HOME
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 9.000 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ
531/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1947, είναι σήμερα ηλικίας 75 ετών, τυγχάνει συνταξιούχος και είναι χήρα από το έτος 2010. Έχει δύο ενήλικα σήμερα τέκνα, που είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί η καταβαλλόμενη μηνιαία σύνταξη γήρατος που λαμβάνει και η σύνταξη χηρείας, ποσού 894,28 ευρώ το μήνα. Είναι δε ασθενής και αντιμετωπίζει σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα, βρίσκεται δε υπό ιατροφαρμακευτική αγωγή και παροχή συνεδριών φυσικοθεραπείας.
Από ακίνητη περιουσία η αιτούσα δηλώνει ότι διαθέτει, κατά ποσοστό 100% το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφανείας 24,31 τ.μ., που ευρίσκεται στο Κερατσίνι, έτους κατασκευής 1970, αντικειμενικής αξίας με βάση τη δήλωση ΕΝΦΙΑ του 2020, 11.716,20 ευρώ.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησής της έλαβε τα κάτωθι προϊόντα: [Α] Από την πρώτη μετέχουσα έχουν χορηγηθεί προς την αιτούσα, 1) σύμβαση ρύθμισης δανείου, δάνειο με την ιδιότητα της οφειλέτιδος, με υπόλοιπο οφειλής την 19.02.2016 ύψους 12.834,35 € και τρέχουσα ενήμερη δόση 207,60 € και 2) σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, δάνειο με την ιδιότητα της εγγυήτριας με υπόλοιπο οφειλής την 19.02.2016 ύψους 15.581 € και τρέχουσα ενήμερη δόση 469,80 €. [Β] Από τη δεύτερη μετέχουσα έχουν χορηγηθεί προς την αιτούσα με την ιδιότητα της οφειλέτιδος, 1) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 20.11.2015, ύψους 18.248,76 ευρώ και τρέχουσα ενήμερη δόση 270 €, 2) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 20.11.2015, ύψους 4,47 ευρώ, 3) σύμβαση πιστωτικής κάρτας, πίστωση με υπόλοιπο οφειλής την 20.11.2015, ύψους 1.818,71 € και τρέχουσα ενήμερη δόση 31,10 € και 4) σύμβαση πιστωτικής κάρτας, πίστωση με υπόλοιπο οφειλής την 20.11.2015, ύψους 2.064,48 € και τρέχουσα ενήμερη δόση 35 €. Δηλαδή, συνολικά οφείλει προς τα άνω πιστωτικά ιδρύματα 50.552,67 €.
Η αιτούσα, αποδείχθηκε λοιπόν με βάση τα ανωτέρω, ότι κατά το χρόνο λήψεως των δανείων της (τα έτη 2004 και εφεξής) μπορούσε να ανταποκριθεί ακόμα και στις συνολικές δόσεις αυτών, ύψους 800 € περίπου το μήνα, καθώς εμφάνιζε οικογενειακά εισοδήματα κατά προσέγγιση της τάξεως των 16.000 € κατ’ έτος, σε συνδυασμό με τις μειωμένες δαπάνες διαβίωσης που είχε σε σύγκριση με τον παρόντα χρόνο. Για το λόγο αυτό, προφανώς, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το χρόνο σύναψης των παραπάνω ένδικων δανειακών συμβάσεων, αφού έλεγξαν την πιστοληπτική της ικανότητα ενέκριναν τη χορήγηση των δανείων αυτών. Λόγω όμως της μείωσης των εισοδημάτων της και της αύξησης των βιοτικών της δαπανών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δόσεις των δανείων της είναι πλέον δυσθεώρητες και μη διαχειρίσιμες, η αιτούσα δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των παραπάνω δανειακών της υποχρεώσεων. Η αδυναμία της αυτή, παρά τα όσα αντιθέτως διατείνεται η παριστάμενη κυρίως παρεμβαίνουσα, δεν οφείλεται σε δόλο, καθότι κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε από την τελευταία, που φέρει το βάρος απόδειξης. Είναι δε ενδεικτικό της έλλειψης δόλου στο πρόσωπο της αιτούσας ότι περί το έτος 2011, όταν έμεινε χήρα και συνταξιοδοτήθηκε, προέβη σε ρύθμιση των οφειλών της προς την πρώτη καθ’ ης τράπεζα, προκειμένου να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, πλην όμως ανεπιτυχώς, μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, συντρέχει στην περίπτωσή της μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τα μετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα. Οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας ανέρχονται περίπου στα 800,00 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού, που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της αιτούσας το ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να οριστεί σε 200 ευρώ. Το ανωτέρω επομένως ποσό θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και για το χρονικό διάστημα 36 μηνών, ήτοι ποσό 7.200,00 € από την αιτούσα. Στην από 29.04.2015 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου τούτου περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκε η αιτούσα σε προσωρινές σύμμετρες μηνιαίες καταβολές προς τις μετέχουσες, ποσού 300,00 ευρώ, αρχής γενομένης από Μάϊο 2015. Σε συμμόρφωση προς την προσωρινή αυτή διαταγή η αιτούσα κατά το διάστημα της ισχύος της κατέβαλε στις πιστώτριες το συνολικό ποσό των 20.699 ευρώ. Επομένως, έχει εξαντλήσει και υπερκαλύψει το ποσό της μηνιαίας δόσης που ορίστηκε κατ’ αρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/10, όπως ισχύει. Καθόσον μετά τις καταβολές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των καθ’ ών και εφόσον υποβάλλεται και σχετικό αίτημα, η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10 ρύθμιση.
Η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πιο πάνω κύρια κατοικία της, με την καταβολή ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας της. Για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας της, η αιτούσα πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με 9.372,96 €, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα εκτελέσεως. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εντός τεσσάρων (4) ετών σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις από 195,27 ευρώ εκάστη δόση, εντός του πρώτου δεκαημέρου μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών, της οικονομικής δυνατότητας και της προχωρημένης ηλικίας της αιτούσας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κατοικίας της προς τις καθ’ ών μηνιαία δόση κεφαλαίου για 4 έτη, ύφους 195,27 ευρώ. Η καταβολή αυτών των δόσεων θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής.