οικογενειακό δίκαιο
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΑΙ ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΝΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ 500 ΕΥΡΏ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

816/2022 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, όλων των εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και από το σύνολο εν γένει των ισχυρισμών, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι συνήψαν το 2021 σύμφωνο συμβίωσης. Λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμα όνομα. Οι διάδικοι κατόπιν κοινής τους απόφασης ουδέποτε συμβίωσαν ενώ ακόμα και μετά τη γέννηση του τέκνου τους η κατάσταση αυτή δεν μεταβλήθηκε αλλά έκαστος εξ αυτών ζούσε μόνος και ανεξάρτητος, ενώ όσον αφορά το τέκνο ο αιτών πατέρας επισκεπτόταν το τελευταίο στην κατοικία της αιτούσας μητέρας. Οι σχέσεις των διαδίκων μετά την γέννηση του τέκνου δεν εξελίχθηκαν ομαλά λόγω της προσπάθειας του αιτούντος να επιβληθεί στην αιτούσα για τον τρόπο που αυτή θα επιμελείται του τέκνου τους κατά τον τρόπο που αυτός θεωρούσε ορθότερο σε οποιοδήποτε ζήτημα το αφορούσε ακόμα και σε ζητήματα που ανάγονταν στην καθημερινή του καθαριότητα και τροφή και δη έως πότε θα πρέπει να το θηλάσει, πώς θα το καθαρίζει και θα τοποθετεί τις πάνες προκαλώντας ενόχληση και άγχος στην αιτούσα η οποία αντιδρούσε αρνητικά σε αυτή την «επίβλεψη» του πατέρα του τέκνου φρονώντας ότι ενείχε σημεία αμφισβήτησης των ικανοτήτων της να επιμελείται του τέκνου της. Ενόψει της ως άνω συμπεριφοράς του αιτούντος, η αιτούσα του ζήτησε να περιορίσει τις επισκέψεις του στο σπίτι της, γεγονός που συντέλεσε στη δημιουργία ακόμα περισσοτέρων διενέξεων, με αποτέλεσμα να καταθέσουν αμφότεροι αιτήσεις ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.

Ως προς το ζήτημα της επιμέλειας της ανήλικης, πιθανολογήθηκε ότι είναι 6 μηνών, διαμένει από την γέννησή της με την μητέρα της, επιμελούμενη εν τοις πράγμασι από την μητέρα της, η οποία την περιβάλλει με αγάπη και στοργή και φροντίζει για την καλή ανατροφή της. Είναι επίσης υγιής, άξια και ικανή να διαπαιδαγωγήσει σωστά την ανήλικη και να συμβάλλει θετικά και υπεύθυνα στην ομαλή ψυχοσωματική και ψυχοπνευματική της ανάπτυξη, ασχολούμενη προσωπικά και συστηματικά με τη σωστή ανατροφή της, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες σε ένα κλίμα συναισθηματικής σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας για την ανήλικη.

Ο αιτών πατέρας ζητεί να λάβει χώρα λειτουργική κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας και δη να ανατεθεί η άσκηση αυτής στη μητέρα, παραμένοντας, ωστόσο, η άσκηση των τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης του τέκνου και στους δυο γονείς τόσο ως προς τα σημαντικά ζητήματα όσο και ως προς τα ήσσονος σημασίας. Αναφορικά με το εν λόγω αίτημά του, εκ του νόμου κατ’ άρθρο 1519 ΑΚ, ορίζεται ότι για σημαντικά ζητήματα της επιμέλειας όπως ζητήματα αναφορικά με την υγεία της ανήλικης, εκτός από τα επείγοντα και τα τρέχοντα, καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον της, θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από τους δύο γονείς από κοινού, ακόμα κι όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα. Συνεπώς, το αίτημά του περί της από κοινού άσκησης της επιμέλειας σε σημαντικά ζητήματα της υγείας και εκπαίδευσης του τέκνου αλυσιτελώς προβάλλεται. Αναφορικά με το αίτημα της ανάθεσης της από κοινού επιμέλειας σε αμφότερους τους διαδίκους και για τα ήσσονος ζητήματα, το παρόν Δικαστήριο φρονεί ότι θα πρέπει να απορριφθεί καθόσον πιθανολογήθηκε ότι προσκρούει στο συμφέρον του τέκνου, με γνώμονα του οποίου και μόνο κρίνει το Δικαστήριο, εφόσον όπως προέκυψε οι σχέσεις των διαδίκων είναι εξαιρετικά τεταμένες, χωρίς να υφίσταται σύμπνοια και ταύτιση έστω και μερικώς, των απόψεών τους, με αποτέλεσμα να μην δύνανται αυτοί να λάβουν σταθερές αποφάσεις για το πρόσωπο του ανηλίκου ως προς τα τρέχοντα ζητήματα που το αφορούν με δυσμενείς συνέπειες για το ίδιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον της ανήλικης, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να κατανεμηθεί προσωρινά η γονική μέριμνα και να ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης αποκλειστικά σε όλες τις πτυχές της στην αιτούσα μητέρα, που ανταποκρίνεται με επάρκεια στα γονεϊκά της καθήκοντα.

