Ακυροι οι πλειστηριασμοι πρώτης κατοικίας που αγοράστηκε με δάνειο απο τον ΟΕΚ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 144.855,11 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ doValue Greece-ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 144.855,11 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6454/2022

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε σε βάρος της με αίτηση της καθ’ ης, για απαίτηση από σύμβαση δανείου, καθώς και η αναγκαστική εκτέλεση που επέσπευσε σε βάρος της η καθ’ ης, με την επίδοση της από 11.03.2022 επιταγής προς εκτέλεση, ενόψει του ότι πιθανολογείται η ευδοκίμησης της ανακοπής της και η αναγκαστική εκτέλεση θα της επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας, των προσκομιζόμενων εγγράφων, σε συνδυασμό και με την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της από 16.08.2004 σύμβασης στεγαστικού δανείου, μεταξύ αφενός μεν της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», ως δανείστριας, στη θέση της οποίας υπεισήλθε στη συνέχεια η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως καθολική διάδοχος, αφετέρου δε της αιτούσας, ως οφειλέτριας, η δανείστρια τράπεζα χορήγησε στην αιτούσα έντοκο στεγαστικό δάνειο, ποσού 157.000 ευρώ, με σκοπό την αγορά ακινήτου. Συμφωνήθηκε να αποπληρωθεί σε 234 συνεχείς μηνιαίες δόσεις. Στη συνέχεια, με την από 26.05.2006 πρόσθετη πράξη τροποποίησης, τα συμβαλλόμενα μέρη καθόρισαν το επιτόκιο. Ως επιτόκιο υπερημερίας συμφωνήθηκε το ανώτερο εκάστοτε επιτρεπόμενο από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές 2,50% ποσοστιαίες μονάδες ετησίως πάνω από το αντίστοιχο συμβατικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στον αμέσως προηγούμενο χρόνο υπερημερίας. Με την 23.03.2011 πρόσθετη πράξη τροποποίησης της προαναφερόμενης δανειακής σύμβασης, η αιτούσα αναγνώρισε την μέχρι τότε οφειλή της και ρυθμίστηκε αυτή προς διευκόλυνσή της στην αποπληρωμή των οφειλόμενων δόσεων. Ακολούθως, με την από 07.02.2012 πρόσθετη πράξη τροποποιήθηκε η δανειακή της σύμβαση. Κατόπιν, με την από 17.08.2012 πρόσθετη πράξη τροποποίησης η αιτούσα αναγνώρισε την μέχρι τότε οφειλή της προς τη δανείστρια τράπεζα και ρυθμίστηκε αυτή. Στη συνέχεια, στις 17.07.2013 καταρτίστηκε πρόσθετη πράξη τροποποίησης, εκ νέου για τον μήνα που έπεται της αναστολής και για τρεις ακόμη μήνες, δυνάμει της από 14.01.2014 πρόσθετης πράξης τροποποίησης της δανειακής σύμβασης. Για την εξυπηρέτηση του εν λόγω δανείου τηρήθηκε λογαριασμός, το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του οποίου, ποσού 144.855,11 ευρώ, πλέον τυχόν εξόδων, στις 16.09.2018 μεταφέρθηκε από την καθολική διάδοχο της δανείστριας τράπεζας σε οριστική καθυστέρηση, λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων δόσεων. Με εξώδικη δήλωσή της, η καθολική διάδοχος της δανείστριας τράπεζας κατήγγειλε την παραπάνω δανειακή σύμβαση. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 3156/2003, καταρτίστηκε μεταξύ της καθολικής διαδόχου της δανείστριας τράπεζας και της εδρεύουσας στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PILLAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η από 18.06.2019 σύμβαση, δυνάμει της οποίας η πρώτη μεταβίβασε στη δεύτερη τιτλοποιούμενες απαιτήσεις από δάνεια, μεταξύ των οποίων και η επίδικη, ενώ με την ίδια ημερομηνία σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού ανέθεσε στην εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ήδη μετονομασθείσα σε «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (καθ’ ης), κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της, όλες τις υπηρεσίες είσπραξης και την εν γένει διαχείριση τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις στεγαστικών και άλλων δανείων. Ακολούθως, η καθ’ ης με αίτησή της πέτυχε την έκδοση της διαταγής πληρωμής, με την οποία διατάχθηκε η αιτούσα- οφειλέτρια να της καταβάλει, ως οφειλόμενο χρεωστικό υπόλοιπο της προαναφερόμενης δανειακής σύμβασης το χρηματικό ποσό των 144.855,11 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Ακολούθως, η καθ’ ης στις 16.03.2022 επέδωσε στην αιτούσα