ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Το Δικαστήριο όρισε : 1) Για τον αιτούντα, υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη με χρέη προς τράπεζες και προς Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας – ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 370.000 ΕΥΡΩ 2) Για την αιτούσα, υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη με χρέη προς τράπεζες και προς ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 396.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών είναι 57 ετών και η αιτούσα 55 ετών. Από το γάμο τους έχουν δύο ενήλικα τέκνα που μένουν μαζί τους. Η θυγατέρα τους είναι φοιτήτρια στο … Ο αιτών από το έτος 1995 είχε ατομική επιχείρηση αρτοποιίας-παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και στις 14.4.2005 διέκοψε αυτήν και έκτοτε απασχολείτο περιστασιακά. Από τις 19.2.2010 μέχρι την 3.3.2017 απασχολήθηκε ως αρτοποιός σε αρτοποιϊο στους Αγίους Αναργύρους και έκτοτε είναι άνεργος. Η αιτούσα από τις 4.5.2005 είχε ατομική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αρτοποιίας την οποία διέκοψε στις 16.6.2009. Κατόπιν το διάστημα από 19.10.2010 έως 13.2.2013 απασχολήθηκε ως υπάλληλος γραφείου. Έκτοτε είναι άνεργη.

Η αιτούσα έχει στην κυριότητα της : 1) ένα ακίνητο μεζονέτα εντός οικοπέδου εμβαδού 60 τ.μ. … στη … που αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων αντικειμενικής αξίας 104.814 ευρώ, 2) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 318,75 τ.μ. στη θέση … στην Κοινότητα …, με την αυθαίρετη οικία εμβαδού 23 τ.μ. που νομιμοποιήθηκε … αντικειμενικής αξίας 46.358,06 ευρώ, 3) οικόπεδο εμβαδού 6.000 τ.μ. στη … πλειστηριάστηκε με την υπ’ αριθμόν … περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της συμβολαιογράφου … για το ποσό των 14.000,20 ευρώ.

Ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Έχει στην κυριότητα του: 1) το με αριθμό κυκλοφορίας … Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας CHEROKEE, κυκλοφόρησε το 2004, 2.429 κ.ε. αξίας 3.000 ευρώ, 2) το με αριθμό κυκλοφορίας … IXE αυτοκίνητο μάρκας LANCIA DELTA κυκλοφόρησε το 1995, 1372 κ.ε., αξίας 400 ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης είχαν αναλάβει τα ακόλουθα χρέη, … Ο αιτών οφείλει : 1) Στην Τράπεζα Πειραιώς από πιστωτική κάρτα το ποσό των 1.959,05 ευρώ, 2) Στην CEPAL HELLAS (ALPHA ΒΑΝΚ) ως εγγυητής σε στεγαστικό και καταναλωτικά δάνεια το ποσό των 337.437,66 ευρώ. Για την απαίτησή της αυτή η ALPHA ΒΑΝΚ ενέγραψε προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας, 3) Στην EUROBANK από πιστωτική κάρτα το ποσό των 943,51 ευρώ, 4) Στην Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας το ποσό των 30.760,90 ευρώ για το διάστημα μέχρι την 26.7.2018 … Συνολικά οφείλει το ποσό των 371.101,12 ευρώ.

Η αιτούσα οφείλει: 1) Στην CEPAL HELLAS (ALΡΗΑ ΒΑΝΚ) το ποσό των 359.951,16 ευρώ από καταναλωτικά και στεγαστικό δάνειο, 2) Στην ALPHA ΒΑΝΚ από πιστωτική κάρτα το ποσό των 1.230,02 ευρώ. Για τις απαιτήσεις της η ALPHA ΒΑΝΚ ενέγραψε προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο της αιτούσας, 3) Στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 30.887,41 ευρώ, 4) Στην EUROBANK Α.Ε. από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες το ποσό των 36.339,84 ευρώ , 5) Στον ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ το ποσό των 12.918,22 ευρώ, 6) Στη Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ το ποσό των 24.787,45 ευρώ … Συνολικά οφείλει το ποσό των 466.114,10 ευρώ.

Οι αιτούντες λόγω της ανεργίας τους και των συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών υποχρεώσεων τους εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους περιήλθαν σε μόνιμη και γενική άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους. Επομένως πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά τους για χρονικό διάστημα 3 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών τους. Η κάθε μηνιαία δόση πρέπει να οριστεί στο ποσό των 30 ευρώ δι’ έκαστο αιτούντα, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών τους επί 36 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Οι αιτούντες δυνάμει της από 29.1.2019 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας ορίστηκε να καταβάλουν το ποσό των 100 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων των καθ’ ων, με έναρξη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2019 …

Τα Ι.Χ. οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα του αιτούντα είναι χαμηλής αξίας δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον και θα εξαιρεθούν από την εκποίηση αφού ληφθούν υπόψη και τα έξοδα της διαδικασίας ρευστοποίησης.

Περαιτέρω η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1 του ιδίου νόμου εκποίηση 1) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 318,75 τ.μ. … στην Κοινότητα …

Για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου θα πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, […]

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με τα προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 ν.3869/2010, εφόσον δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων των καθ’ ων και προβάλλεται αίτημα εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας από την εκποίηση που ευρίσκεται στην οδό … αποτελείται από ισόγειο όροφο 52,58 τ.μ. και πρώτο όροφο 52,58 τ.μ. που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 60 τ.μ. , η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της β) το εισόδημα της αιτούσας δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της δεν υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο και μέχρι 3 τέκνα. γ) Η αιτούσα είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, καθόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο από τους πιστωτές. Κατά το άρθρο 9 παρ. 2 το ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, προσδιορίζεται από το ποσό που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Συνεπώς κρίσιμη για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού είναι η εμπορική αξία της κατοικίας, μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης. Στην προκειμένη περίπτωση αφού ληφθεί υπόψη η θέση, το εμβαδόν, η παλαιότητα του ακινήτου, αφού ο πρώτος όροφος κτίστηκε το 1998 η εμπορική αξία της κατοικία της ανέρχεται στο ποσό των 73.000 ευρώ.

[…]

Το ποσό αυτό η αιτούσα υποχρεούται να το καταβάλει σε χρονικό διάστημα 20 ετών, ήτοι σε 240 μηνιαίες δόσεις ποσού 291,67 ευρώ. Οι δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μήνα, μετά την πάροδο 3 ετών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Οι δόσεις θα γίνονται χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσο αφορά τη διανομή του ποσού των μηνιαίων δόσεων, … Η αιτούσα λοιπόν 1) Στην Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ και στον ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ πρέπει να καταβάλει το ποσό των 72,92 ευρώ μηνιαίως ήτοι 36,46 ευρώ εις έκαστο εξ αυτών. 2) Στη CEPAL HELLAS πρέπει να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 189,50 ευρώ. 3) Στις λοιπές τράπεζες πρέπει να καταβάλει το πόσο των 29,17 ευρώ μηνιαίως.

Επομένως η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της αιτούσας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας…