ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΓΑΓΩΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

666/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Με την κρινόμενη αίτησή της, η αιτούσα εκθέτει ότι δυνάμει της με αριθμ. … πράξης της συμβολαιογράφου Πειραιά …, λύθηκε συναινετικά ο γάμος της με τον καθ’ ου. της ανατέθηκε αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης τους, …, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής τους, επιπλέον δε, προσδιορίστηκαν αφενός μεν το μηνιαίο χρηματικό ποσό που θα υποχρεωνόταν να της καταβάλλει στο εξής ο καθ’ ου, ως συνεισφορά του στη μηνιαία διατροφή της εν λόγω ανήλικης κόρης του, αφετέρου δε ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του. Ζητεί δε αυτή, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση. αφενός μεν να μεταρρυθμιστεί-αναπροσαρμοστεί το ανωτέρω αναφερόμενο χρηματικό ποσό που συνεισφέρει o καθ’ ου στην μηνιαία χρηματική διατροφή της ανήλικης κόρης του από το ποσό των 200 ευρώ σ’ αυτό των 550 ευρώ, από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αίτησης, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την δήλη ημέρα και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, αφετέρου δε να μεταρρυθμιστεί-περιοριστεί το προβλεφθέν πρόγραμμα επικοινωνίας του καθ’ ου με το ανήλικο τέκνο του, λόγω της απόλυτης άρνησης της κόρης της ν’ ακολουθεί τον καθ’ ου πατέρα της τις ορισθείσες ημέρες και, γενικώς, να έρχεται σ’ επαφή μαζί του, έτσι ώστε αυτός (ο καθ’ ου) ν’ ασκεί το δικαίωμά του μόνο ενόσω είναι παρούσα η ίδια (η αιτούσα) και σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. […]

Οι διάδικοι τέλεσαν τον γάμο τους στις …, ωστόσο η συμβίωσή τους διασπάστηκε λίγους μήνες μετά τη γέννηση της ανήλικης κόρης τους, η οποία ήρθε στη ζωή την … Έτσι, στις …, εμφανίστηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά … και της υπέβαλαν το από … ιδιωτικό συμφωνητικό τους για τη συναινετική λύση του γάμου τους, καθώς και το σύγχρονο ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας, της επικοινωνίας και της διατροφής αναφορικά με την εν λόγω ανήλικη κόρη τους. Ειδικότερα, συμφώνησαν ότι η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους θ’ ασκείται από την – εδώ αιτούσα – μητέρα της, με την οποία θα κατοικεί, και ότι ο εδώ καθ’ ου, πατέρας της, θ’ ασκεί απρόσκοπτα το δικαίωμα της επικοινωνίας του μαζί της, σύμφωνα με το αναφερόμενο στην με αριθμ. … πράξη της προαναφερθείσας συμβολαιογράφου, πρόγραμμα. Πιθανολογήθηκε, όμως, ότι μετά από την άσκηση της επικοινωνίας του καθ’ ου με την ανήλικη κόρη του, κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών τους, το καλοκαίρι που πέρασε (έτους 2022), το ανήλικο κορίτσι, καθ’ όλη την διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου τρέχοντος έτους (2022), αρνήθηκε σθεναρά και κατηγορηματικά να ξανακολουθήσει τον καθ’ ου, πατέρα του, εκτός της μητρικής της κατοικίας για να επικοινωνεί μ’ αυτόν σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, η ανήλικη εκδήλωσε αυτή την συμπεριφορά απέναντι στον πατέρα της, δίχως αυτή να είχε προηγουμένως παραπονεθεί προς την αιτούσα μητέρα της για κάποιο ιδιαίτερο, πρόσφατο συμβάν που να κλόνισε την εμπιστοσύνη της προς τον πατέρα της και να προκάλεσε ψυχρότητα στην σχέση της μαζί του, με συνέπεια να γεννώνται εύλογα ερωτήματα από μέρους του, ως προς την γενεσιουργό αιτία της απόρριψής του από την εξάχρονη κόρη του. Ωστόσο, ενόψει του θυμού που, σύμφωνα με τις δύο προσκομιζόμενες από την αιτούσα, ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις της Ψυχολόγου Νίκης Βασιλείου, εκδηλώνει το ανήλικο κορίτσι προς τον καθ’ ου πατέρα του, και μέχρι να επιληφθεί ο ορισθείς από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Πειραιά Παιδοψυχίατρος του Τζάνειου Νοσοκομείου, θα πρέπει, πρωτίστως, να μεταβληθεί o τρόπος άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του καθ’ ου με την ανήλικη κόρη του και, δευτερευόντως, να τροποποιηθεί το πρόγραμμά της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να κάμπτεται με θετικό τρόπο η αντίσταση της ανήλικης για να εξέρχεται από την μητρική της οικία οικειοθελώς και να φθάνει ευδιάθετη στον τόπο συνάντησής της με τον πατέρα της. Θα πρέπει δηλαδή να συνοδεύεται η ανήλικη από την αιτούσα μητέρα της μέχρι τον δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο νεότητας της προτίμησης του καθ’ ου, στην περιοχή του Πειραιά και των προαστίων του, όπου αυτή (η ανήλικη) θα παραδίδεται στον καθ’ ου πατέρα της. Εκεί θ’ ασκείται το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ ου με την ανήλικη κόρη του για ορισμένο χρονικό διάστημα κι εκεί η αιτούσα μητέρα της, εφόσον βέβαια η ίδια το επιθυμεί, θ’ αναμένει την λήξη της επικοινωνίας τους, για να παραλαμβάνει από τον καθ’ ου την κόρη τους, δίχως, όμως, να υφίσταται άμεση τοπική εγγύτητα μεταξύ τους κατά την διάρκειά της (της επικοινωνίας τους), προκειμένου να μην ασκεί η αιτούσα παρεμβατικό ρόλο στη διαμόρφωση της πατρικής σχέσης του καθ’ ου με την ανήλικη κόρη του κι έτσι ν’ αποφεύγεται η παραμικρή πιθανότητα εκδήλωσης προστριβών και αντεγκλήσεων από τον καθένα τους. Τόσο ο ακριβής τόπος, όσο και ο ακριβής χρόνος της συνάντησής τους, θα γνωστοποιείται από τον καθ’ ου στην αιτούσα, με το όποιο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίησή της, δίχως τη δυνατότητα μετέπειτα υπαναχώρησης από κανέναν από τους διαδίκους, παρά μόνο για λόγο ανώτερης βίας που θα πρέπει όμως, να γνωστοποιείται έγκαιρα από καθένα των διαδίκων, τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της επικοινωνίας, και ν’ αποδεικνύεται με έγγραφο που θα διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό μέσο, ιδίως σε περίπτωση ασθένειας. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση αδυναμίας της ίδιας της αιτούσας να συνοδεύσει την ανήλικη κόρη της στην ήδη προγραμματισμένη συνάντηση, η τελευταία θα πρέπει να συνοδεύεται από όποιο άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο της μητέρας της, το οποίο η τελευταία ήθελε κρίνει κατάλληλο για να του εμπιστευτεί την κόρη της. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα έξοδα διαβίωσης της εξάχρονης κόρης των διαδίκων, μαθήτριας της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου, η οποία παρακολουθεί, επιπλέον, μαθήματα χορού και μίας πολεμικής τέχνης, δεν ξεπερνούν το ποσό των εξακοσίων τριάντα ευρώ μηνιαίως. Απ’ αυτό το ποσό. ο καθ’ ου, ο οποίος υπηρετεί με τον βαθμό του Ανθυπασπιστή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και ο οποίος, μετά την κατάργηση, ως προς όλους τους μισθοδοτούμενους του δημόσιου τομέα, της προβλεπόμενης από το άρθρο 29 Ν. 3986/2011, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα λαμβάνει ως καθαρές μηνιαίες αποδοχές του το ποσό των 1.500 ευρώ περίπου, μπορεί να συνεισφέρει μηνιαίως το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, για χρηματική διατροφή της ανήλικης κόρης του. Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου έχει κι άλλο εισόδημα από αφανή εμπορική δραστηριότητα υπαίθριας κινητής καντίνας πρόχειρων γευμάτων, που λειτουργεί υπό τον μανδύα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, στο …, πλησίον του Κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, και στην οποία συμμετέχει η μητέρα του σε ποσοστό 50%, αφού από μόνο του το γεγονός ότι ενδεχομένως, κάποιες φορές, να βοηθάει στην λειτουργία της, την μητέρα του, η οποία -σημειωτέον- τον φιλοξενεί στην οικία της, δεν τον καθιστά αφανή εταίρο του δικού της εταιρικού μεριδίου. Περαιτέρω, κατά το υπόλοιπο ποσό των 280 (630 – 350) ευρώ, συμμετέχει στη μηνιαία διατροφή της ανήλικης κόρης της, η αιτούσα, η οποία υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, με τον βαθμό της Ανθυπασπιστού, και η οποία θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές, ποσού 1.230 ευρώ περίπου μηνιαίως. Η αιτούσα προσφέρει στην κόρη της, κυρίως, με την προσωπική της εργασία, την οποία της παρέχει καθημερινώς, για την καθημερινή της φροντίδα, … Αυτή η προσωπική προσφορά της αιτούσας την κόρη της αποτιμάται στο ποσό των 200 ευρώ. Πρέπει, επομένως, να γίνει μερικώς δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη αίτηση, κατά τα προαναφερθέντα, όσον αφορά την τροποποίηση του τρόπου και του προγράμματος επικοινωνίας της ανήλικης … με τον καθ’ ου πατέρα της, καθώς και ως προς το ύψος της μηνιαίας χρηματικής διατροφής, ύψους τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, που αυτή δικαιούται να λαμβάνει κάθε μήνα από τον καθ’ ου πατέρα του και το οποίο πρέπει να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ου να καταβάλλει στην αιτούσα για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της, ως ασκούσα την επιμέλειά του, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τη δήλη ημέρα καταβολής του (ήτοι από την δεύτερη ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα) και για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης στον καθ’ ου …

