ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 110.000 ΕΥΡΩ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 158.000 ΕΥΡΩ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής του δικηγορικού μας γραφείου.

   Αριθμός αποφάσεως: 843/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

… Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζονται από τους διαδίκους και τις δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, που αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν με έγγραφα σημειώματα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Με την με αριθμό —/2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου, σε συνδυασμό προς την Πρόσθετη Πράξη, που συνήφθησαν μεταξύ του αιτούντος και του νομίμου εκπροσώπου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», διαχειρίστρια των απαιτήσεων της ειδικής διαδόχου της οποίας και δη της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», είναι η ήδη καθ’ ής, χορηγήθηκε σε αυτόν το ποσό των 140.000 ευρώ, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Εξαιτίας της μη τήρησης των όρων της ως άνω σύμβασης εκ μέρους του ανωτέρω οφειλέτη, η καθ’ ής η αίτηση κατήγγειλε, το έτος 2021, τη μεταξύ τους σύμβαση και εν συνεχεία, με αίτησή της και ένεκα της ανωτέρω αιτίας, ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αρ. 743/2022 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εις βάρος του ανωτέρω, με την οποία υποχρεώθηκε να της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 157.878,94 ευρώ), πλέον τόκων και εξόδων. Κατόπιν τούτων, η καθ’ ής η αίτηση επέδωσε στον αιτούντα πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της προαναφερθείσας Διαταγής Πληρωμής στις 04-03-2022 (βλ.σχετ. την υπ’ αρ. — /4-3-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών —), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Κατά της ως άνω εκτελεστικής διαδικασίας, ο αιτών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 29-03-2022 και με αριθμό καταθέσεως — /2022 ανακοπή του, που επιδόθηκε  νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ής στις 29-03-2022. Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων-αιτών ισχυρίζεται ότι η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί διότι εκδόθηκε παρά την ύπαρξη της από 19-06-2013 Προσωρινής Διαταγής του Ειρηνοδίκη Ιλίου με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό κατάθεσης — /2013 αίτησής του περί υπαγωγής των οφειλών του στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 781 ΚΠολΔ σε συνδ. με άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3869/2010.

Πιθανολογείται δε και ως ουσιαστικά βάσιμος, καθόσον πράγματι κατά τον χρόνο που εκδόθηκε σε βάρος του νυν αιτούντος η υπ’ αριθμ. 743/2022 Διαταγή Πληρωμής, δεν επιτρεπόταν η λήψη καταδιωκτικών, κατά αυτού ως οφειλέτη, μέτρων, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεώς της, δεδομένου ότι υφίστατο η από 19-06-2013 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδίκη Ιλίου, με την οποία ανεστάλησαν τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του αιτούντος και απαγορεύθηκε η μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης υπό τον όρο καταβολής ποσού 130 ευρώ μηνιαίως, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανωτέρω αιτήσεώς του, η οποία προσδιορίσθηκε προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 18-10-2021, γεγονός που τελούσε σε γνώση της καθ’ ής, δεδομένου ότι αντίγραφο της ως άνω Προσωρινής Διαταγής είχε κοινοποιηθεί σε αυτήν στις 20-06-2013.

Συνεπώς, και λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3869/2010 δεν περιλαμβάνει την απαγόρευση έκδοσης Διαταγής Πληρωμής εις βάρος του, εντούτοις εν προκειμένω ο εξεταζόμενος πρώτος λόγος της ανακοπής πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ως ουσιαστικά βάσιμος και θα οδηγήσει στην εν όλω ακύρωση της διαταγής πληρωμής, λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της καθ’ ής περί την έκδοσή της, δεδομένου ότι ο αιτών-ανακόπτων, έστω και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3869/2010 προέβαινε κατά τον χρόνο έκδοσής της σε τμηματική εξόφληση της οφειλής του προς την καθ’ ής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον πιθανολογείται η ακύρωση της ανακοπτόμενης Διαταγής Πληρωμής, συνεπεία της παραδοχής του άνω λόγου της ανακοπής, παρέλκει δε η έρευνα ευδοκίμησης των λοιπών λόγων (ΑΠ 1464/2012 βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ) και περαιτέρω πιθανολογείται ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης Διαταγής Πληρωμής, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η αναστολή της εκτέλεσης της με αριθμό 743/2022 Διαταγής Πληρωμής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από — /2022 και με αριθμό καταθέσεως — /2022 ανακοπής του αιτούντος ανακόπτοντος και να καταδικασθεί ο τελευταίος στη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης η αίτηση (άρθρο 84 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ Ν. 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων), κατά το σχετικό αίτημά της με το σημείωμά της (άρ. 191 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσης …