ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ

51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της  κρινομένης αιτήσεως δανείστηκε από τους πιστωτές του και οφείλει σε αυτούς το συνολικό ποσόν των 108.993,46 ευρώ. Λόγω της αισθητής  μείωσης του καθαρού μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος, σε σχέση με αυτό που λάμβανε κατά τα προηγούμενα έτη, o αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του. Η αδυναμία αυτή είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά του, όπως αυτό διαμορφώθηκε, αφού αφαιρεθεί το ποσό το οποίο απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, αδυνατεί πλέον να καλύψει τη συνολική μηνιαία δόση των επίδικων δανείων. Περαιτέρω, η αδυναμία του είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται ουσιώδης αύξηση του  οικογενειακού του εισοδήματος κατά το προσεχές μέλλον. Εξ άλλου,  δεν αποδείχθηκε δολιότητα του αιτούντος ως προς την περιέλευσή του σε αδυναμία πληρωμής, καθώς οι οφειλές του δεν είναι τέτοιου δυσθεώρητου ύψους, ώστε να καταφάσκεται δολιότητα στο πρόσωπό του με μόνη την ανάληψή τους. Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημά του  κατά τον χρόνο χορήγησης των επίδικων δανείων ήταν τέτοιο, ώστε να μπορεί να αποπληρωθεί η μηνιαία δόση τους. Περαιτέρω, ο αιτών, για τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του, δεν θα μπορούσε, κατά τον χρόνο σύναψης του επίδικου στεγαστικού δανείου, να ανεύρει οικία με μηνιαίο μίσθωμα σημαντικά κατώτερο της ενήμερης μηνιαίας δόσης του ανωτέρω  δανείου. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010. Δεν κρίνεται απαραίτητη κατ’ άρθρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 η εκποίηση του ΙΧΕ ιδιοκτησίας του, αφ’ ενός μεν λόγω  του ότι, εξαιτίας της παλαιότητάς του, δεν αναμένεται να αποδώσει  αξιόλογο τίμημα, αφ’ ετέρου δε λόγω των εξόδων της σχετικής διαδικασίας και, ιδίως, λόγω της αναγκαιότητας διορισμού μεσεγγυούχου μέχρι την εκποίησή του.

Το ποσό που ο αιτών δύναται να διαθέσει στους πιστωτές επί πενταετία, λαμβανομένης υπόψη της   ηλικίας του, της προσωπικής και εισοδηματικής του κατάστασης, των  καταβολών που έχει ήδη πραγματοποιήσει δυνάμει της προσωρινής διαταγής, και αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογενείας του, ανέρχεται σε 320 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί συμμέτρως για την εξυπηρέτηση των επίδικων απαιτήσεων των πιστωτών. Επομένως, o αιτών θα καταβάλει στις καθ’ ων το συνολικό ποσό των 19.200 ευρώ, στο πλαίσιο της παρούσης ρυθμίσεως. Δεν δύναται να οριστεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσού για τις καταβολές του αιτούντος από  εισοδήματά του, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο της οικογενείας του. Τέλος, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία του, θα καταβάλει συνολικό ποσό ύψους  28.080 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της  αξίας, σε βάθος 20 ετών, ήτοι το ποσό των 117 ευρώ ανά μήνα, εντόκως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές  του επί 5/ετία, ήτοι 60 μηνιαίες δόσεις από 320 ευρώ εκάστη, συμμέτρως διανεμόμενα στις απαιτήσεις των πιστωτών, αρχής γενομένης από τον Μάϊο 2022 έως και  τον Απρίλιο 2027. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ανήκον στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% διαμέρισμα πρώτου ορόφου επιφανείας 65 τ.μ. ευρισκομένου στο Ρέντη. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας  κατοικίας του, εντός 20/ετίας το συνολικό ποσό των 28.080 ευρώ, ήτοι το ποσό των 117 ευρώ ανά μήνα και για 240 μήνες, αρχής   γενομένης από τον Μάϊο 2027 έως και τον Απρίλιο 2047, και δη εντόκως, χωρίς ανατοκισμό.