ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 110.000 ΕΥΡΩ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν/ 3869/2010 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 110.000 ΕΥΡΩ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν/ 3869/2010 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 110.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

 

……. αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι αιτούντες είναι σύζυγοι, έχουν γεννηθεί αμφότεροι το έτος 1974 και από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα,  γεννηθείσες τα έτη 2002 και 2007. Οι αιτούντες είναι φυσικά πρόσωπα στερούμενα της πτωχευτικής ικανότητας, έχοντας εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι ο αιτών κατά το διάστημα 27/12/2018 έως 26/3/2021 ήταν άνεργος. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των αιτούντων, τα ετήσια εισοδήματά τους για την περίοδο 2003-2019 (οικονομικά έτη 2004-2014 και φορολογικά έτη 2014-2019) ανήλθαν αντίστοιχα σε 3.083,44€ (μισθωτές υπηρεσίες), 3.250,39€ (μισθ. υπηρ.), 4.993,09€ (μισθ. υπηρ.), 6.698,46€ (μισθ. υπηρ.), 10.397,62€ (μισθ. υπηρ.), 10.040,62€ (μισθ. υπηρ.), 10.220,95€ (μισθ. υπηρ.), 10.337,48€ (μισθ. υπηρ.), 10.424,74€ (μισθ. υπηρ.), 9.156,66€ (μισθ. υπηρ.), 9.156,66€ (μισθ. υπηρ.), 5.048,33€ [=4.728,29€ (κυρίως μισθ. υπηρ.) + 320,04€ (αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά)], 5.086,12€ [=4.446,16€ (μισθ. υπηρ.) + 639,96€ (αυτοτ. φορολ. ποσά)], 4.883,50€ [=4.243,54€ (μισθ. υπηρ.) + 639,96€ (αυτοτ. φορολ. ποσά)], 4.873,13€ [=4.233,17€ (μισθ. υπηρ.) 639,966 (αυτοτ. φορολ. ποσά)], 6.945,82€ [=3.512,60€ (μισθ. υπηρ.) + 3.433,22€ (αυτοτ. φορολ. ποσά) και 6.624,84€ [=1.008,00€  (αυτοτ. φορολ. ποσά) + 5.616,84€ (επίδομα ανεργίας)] όσον αφορά στον πρώτο αιτούντα, καθώς και σε 7.667,42€ (μισθωτές υπηρεσίες), 8.369,29€ (μισθ. υπηρ.), 8.976,27€ (μισθ. υπηρ.), 9.330,46€ (μισθ. υπηρ.), 7.523,70€ (μισθ. υπηρ.), 11.382,41€ (μισθ. υπηρ.), 12.379,38€ (μισθ. υπηρ,), 12.830,32€ (μισθ. υπηρ.), 12.870,09€ (μισθ. υπηρ.), 11.022,75€ (μισθ. υπηρ.), 11.022,75€ (μισθ. υπηρ.), 11.959,10€ [=5.786,52€ (μισθωτές υπηρεσίες) + 6.172,58€ (αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά)), 5.487,36€ (επίδομα ανεργίας), 432,00€ ανεργίας), 3.686,00€ (μισθ. υπηρ.), 7.000,62€ (μισθ. υπηρ.) και 7.717,87€ (μισθ. υπηρ.) όσον αφορά στην δεύτερη αιτούσα. Συνεπώς, αναλογικά υπολογιζόμενα με βάση υπολογισμού το έτος ο μεν πρώτος αιτών είχε μηνιαία εισοδήματα ανερχόμενα αντίστοιχα σε 256,95€, 270,87€, 416,09€, 558,21€, 866,47€, 836,72€, 851,75€, 861,46€, 868,73€, 763,06€, 763,06€, 420,69€, 423,84€, 406,96€, 406,09€, 578,82€ και 552,07€, η δε δεύτερη αιτούσα είχε μηνιαία εισοδήματα ανερχόμενα αντίστοιχα σε 638,95€, 697,44€, 748,02€, 777,54€, 626,98€, 948,53€, 1.031,62€, 1.069,19€, 1.072,51€, 918,56€, 918,56€, 996,59€, 457,28€, 36,00€, 307,17€, 583,39€ και 643,16€, κοινού οι αιτούντες είχαν μηνιαία εισοδήματα ανερχόμενα αντίστοιχα σε 895,91€, 968,31€, 1.164,11€, 1.335,74€, 1.493,44€, 1.785,25€, 1.883,36€, 1.930,65€, 1.941,24€, 1.681,62€, 1.681,62€, 1.417,29€, 881,12€, 442,96€, 713,26€, 1.162,20€ και 1.195,23€. Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες δηλώσεις ενιαίου φόβου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) των αιτούντων έτους 2020, οι αιτούντες είναι πλήρης κύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος: (α) ενός διαμερίσματος τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 73,57 τμ, πλέον βοηθητικών χώρων εμβαδού 26,10 τμ, έτους κατασκευής το 2007, κείμενου στον Κορυδαλλό Αττικής, αντικειμενικής αξίας 29.051,35€ και (β) μίας αποθήκης υπογείου ορόφου, εμβαδού 4,59 τμ, έτους κατασκευής το 2007, κείμενη στον Κορυδαλλό Αττικής, αντικειμενικής αξίας 250,18€. Επιπλέον, ο αιτών είναι ψιλός κύριος κατά 100% μίας μονοκατοικίας εμβαδού 56,00 τμ, έτους κατασκευής το 1980, επί οικοπέδου εκτάσεως 3.000,00 τμ, κείμενης στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρέστενων, αντικειμενικής αξίας 50.528,88€. Εκ των ανωτέρω, τα ακίνητα που βρίσκονται στον Κορυδαλλό Αττικής και ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εις έκαστον των αιτούντων αποτελούν την κύρια κατοικία τους, για τον λόγο δε αυτό ζητούν την εξαίρεσή τους από την εκποίηση. Εξάλλου, η αιτούσα στερείται κινητής περιουσίας, καθώς από το σύνολο των εγγράφων της υπόθεσης δεν προέκυψε ύπαρξη άλλης περιουσίας, ενώ ο αιτών είναι κύριος, νομέας και κάτοχος: (α) του με αριθμό κυκλοφορίας … ΙΧΕ, κυβισμού 1.389 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1994, αναπόσβεστης εμπορικής αξίας 2.600,00€ κατά το έτος 2019 και (β) του με αριθμό κυκλοφορίας … ΙΧΕ, κυβισμού 1.796 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1996, αναπόσβεστης εμπορικής αξίας 0,00€ κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 της υπ’ αρ. … δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτους 2019. Περαιτέρω, όσον αφορά στις οφειλές των αιτούντων, αυτοί έχουν αναλάβει σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή των ένδικων αιτήσεων (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 3869/2010) τις κάτωθι οφειλές, οι οποίες με την κατάθεση των αιτήσεων καθίστανται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά τον χρόνο κοινοποίησης των αιτήσεων αξία τους, όσες μεν από αυτές είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, οι δε υπόλοιπες παύουν με την κοινοποίηση των αιτήσεων να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Ειδικότερα, οι αιτούντες οφείλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον προς την καθ’ ης της υπό στοιχείο α’ αίτησης και πρώτη των καθ’ ων της υπό στοιχείο β’ αίτησης το συνολικό ποσό 151.303,17€ που αναλύεται ειδικότερα σε: 1] 89.463,09€ συνυπολογιζομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, που προέρχεται από την υπ’ αρ. … σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία έχουν συμβληθεί ως συνοφειλέτες, 2] 48.939,58€ συνυπολογιζομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, που προέρχεται από την υπ’ αρ. … σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία έχουν συμβληθεί ως συνοφειλέτες και 3] 12.900,50€ συνυπολογιζομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, που προέρχεται από την υπ’ αρ. … σύμβαση ανοικτού δανείου, στην οποία έχουν συμβληθεί ως συνοφειλέτες (βλ. τις από 24/4/2013 αναλυτικές καταστάσεις οφειλών έκδοσης της καθ’ ης της υπό στοιχείο α’ αίτησης και πρώτης των καθ’ ων της υπό στοιχείο β’ αίτησης). Επιπλέον, η δεύτερη αιτούσα οφείλει προς την δεύτερη των καθ’ ων της υπό στοιχείο β’ αίτησης το συνολικό ποσό των 1.089,96€ συνυπολογιζομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, που προέρχεται από την υπ’ αρ. … σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, στην οποία είχε συμβληθεί ως οφειλέτιδα.

