόδεντρα, επιφάνειας 165,00 τμ, 530,00 τμ, 90,00 τμ, 90,00 τμ, 550,00 τμ, 350,00 τμ, 370,00 τμ, 330,00 τμ, 45,00 τμ, 170,00 τμ, αντίστοιχα, που βρίσκονται στο Οίτυλο Λακωνίας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους, από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (2007 και 2008), όπως προέκυψε από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ο αιτών ανέλαβε τα παρακάτω δανειακά χρέη από την καθ’ ης, α) σύμβασης πίστωσης και β) καταναλωτικό δάνειο, με το σύνολο των οφειλών του αιτούντος να ανέρχεται στο ποσό των 57.950,67 ευρώ. Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, λαμβανομένης ιδίως υπόψιν της αισθητής μείωσης του εισοδήματος του αιτούντος, σε σχέση με το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων, όπως η μείωση αυτή αναλύθηκε ανωτέρω, είναι προφανές ότι βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές του, χωρίς να θιγεί το στοιχειώδες επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσής του. Η εισοδηματική κατάστασή του δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον σε, τέτοιο σημείο που να δύναται να αποπληρώσει άμεσα το σύνολο των ως άνω οφειλών του, λόγω της ηλικίας του (75 ετών) και της αδυναμίας του να εργαστεί. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για πρόσκαιρη εισοδηματική στενότητα. Συνακόλουθα, συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ειδικότερα δε η έλλειψη εμπορικής ιδιότητας και η περιέλευσή του, χωρίς δόλο (καθώς ο δόλος δεν αποδείχθηκε από την παριστάμενη κυρίως παρεμβαίνουσα στη δίκη και το Δικαστήριο δε δύναται να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη τα θεμελιωτικά αυτού γεγονότα), σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα οποία, ούτε έχουν αναληφθεί εντός του τελευταίου έτους πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (18.11.2Ο14), ούτε περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου. Εν προκειμένω, όσον αφορά την έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του οφειλέτη ως ουσιαστική προϋπόθεση για την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αποδείχτηκε ότι, ο αιτών είχε διακόψει όποια εμπορική δραστηριότητα ασκούσε στις 07.11.2ΟΟ3, ότε υπέβαλε αίτηση διακοπής των εργασιών της ατομικής του δραστηριότητας του στην αρμόδια ΔΟΥ, και άρα, κατά το χρόνο λήψης των επίδικων δανείων από τον αιτούντα, ήτοι κατά τα έτη 2007 και 2008, πόσω μάλλον, κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών των οφειλών του εξ αυτών των δανείων, δεν είχε εμπορική και πτωχευτική ικανότητα, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης των χρεών του αιτούντος, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισόδημα του ανέρχεται στο ποσό των 680,00 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως και ότι το μηνιαίο ποσό, που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του, με βάση τις συνθήκες της ζωής του και της ηλικίας του, ανέρχεται, κατ’ εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου, στο ποσό των 600,00 ευρώ, κρίνει ότι το προς διάθεση στην πιστώτριά του ποσό, υπολογίζεται στο ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως (= 680,00 ευρώ μηναίο εισόδημα — 600,00 ευρώ μηνιαία έξοδα διαβίωσης), ποσό, το οποίο θα έπρεπε να καταβάλλει στην πιστώτριά του για 5 έτη (60 μήνες). Περαιτέρω, δυνάμει της από 13.11.2Ο15 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου, ο αιτών υποχρεώθηκε να καταβάλει στην πιστώτριά του, αρχής γενομένης από 01.01.2Ο16, το ποσό των 40,00 € μηνιαίως. Σε συμμόρφωση προς την προσωρινή αυτή διαταγή αποδείχθηκε ότι κατέβαλε συνολικά το πόσο των 2.358,48 ευρώ. Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2 εδ. γ’ ν. 3869/10, όπως ισχύει, συνυπολογίζονται στις καταβολές του αρθρ. 8 παρ. 2 με τον επιμερισμό τους στις μηνιαίες δόσεις της οριστικής ρύθμισης. Ενόψει του ότι κατά την πενταετία της επιβαλλόμενης ρύθμισης o αιτών καλείται να καταβάλει συνολικό ποσό 4.800,00€ (80 € χ 60 μήνες), αφαιρώντας από αυτό, το ποσό των 2.358,48 € που έχει ήδη αποδεδειγμένα καταβάλει, απομένει το ποσό των 2.441 ,52 ευρώ (= 4.800,00 € – 2.358,48), ώστε να κατανεμηθεί στον χρόνο ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2. Κατ’ ακολουθίαν οι δόσεις του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 θα πρέπει να οριστούν για τον αιτούντα στο μηνιαίο ποσό των 40,69 ευρώ για 60 μήνες (= 2.441 ,52 ευρώ / 60 μήνες), ήτοι το ποσό των 23,19 (40,69 Χ 0,57) ευρώ στην πρώτη κυρίως παρεμβαίνουσα στη δίκη εταιρεία, ως διαχειρίστρια της απαίτησης της καθ’ ης πιστώτριας εκ της σύμβασης πίστωσης και το ποσό των 17,50 (40,69 Χ 0,43) ευρώ στη δεύτερη κυρίως παρεμβαίνουσα στη δίκη εταιρεία, ως διαχειρίστρια της απαίτησης της καθ’ ης πιστώτριας εκ της σύμβασης καταναλωτικού δανείου, αρχόμενες από τον μεθεπόμενο της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης μήνα και καταβλητέες εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του αιτούντος, η εκποίησή της δεν κρίνεται πρόσφορη και πρέπει να εξαιρεθεί αυτής, καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αφενός λόγω της παλαιότητας της μονοκατοικίας και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται (μισογκρεμισμένη και μη ηλεκτροδοτούμενη) και αφετέρου, λόγω ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% του αιτούντος επί της ανωτέρω μονοκατοικίας και των ως άνω περιγραφέντων αγροτεμαχίων, τα οποία είναι εκτός σχεδίου, μικρής επιφάνειας, ακαλλιέργητα και χωρίς πρόσοψη σε δρόμο.