KATAΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 281
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.………/2023 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ

1360/2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.………/2023 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ Ο ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν. 128/1975 – ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 128/1975 ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΔΟΘΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΕΑ

Η εντολέας μας άσκησε αίτηση αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», νομίμως εκπροσωπουμένης, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της …../2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της κάτωθι αυτής συνταχθείσης επιταγής προς πληρωμή. Tην 30.06.2023 της κοινοποιήθηκε από την ως άνω εταιρεία (fund) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. …………/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της ως άνω εταιρείας. Με την επιταγή προς πληρωμή επιτασσόταν η εντολέας μας επ’ απειλή αναγκαστικής εκτέλεσης και αναγκαστικής εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της να της καταβάλει το συνολικό ποσόν των 20.492,00 €, πλέον εξόδων και αμοιβής επίδοσης, με το νόμιμο τόκο, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Όταν συζητήθηκε η υπό κρίση αίτηση εξεδόθη η με αριθμό 1360/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΠΛΗΡΩΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ………/2023 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: {…Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει ο λόγος της ανακοπής με τον οποίο η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ής (doValue) ανατόκιζε παράνομα την εισφορά του Ν. 128/1975. Πράγματι, πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ής χρέωσε το λογαριασμό που τηρήθηκε για την εξυπηρέτηση της σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, που συνήψε με την αιτούσα και το συνοφειλέτη (μη διάδικο) – σύζυγο της αιτούσης, με τόκους που υπολογίσθηκαν με επιτόκιο (συμβατικό και υπερημερίας), στο οποίο είχε ενσωματωθεί και το ποσοστό εισφοράς του Ν. 128/1975 (0,6%), όπως τούτο προκύπτει από τα οριζόμενα στα άρθρα 7 (Τόκος υπερημερίας – Ανατοκισμός) και 15 (Επιτόκιο δανείου) της σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία η καθ’ ής τράπεζα εφάρμοζε ανατοκισμό των σε καθυστέρηση τόκων οποιασδήποτε μορφής (αποτελούμενων και από την εισφορά του Ν. 128/1975). Και ναι μεν η έμμεση μετακύλιση της ανωτέρω εισφοράς από την καθ’ ής τράπεζα στην αιτούσα δεν αντίκειται στο άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 128/1975 ούτε σε άλλον απαγορευτικό κανόνα δικαίου, στο βαθμό που το ποσοστό αυτής είχε προσδιορισθεί στη σύμβαση και είχε γίνει αναφορά για τη χρέωσή της στον οφειλέτη, ωστόσο δεν είναι νόμιμος ο ανατοκισμός της και τούτο διότι, ως αναφέρθηκε στην ανωτέρω νομική σκέψη, επιτρέπεται ο ανατοκισμός μόνον των φόρων, καθυστερούμενων τόκων και όχι των φόρων, εισφορών ή άλλων προμηθειών. Έτσι, λόγω της ακυρότητας των συμπεριλαμβανομένων στον τηρηθέντα για την επίδικη σύμβαση λογαριασμό ποσών, η προσβαλλόμενη διαταγή είναι άκυρη, κατά το μέρος που επιδίκασε στην καθ’ ής απαίτηση που δεν γεννήθηκε ποτέ. Περαιτέρω, η ακυρότητα αυτή των επιμέρους ποσών επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα του συνόλου της απαίτησης, αφού στα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν είναι δυνατός, λόγω του είδους της εγγραφής, ο διαχωρισμός των επιμέρους ποσών και ο προσδιορισμός του πραγματικού ποσού της απαίτησης της καθ’ ής, με συνέπεια, η απαίτηση της καθ’ ής, που ενσωματώθηκε στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, να καθίσταται ανεκκαθάριστη, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 624 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Επομένως, αφού πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του ανωτέρω λόγου της ανακοπής (παρέλκει δε για το λόγο αυτή η εξέταση των λοιπών λόγων της), ενώ περαιτέρω, πιθανολογείται ότι η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας θα επιφέρει σε αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ανακοπής …}.

#διαταγήπληρωμής#ανατοκισμός Ν. 128/1975#αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής#