Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC CONTINENTAL EUROPE

ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC CONTINENTAL EUROPE, GREECE Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΤΑΣΣΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ (ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ) ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ 82.415,92 ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΚΑ –  ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Ν. 3869/2010

681/2023 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

 

Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι την 05.10.2022 τους κοινοποιήθηκε για δεύτερη φορά από την καθ’ ης εταιρεία ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού εκ της υπ’ αριθμ. …./2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με τη παρά πόδας αυτής από 20.09.2022 επιταγή προς πληρωμή, με την οποία επιτάσσονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος επ’ απειλή αναγκαστικής εκτέλεσης να καταβάλλουνε στην HSBC Continental Europe, Greece τα κάτωθι χρηματικά ποσά: 1. Για οφειλόμενο κεφάλαιο, το ποσό των 48.766,63 ευρώ (ήτοι το συνολικώς επιταχθέν από την από 05.09.2016 επιταγή προς πληρωμή σε συνέχεια της από 01.11.2Ο16 επιταγής προς πληρωμή, ποσό 71.548,Ο4 ευρώ μείον των τόκων από την 17.11.2010 έως και την 01.11.2016 συνολικού ποσού 22.781,41 ευρώ). 2. Για οφειλόμενους τόκους υπερημερίας από την 17.11.2010 μέχρι και την 20.09.2022, το ποσό των 33.425,69 ευρώ. 3. Για σύνταξη της προσβαλλόμενης επιταγής, 50 ευρώ. 4. Για επίδοση αυτής, 173,60 ευρώ. Ήτοι επιταχθήκανε να καταβάλλουνε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 82.415,92 ευρώ και το ποσό αυτό, εκτός από τους επιτασσόμενους τόκους, έντοκα από την επομένη της ημερομηνίας της προσβαλλομένης επιταγής προς πληρωμή και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Στις 03.12.2003 υπογράφθηκε σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ της πιστώτριας και της πρώτης εξ αυτών ως πιστούχου. Δυνάμει αυτής χορηγήθηκε δάνειο ύψους 85.600 ευρώ, υπό την εγγύηση των λοιπών εξ αυτών. Το δάνειο αυτό χορηγήθηκε για ανάγκες της κύριας κατοικίας τους. Προς εξασφάλιση της πιστώτριας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης επ’ αυτού. Για την εξυπηρέτηση της δανειακής σύμβασης διατηρήθηκε  λογαριασμός, ο οποίος κινήθηκε από 08.12.2003 μέχρι 11.11.2010, οπότε η καθ’ ης κατήγγειλε την μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση δανείου. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού κατά την ημέρα της καταγγελίας ανερχόταν στο ποσόν των 57.877,23 ευρώ. Μάλιστα, από την κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης δανείου η καθ’ ης συνομολόγησε εκ μέρους τους καταβολές ύψους 10.184,60 ευρώ, αξιώνοντας με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής 47.692,63 ευρώ, έντοκα από την επομένη επίδοσης της καταγγελίας της σύμβασης, ήτοι από 17.11.2010, με νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά μέχρι την εξόφληση, καθώς και 811 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σήμερα, και μετά την κοινοποίηση στην τράπεζα της αίτησης v. 3869/2010 περί υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και παρά τις όποιες καταβολές τους στα πλαίσια χορήγησης από το Ειρηνοδικείο προσωρινών διαταγών δυνάμει αιτήσεών τους, η καθ’ ης αξιώνει από έκαστο από αυτούς αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την καταβολή του υπέρογκου χρηματικού ποσού των 82.415,92 ευρώ εντόκως. Ήδη από τον Μάρτιο 2017 συμμορφούμενοι στις προσωρινές διαταγές που έχουν εκδοθεί δυνάμει των αιτήσεών τους ν. 3869/2010, καταβάλλουνε συνολικά και οι τέσσερις προς αποπληρωμή της ένδικης απαίτησης 195,25 ευρώ. Μέχρι σήμερα δηλαδή, έχει καταβληθεί το ποσό των 13.081,75 ευρώ. Εντός νομίμου προθεσμίας κατατέθηκε η από 24.10.2022 ανακοπή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνε για τους εις αυτήν νόμιμους, αληθείς και πραγματικούς λόγους όπως ακυρωθεί, άλλως εξαφανισθεί εξ ολοκλήρου η με αριθμό …/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η από 20.09.2022 επιταγή προς πληρωμή. Η συζήτηση της ως άνω ανακοπής έχει προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 14.11.2028 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με τις αιτήσεις τους ν. 3869/2010 που