Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό ύψους 100.000 ευρώ διαμερίσματος στην Νίκαια
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό ύψους 100.000 ευρώ διαμερίσματος στην Νίκαια

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό ύψους 100.000 ευρώ διαμερίσματος στην Νίκαια που επισπεύσθηκε από την  doValue λόγω καταχρηστικότητας.

472/2023

ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί να ακυρωθεί α) η από 19/5/2022 επιταγή προς πληρωμή β) υπ’αριθμ 2662/12-7-2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, … την οποία επισπεύδεται ο ορισθείς για την 16-2-2023 πλειστηριασμός, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιά, …, τριών ακινήτων, ευρισκομένων στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ Ιωάννη Ρέντη, της Περιφερειακής Ενότητα Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, κυριότητας της ανακόπτουσας, […] για την ικανοποίηση της επιδικασθείσας με την υπ’ αριθμ 3226/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απαίτησης, που επιτάχθηκε με την από 19-5-2022 επιταγή για συνολικό ποσό 523.336,05 ευρώ, έντοκο από 30-5-2012, πλέον και τόκων, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην κρινόμενη ανακοπή και να καταδικασθεί η καθ’ ής, στα δικαστικά του έξοδα. Με βάση τα ανωτέρω, η κρινόμενη ανακοπή με αντιρρήσεις, για την άνω διαταγή πληρωμής, την άνω επιταγή προς εκτέλεση και την προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης, αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου […] Η ένδικη ανακοπή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, […] ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα […]

Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. […] Απαιτείται, δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος, να έχει δημιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συμπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και με εκείνη του υπόχρεου, και μάλιστα εύλογα, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του […] σε συνδυασμό με την πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, δημιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι ο δανειστής δεν θα ασκούσε το δικαίωμά του στο χρόνο που το άσκησε, με αποτέλεσμα η πρόωρη άσκησή του να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στον οφειλέτη και να εμφανίζεται έτσι αδικαιολόγητη και καταχρηστική[…]. Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί […] για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλομένων παροχών (178, 200, 288 ΑΚ) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. […] η Τράπεζα θα πρέπει, σε περίπτωση πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του πελάτη της, να αποφύγει την εσπευσμένη καταγγελία της μεταξύ τους πιστωτικής σύμβασης, προπάντων όταν οι απαιτήσεις της είναι ασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, ο δε πελάτης της βρίσκεται σε άμεση οικονομική εξάρτηση από αυτήν και δεν οφείλει σε τρίτους, διότι τότε οι παραπάνω ενέργειές της προσλαμβάνουν καταχρηστικό χαρακτήρα.

Στην προκειμένη περίπτωση με τον υπό στοιχείο 3 λόγο ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα επιδίωξης δικαστικής είσπραξης της από αυτήν απαίτησης, άλλως κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, με την επιβολή κατάσχεσης στο άνω περιγραφέν ακίνητο της, δεδομένου ότι έχει ήδη εκθέσει σε πλειστηριασμό τρία ακίνητα των εγγυητών, … , στις 23-1-2019, την 6-10-2021, 6-10-2021 και έχει εισπράξει πλειστηρίασμα, ύψους συνολικά 493.763,89 ευρώ, με αποτέλεσμα, ενώ έχει εξοφληθεί η επίδικη απαίτηση στο μείζον μέρος της επισπεύδεται πλειστηριασμός για υπόλοιπο οφειλής, που παρανόμως επιτάχθηκε με την άνω επιταγή, αποτελούμενης κυρίως από παράνομους ανατοκισμούς τόκων από 30-5-2012, ενώ η σύμβαση της εξυπηρετείτο μέχρι την 14-11-2015, οπότε έλαβε χώρα η καταγγελία της σύμβασης και παρότι η επίδικη οφειλή επιδικάσθηκε με την υπ’ αριθμ. 3226/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον νόμιμο τόκο από 14-11-2015. Εξάλλου, ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2651/24-6-2022 κατασχετήριας έκθεσης επισπεύδεται πλειστηριασμός ακινήτου του εγγυητή …την 26-1-2023, ο οποίος δεν έχει ασκήσει κανένα ένδικο βοήθημα κατά της επισπευδόμενης εκτέλεσης, με συνέπεια την ολοσχερή εξόφληση της ένδικης οφειλής . Ότι επίσης υπάρχει δυσαναλογία ανάμεσα στο ύψος του υπολοίπου της οφειλής και της αξίας των κατασχεθέντων ακινήτων των οποίων η εμπορική αξία υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Τέλος, ότι η καθ’ης προέβη σε κατάσχεση ακινήτου της ανακόπτουσας ως εγγυήτριας, ενώ υπάρχουν ακίνητα της πρωτοφειλέτιδος εταιρείας, που μπορούν να εκπλειστηριασθούν. Με το περιεχόμενο αυτό ο εξεταζόμενος λόγος ανακοπής είναι νόμιμος σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην μείζονα σκέψη, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ ‘ ουσίαν .