Πιθανολογείται επίσης, ότι η ανήλικη στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος. Ενόψει των ανωτέρω, δικαιούται διατροφή σε χρήμα από τους υπόχρεους γονείς της, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση πατέρας εργαζόταν στον Ελληνικό Στρατό λαμβάνοντας περί τα 1.300 ευρώ, θέση από την οποία παραιτήθηκε, έκτοτε δε δραστηριοποιείται στο χώρο εκμετάλλευσης ακινήτων, με μηνιαίες απολαβές του ίδιου ύψους όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος και ο μάρτυράς του. Ο αιτών έχει στην κυριότητά του 20 ακίνητα ευρισκόμενα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία άπαντα του αποφέρουν εισόδημα. Ίδρυσε δε ΙΚΕ ώστε να διευκολύνεται στη διαχείρισή τους. Το παρόν Δικαστήριο συναξιολογώντας τις καταθέσεις των μαρτύρων και λαμβανομένου υπόψιν του είδους της ασκούμενης δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, φρονεί ότι ο αιτών αποκερδαίνει τουλάχιστον 3.000 ευρώ, η δε κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος δεν κρίνεται πειστική αφού δεν είναι δυνατό να παραιτηθεί από μια εργασία που του εξασφάλιζε πέραν του μισθού του, υγειονομική περίθαλψη, παροχές γήρατος και έτερα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, προκειμένου να απασχοληθεί με δραστηριότητα που θα του απέφερε το ίδιο ποσό χωρίς τις λοιπές παροχές. Εξάλλου, ο ίδιος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 12.725,59 ευρώ, ήτοι 1.060 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο υπολείπεται εμφανώς από το μισθό που λάμβανε στο στρατό. Σημειώνεται ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν αποτελούν αψευδή δικαστικά τεκμήρια για τα πραγματικά εισοδήματα που αποκομίζει, καθώς δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την ειλικρίνειά τους. Διαμένει σε μισθωμένη κατοικία την οποία χρησιμοποιεί και ως επαγγελματική έδρα της εταιρείας του, έναντι μισθώματος 650 ευρώ μηνιαίως και επιβαρύνεται και με τα λειτουργικά έξοδα της οικίας αυτής (ΔΕΗ, κοινόχρηστα) που είναι συνηθισμένα.

Ακολούθως πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εργαζόταν πριν τον τοκετό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως νοσηλεύτρια λαμβάνοντας μεικτές μηνιαίες αποδοχές 715 ευρώ. Μετά τη γέννηση του τέκνου της σταμάτησε να εργάζεται προκειμένου να αφοσιωθεί στη φροντίδα αυτού και μοναδικό της εισόδημα αποτελεί το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει ύψους 440 ευρώ. Το εν λόγω επίδομα θα λαμβάνει μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2022, οπότε και θα επιστρέψει στην εργασία της. Μένει με την ανήλικη θυγατέρα της σε ιδιόκτητη κατοικία, για την οποία δεν καταβάλλει μίσθωμα πλην όμως βαρύνεται με την ανάλογη συμμετοχή της στις δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που είναι οι συνηθισμένες. Περαιτέρω, η αιτούσα έχει να αντιμετωπίσει και τις δαπάνες διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, ιατρικών εξόδων, που είναι οι συνήθεις, ενώ παρέχει στην ανήλικη θυγατέρα της τις συνδεόμενες με τη συνοίκηση προσωπικές φροντίδες και υπηρεσίες της που είναι αποτιμητές σε χρήμα.