αντίγραφο εξ απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, με την από 11.03.2022 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία αυτή επιτασσόταν να της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 144.855,11 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ για έκδοση και επικύρωση του αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση. Κατά της διαταγής πληρωμής και της από 11.03.2022 επιταγής προς εκτέλεση η αιτούσα έχει ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα την από 30.03.2022 ανακοπή της ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής της η αιτούσα ισχυρίζεται ότι από τα έγγραφα που προσκόμισε η καθ’ ης ενώπιον της Δικαστή που εξέδωσε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, όπως και από τα έγγραφα που της συγκοινοποιήθηκαν με την πληττόμενη επιταγή προς εκτέλεση, δεν αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων, των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση η καθ’ ης, περιλαμβάνεται και η επίδικη, ώστε να προκύπτει ενεργητική της νομιμοποίηση ως μη δικαιούχου διαδίκου στην υποβολή της ως άνω αίτησης για την έκδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής και στην έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της δυνάμει της προαναφερόμενης επιταγής προς εκτέλεση. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι είναι νομικά βάσιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 68, 623, 626 παρ.3 και 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, καθώς και ότι θα κριθεί βάσιμος και από ουσιαστική άποψη, αφού από τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκόμισε η καθ’ ης με την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, τα οποία στη συνέχεια κοινοποίησε στην αιτούσα για την έναρξη της σε βάρος της εκτελεστικής διαδικασίας, δεν αποδεικνύεται ότι αυτή είναι διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης, καθώς δεν προκύπτει ότι η επίδικη απαίτηση είναι πράγματι μεταξύ των απαιτήσεων εκείνων, των οποίων η καθ’ ης ανέλαβε τη διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα, από τη σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων του άρθρου 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003, που ενεγράφη στα βιβλία του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, στον τόμο 10 με αριθμό 181, προκύπτει ότι μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρεία ειδικού σκοπού και της καθ’ ης καταρτίστηκε σύμβαση διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων κατάρθρο 10 παρ. 14 και 16 ν. 3156/2003 και ότι η τελευταία ανέλαβε όλες τις υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις στεγαστικών και άλλων δανείων, χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά είτε στην επίδικη σύμβαση στεγαστικού δανείου είτε στην από 18.06.2019 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων που συνήφθη μεταξύ της μεταβιβάζουσας καθολικής διαδόχου της δανείστριας τράπεζας και της αποκτώσας ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία (σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων) συνοδεύεται από σχετικό παράρτημα με τις μεταβιβασθείσες απαιτήσεις, όπου γίνεται σαφής αναφορά στην επίδικη απαίτηση. Ενώ, δηλαδή, αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι η επίδικη απαίτηση πράγματι μεταβιβάστηκε στην εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού, δεν συμβαίνει το ίδιο για το ότι η καθ’ ης ανέλαβε τη διαχείριση αυτής και συνεπώς ελλείπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μείζονα σκέψη, η απαιτούμενη διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ’ ης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, αλλά και για την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας.

Κατόπιν τούτων, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί, (α) η εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής και (β) η εκτέλεση που επισπεύδεται με την ως άνω επιταγή προς εκτέλεση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 30.03.2022 ανακοπής, που άσκησε η αιτούσα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.