Συνακόλουθα, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010. Ως προς το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης, όπως προαναφέρθηκε, τα οικογενειακά εισοδήματα των αιτούντων ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 14.342,71€ ετησίως [ήτοι 6.624,84€ για τον αιτούντα και ποσοστό συνεισφοράς 46,19% και 7.717,87€ για την αιτούσα και ποσοστό συνεισφοράς 53,81%]. Λαμβανομένων υπόψη όσων κατά τα ως άνω αποδείχθηκαν και των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως προσδιορίζονται στην ΕΟΠ της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίες όμως λειτουργούν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές, το Δικαστήριο κρίνει, δυνάμει και των άρθρων 336 παρ. 4 και 744 του ΚΠολΔ, ότι – το ποσό που προκύπτει ως απολύτως απαραίτητο για τους αιτούντες προς κάλυψη των βασικών βιοτικών τους αναγκών, ανέρχεται συνολικά με βάση τις συνθήκες διαβίωσης των συγκεκριμένων οφειλετών περίπου στο ποσό των 1.200,00€ μηνιαίως, με ποσό συνεισφοράς 554,28€ (46,19% Χ 1.200,00€) για τον αιτούντα 645,12€ Χ 1.200,00€) για την αιτούσα, και κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο για διατροφή, πληρωμή λογαριασμών (ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, κοινοχρήστων), για έξοδα θέρμανσης και μετακίνησης, ένδυση – υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και για άλλα τυχόν έκτακτα έξοδα των ιδίων και του τέκνου που κρίθηκε προστατευόμενο μέλος τους, δοθέντος ότι οι αιτούντες διαθέτουν ιδιόκτητη οικία, που αποτελεί την κύρια κατοικία τους, και εν επιβαρύνονται με την Καταβολή μηνιαίου μισθώματος. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού, συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης. Συνεπώς, με δεδομένο ότι τα εισοδήματα των αιτούντων όπως αναλύθηκαν ανωτέρω υπολείπονται του ποσού που κρίθηκε ως απολύτως απαραίτητο προς κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις του 8 παρ. 5 – του Ν. 3869/2010 για μικρού ύψους ή μηδενικές καταβολές.