Ακολούθως, και όσον αφορά την ανήλικη θυγατέρα, διαμένει με την μητέρα της, δεν επιβαρύνεται με δαπάνες μισθώματος, αλλά με την ανάλογη συμμετοχή της στις δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Οι δαπάνες διαβίωσης της ανήλικης είναι οι συνήθεις δαπάνες των ανηλίκων τέκνων της ηλικίας της της αυτής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των γονέων της. Η κατά το επίδικο χρονικό διάστημα ανάλογη διατροφή προσδιορίζεται στο ποσό των 550 ευρώ μηνιαίως. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η παροχή προσωπικής εργασίας και της φροντίδας της αιτούσας για την ανατροφή της ανήλικης.

Ο καθ’ ου η αίτηση πρέπει να μετέχει προσωρινά στην ανάλογη διατροφή της ανήλικης με το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό, συμμετέχει η αιτούσα μητέρα με την παροχή στέγης καθώς και των προσωπικών της υπηρεσιών στη φροντίδα και ανατροφή της. Το ως άνω ποσό είναι σε θέση ο καθ’ ου να καταβάλλει.

Λόγω της προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στη μητέρα του, πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ ου-αιτούντος πατέρα με εκείνο, με το οποίο δεν διαμένει, για να μην αποκοπεί ο φυσικός δεσμός τους. Πιθανολογείται ότι ο αιτών είναι στοργικός και τρυφερός πατέρας, που εμμένει στη διατήρηση των ισχυρών δεσμών με το τέκνο του. Εξάλλου, το συμφέρον του ανηλίκου, είναι να λαμβάνει χώρα όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνία με τον πατέρα του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενισχύεται τόσο ο ψυχικός δεσμός μεταξύ τους όσο και να αποφευχθεί η μεταξύ τους αποξένωση. Παράλληλα, το άκρως προσωπικό αυτό δικαίωμα του αιτούντος, απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς το τέκνο του, συντελεί δε, στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και στην εν γένει προσωπικότητά του (ΑΠ 659/1998, ΝοΒ 47, 1412, ΕφΘες 1715/2003, Αρμ 2003, 1611, ΕφΘες 2322/1997, ΕλλΔνη 40, 358). Ενόψει των ανωτέρω, ο αιτών πατέρας έχει δικαίωμα να επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο, κατά τον κατωτέρω ειδικότερο τρόπο: α) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 17:00 μ.μ. έως 19:30 μ.μ., είτε στην οικία της αιτούσας μητέρας, είτε σε παιδότοπο, παιδική χαρά και εν γένει κατάλληλο για βρέφη χώρο, β) κάθε δεύτερη Κυριακή εναλλάξ, από ώρα 11:00 έως ώρα 14:00 μ.μ., είτε στην οικία της αιτούσας μητέρας, είτε σε παιδότοπο, παιδική χαρά και εν γένει κατάλληλο για βρέφη χώρο, γ) τον μήνα Αύγουστο επί πέντε συνεχείς ημέρες έκαστο 15ήμερο του Αυγούστου άνευ διανυκτερεύσεως, ενόψει της βρεφικής ηλικίας του τέκνου, και δη, το πρώτο 15ήμερο από 1η Αυγούστου έως και 5 Αυγούστου, εκάστη ημέρα εξ αυτών από ώρα 11:00 π.μ. οπότε και θα παραλαμβάνει το τέκνο από την οικία της μητέρας έως ώρα 14:00 οπότε και θα το επιστρέφει σε εκείνη, και το δεύτερο 15ήμερο από 14 Αυγούστου έως και 18 Αυγούστου, εκάστη ημέρα εξ αυτών από ώρα 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. οπότε θα επιστρέφει το τέκνο στην οικία της μητέρας του. Τα λοιπά πενθήμερα του Αυγούστου, το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο του θα αργεί. δ) Τα Χριστούγεννα επί τρεις συνεχόμενες ημέρες άνευ διανυκτερεύσεως, και δη από 24 Δεκεμβρίου έως και 26 Δεκεμβρίου, εκάστη ημέρα, από ώρα 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Την Πρωτοχρονιά, από 30 Δεκεμβρίου έως και 1η Ιανουαρίου, το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος θα αργεί. ε) Σε όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις η παραλαβή και παράδοση του τέκνου από τον αιτούντα θα γίνεται από και προς την κατοικία της αιτούσας. Θα πρέπει ακόμα να απειληθεί χρηματική ποινή 100 ευρώ κατά της αιτούσας μητέρας, για την περίπτωση που παραβιάσει την ανωτέρω διάταξη που αφορά στη ρύθμιση της επικοινωνίας.