Από όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα των διαδίκων αποδείχθηκαν τα εξής : Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3226/2016 διαταγής πληρωμής […] για το ποσό των 100.000 ευρώ, με ρητή επιφύλαξη για την είσπραξη της συνολικής απαίτησης της, που επιδικάσθηκε με την άνω διαταγή πληρωμής της καθ’ ης η ανακοπή εναντίον της ανακόπτουσας, τα εξής ακίνητα. Ειδικότερα, επιβλήθηκε κατάσχεση των κάτωθι ευρισκομένων στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, της Περιφερειακής Ενότητα Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, ακινήτων κυριότητας της ανακόπτουσας, ήτοι […]. Ορίσθηκε ημερομηνία πλειστηριασμού η 16-2-2023. Η ανακόπτουσα, εγγυήθηκε υπέρ της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ …’’, με έδρα τον Κορυδαλλό Αττικής, την πλήρη εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση της οφειλής, συνολικά ύψους 523.336,05 ευρώ, πλέον τόκων από 14-11-2015 και εξόδων , για τις οποίες έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3226/2016 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της προαναφερθείσης ομορρύθμου εταιρείας και της ανακόπτουσας, ενεχομένων εις ολόκληρον έκαστος. Επίσης όπως αποδείχθηκε και συνομολογεί η καθ’ης η τελευταία έχει ήδη εκθέσει σε πλειστηριασμό τρία ακίνητα των εγγυητών, … στις [….] έχει εισπράξει πλειστηρίασμα ,ύψους 228.177 ευρώ, 107.980,26 ευρώ, 147.680,89 ευρώ, με αποτέλεσμα, ενώ έχει εξοφληθεί η επίδικη απαίτηση στο μείζον μέρος της επισπεύδεται πλειστηριασμός για υπόλοιπο οφειλής.

Όπως προκύπτει από την άνω διαταγή πληρωμής η απαίτηση της καθ’ης επιδικάσθηκε με το νόμιμο τόκο από 14-11-2015 και εφεξής. Επίσης, με την ανακοπτόμενη από 19-05-2022 επιταγή προς πληρωμή επιτάχθηκε το ποσόν των 523.336,05 ευρώ για κεφάλαιο , εντόκως από 30-5-2012, χωρίς να επιτάσσονται κονδύλια τόκων ,ενώ η καθ’ ης ήδη αναγγέλθηκε η απαίτηση της κατά της πιστούχου εταιρείας και της ανακόπτουσας σε προγενέστερο πλειστηριασμό, που έλαβε χώρα την 6-10-2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ 6876/2019 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, … για το συνολικό ποσόν των 708.881,40 ευρώ. […] Εξάλλου, δυνάμει της υπ’ αριθμ 2651/24-6-2022 κατασχετήριας έκθεσης επισπεύδεται πλειστηριασμός ακινήτου του εγγυητή, … την 26-1-2023, ο οποίος δεν έχει ασκήσει κανένα ένδικο βοήθημα κατά της επισπευδόμενης εκτέλεσης. Με τον τρόπο αυτό η καθ’ ης προβαίνει διαδοχικά στην αναγκαστική εκποίηση της περιουσίας της πρωτοφειλέτιδος και των εγγυητών σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να επιτάσσει το ακριβές ποσόν των οφειλομένων τόκων, χωρίς έτσι να έχουν την δυνατότητα οι καθ’ ων να ελέγξουν το ύψος της οφειλής και εκ των τόκων σε κάθε στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, παρά μόνον εκ των υστέρων στο στάδιο της αναγγελίας της οφειλής ή της κατάταξης, αποκλείοντας και το δικαίωμα τους να αιτηθούν και την ρύθμιση της οφειλής. Σημειωτέον ότι οι ανείσπρακτοι τόκοι καθότι λογίζονται παρά μόνον εξωλογιστικά έχουν ως συνέπεια οι πιστώσεις από την είσπραξη πλειστηριάσματος να γίνονται «έναντι οφειλών »το ύψος των οποίων μπορεί να. διακριβωθεί παρά μόνον σε μεταγενέστερο στάδιο του πλειστηριασμού ,όπως αναλύθηκε ανωτέρω, σε χρόνο κατά τον οποίο θα έχει απωλεσθεί η περιουσία των ενεχομένων εμπραγμάτως εγγυητών. Εν προκειμένω η επίκληση της τοκοφορίας για την επιτασσόμενη απαίτηση από 30-5-2012 είναι καθόλα αυθαίρετη και αντιβαίνει στην επιδίκαση που έγινε από την υπ’ αριθμ. 3226/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι η απαίτηση είναι έντοκη από 14-11-2015 και εξής. Απ’ όλα τα παραπάνω αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά της επισπεύδουσας εταιρείας υπερέβη προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

Ειδικότερα η άσκηση από την καθ’ ης του δικαιώματος της να κατάσχει προς πλειστηριασμό   πίστη και τα χρηστά ήθη, αλλά και από τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και επομένως, είναι καταχρηστική, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ , διότι η επίσπευση του επίδικου πλειστηριασμού σε συνέχεια άλλων τριών, που διενεργήθηκαν , για την ικανοποίηση μίας επιτασσομένης απαίτησης, που μεγεθύνεται τεχνηέντως με εσφαλμένη ημερομηνία τοκοφορίας, μη καταλογιζομένων των εισπραχθέντων ποσών, και η αντίστοιχη επιβάρυνση της οφειλής με άσκοπα έξοδα ενώ υφίσταται πλειστηρίασμα από άλλους πλειστηριασμούς στο οποίο έχει από 19-5-2022 επιταγής προς εκτέλεση β) της υπ’ αριθμ. 2662 /12-7-2022 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς , με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς , …. Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος της ανακοπής ως βάσιμος κατ’ ουσίαν και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη επιταγή και κατασχετήρια έκθεση.