Εν προκειμένω, συντρέχουν οι προϋποθέσεις στο πρόσωπο των αιτούντων για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της παρ. 5 που άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 με ορισμό μηδενικών καταβολών για χρονικό διάστημα τριών ετών, αφού η δυσμενής οικονομική κατάσταση που υφίσταται στην κρινόμενη υπόθεση και συνίσταται στο σταθερά χαμηλό εισόδημα που διαθέτουν τα τελευταία έτη για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της οικογένειάς τους επιβάλλει στο παρόν Δικαστήριο να ορίσει απευθείας και οριστικά μηνιαίες μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές τους στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 5 του – προκείμενου νόμου, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επέλθει οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση των αιτούντων. Συνεπώς, δεν κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των μηνιαίων καταβολών σε νέα δικάσιμο.

Περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση των οφειλών των αιτούντων βάσει του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 4869/2010 θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2. του προκείμενου νόμου, για μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το προπεριγραφέν ακίνητό τους, που συνιστά την κύρια κατοικία τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το εν λόγω άρθρο, όπως ως άνω αντικαταστάθηκε.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, προσδιορίζει την αντικειμενική αξία του ανήκοντος εις έκαστο των αιτούντων ποσοστού (ήτοι του 50%) αποκλειστικής, πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία τους στο ποσό των 29.301,53€ (=29.051 ,35€ + 250,18€), το 80% της οποίας ανέρχεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου στο ποσό των 23.441 ,23. Συνεπώς, η εξαίρεσή της θα επέλθει με καταβολές μέχρι του ως άνω ποσού των 23.441,23€ από έκαστο των αιτούντων, το οποίο θα αποτελέσει το υποχρεωτικό κατά τον νόμο αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Λαμβανομένων υπόψη του ύψους των χρεών τους, της ηλικίας τους και της οικονομικής τους δυνατότητας, ως χρόνος εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστούν τα 10 έτη (120 μήνες), ήτοι καθεμία μηνιαία δόση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 θα ανέρχεται στο ποσό των 195,35€ (=23.441,23€ μήνες). Μάλιστα, οι μηνιαίες δόσεις, ενόψει ότι οι αιτούντες υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του προκείμενου νόμου για μηδενικές καταβολές, θα αρχίσουν να καταβάλλονται ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, καθόσον δεν απαιτείται να τους δοθεί περίοδος χάριτος τριών (3) ετών.

  • Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίηση της προπεριγραφείσας ακίνητης και κινητής περιουσίας του αιτούντος, και τούτο διότι δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση. Συνεπώς εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρουν αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος. Εξάλλου, η ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1 είναι ιδιαίτερα επισφαλής, καθόσον δεν είναι βέβαιο ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία θα επιφέρουν αξιόλογο τίμημα ούτε ότι θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ιδίως σε περιόδους ύφεσης στην αγορά, όπως η διανυόμενη, ενώ θα προκληθούν και έξοδα από την αποτυχημένη προσπάθεια εκποίησης (δαπάνες και αμοιβή εκκαθαριστή), τα οποία δύσκολα θα μπορέσουν να καλυφθούν από τον ήδη υπερχρεωμένο αιτούντα.