ασκήσανε ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, και στεφόταν κατά των καθ’ ων τραπεζών (συμπεριλαμβανομένης της καθ’ ης η ανακοπή), ζητούσανε επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπό τους και για τους αναφερόμενους σε αυτές λόγους και αιτίες, όπως ρυθμιστούν οι ένδικες ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους, καθώς και την πλήρη διάσωση και προστασία από εκποίηση πάσης κινητής και ακίνητης περιουσίας τους που περιγράφεται στην αίτησή τους. Οι ως άνω αιτήσεις συνεκδικάστηκαν. Εξεδόθη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου, με την οποία απορρίφθηκαν οι ως άνω αιτήσεις ως ουσία αβάσιμες. Η ως άνω οριστική απόφαση προσβλήθηκε με την από 29.11.2021 έφεσή τους. Ημερομηνία συζήτησης αυτής ορίσθηκε η 11.04.2025. Η καθ’ ης εταιρεία σπεύδει ενόσω εκκρεμεί η δημοσίευση της αποφάσεως από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ήτοι από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην κοινοποίηση πράξης εκτέλεσης, ήτοι της ανακοπτόμενης επιταγής προς πληρωμή. Η ως άνω συμπεριφορά της καθ’ ης καθίσταται κακόπιστη και υπερβαίνει τα όρια που θέτουν τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος που εκ του νόμου η καθ’ ης διατηρεί για να διεκδικήσει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Ειδικότερα, ενώ εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης η πιστώτρια εκκινεί τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους επιδιώκοντας να αναδιαμορφώσει την περιουσιακή κατάσταση αυτών των ανακοπτόντων, καθιστώντας έτσι την ενδεχομένως θετική απόφαση του Πρωτοδικείου-άνευ αντικειμένου. Σημειωτέον, ήδη από την έκδοση προσωρινής διαταγής μέχρι και σήμερα καταβάλλουνε στην καθ’ ης τα ορισθέντα από το Ειρηνοδικείο ποσά, ύψους 195,25 ευρώ περίπου από όλους τους συνολικά. Μέχρι σήμερα δηλαδή, έχει καταβληθεί το ποσό των 13.081,75 ευρώ. Τα δε, ποσά αυτά ουδόλως έχει συνυπολογίσει στην επιταγή της. Η ως άνω συμπεριφορά της καθίσταται κακόπιστη και υπερβαίνει τα όρια που θέτουν τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος που εκ του νόμου η καθ’ ης διατηρεί για να διεκδικήσει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως πρόκειται να υποστούνε ανεπανόρθωτη βλάβη στα οικονομικά τους συμφέροντα. Η ανεπανόρθωτη βλάβη και το κατεπείγον έγκειται στο ότι ο δεύτερος εξ αυτών λαμβάνει ποσό σύνταξης 580 ευρώ. Η πρώτη εξ αυτών είναι μακροχρόνια άνεργη. Μοναδικό της εισόδημα αποτελεί το ποσό των 400 ευρώ από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της. Ένεκα των σοβαρών προβλημάτων υγείας της ίδιας και του συζύγου της και των παρόντων εισοδημάτων τους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούνε σε οιαδήποτε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης της καθ’ ης, ενώ εάν επισπευθεί σε βάρος τους πλειστηριασμός θα απωλέσουνε τις περιουσίες τους-πρώτες κατοικίες τους. Ο τρίτος εξ αυτών απασχολείται ως μισθωτός με μηνιαίες αποδοχές ύψους 900 ευρώ. Η σύζυγός του από την μισθωτή της εργασία λαμβάνει ποσό ύψους 1.5ΟΟ ευρώ περίπου. Με τα εισοδήματα αυτά καλούνται να καλύψουνε τις ανάγκες της τετραμελούς οικογένειας. Η τέταρτη εξ αυτών μόλις πρόσφατα προσλήφθηκε σε εργασία λαμβάνοντας μεικτές αποδοχές 998,20 ευρώ. Σημειωτέον, ετύγχανε άνεργη μέχρι 14.10.2022. Ο σύζυγός της λαμβάνει ποσό 680 ευρώ περίπου.  Τα ποσά αυτά ουδόλως επαρκούν στην κάλυψη των μηνιαίων δαπανών διαβίωσης της 5μελούς τους οικογένειας, καθώς είναι μητέρα τρίδυμων τέκνων. Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνουν την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστούνε από τις ενέργειες εκτέλεσης της καθ’ ης στις οποίες έχει ήδη προβεί η καθ’ ης εταιρεία. Διατρέχουν συνεχή οικονομικό κίνδυνο με την τυχόν απόκρουση των ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης της καθ’ ης. Και μάλιστα, δεδομένου ότι εκκρεμεί στον δεύτερο βαθμό η εκδίκαση της έφεσης περί υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010, η όποια ενέργεια εκτέλεσης της καθ’ ης υποκρύπτει τον κίνδυνο να απωλεσθεί η κύρια κατοικία τους, καθιστώντας άνευ αντικειμένου μια ενδεχόμενη ευνοϊκή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Πρέπει συνεπώς το Δικαστήριο να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή, δίχως την καταβολή εγγυήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής τους.