Υποχρεώνει προσωρινά τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, στην αιτούσα, ως προσωρινή διατροφή της ανήλικης κόρης της, …, της οποίας την επιμέλεια αυτή ασκεί, το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της επιδικασθείσας μηνιαίας χρηματικής παροχής, από την δεύτερη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και μέχρι την εξόφληση, και για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της κριθείσας αιτήσεως.

Μεταρρυθμίζει τον τρόπο και το πρόγραμμα άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του καθ’ ου με την ανήλικη κόρη του, …, η οποία θα πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους ψυχαγωγίας της νεότητας, αποκλειστικά της επιλογής του καθ’ ου, στην περιοχή του Πειραιά και των προαστίων του, όπου η ανήλικη θα προσέρχεται με τη συνοδεία της αιτούσας μητέρας της, η οποία θα την παραδίδει επί τόπου, στον καθ’ ου πατέρα της, κατά την έναρξη της επικοινωνίας τους (του καθ’ ου με την κόρη του), και θα την παραλαμβάνει απ’ αυτόν (τον καθ’ ου), στον ίδιο χώρο, κατά το πέρας της, σύμφωνα και με τις λοιπές προβλέψεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Η επικοινωνία θα διαρκεί για δύο και μισή ώρες (2 ώρες και 30′), ήτοι θα ξεκινά στις 17.00′ και θα περατώνεται στις 19.30′, και θα πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο ημέρες εβδομαδιαίως, ήτοι: α) κάθε Τετάρτη ή Δευτέρα και β) κάθε Σάββατο ή Κυριακή ή Παρασκευή (με την σειρά προτεραιότητας των αναφερόμενων ημερών), αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου του καθ’ ου, λόγω των υπηρεσιακών του υποχρεώσεων. Η παρούσα ρύθμιση θα εφαρμόζεται απαρέκκλιτα και κατά τη διάρκεια όλων των εορτών και επίσημων αργιών, όπως των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια των θερινών διακοπών […]

 

παρούσα ρύθμιση, εκτός – βέβαια – κι αν οι δύο γονείς συμφωνήσουν μεταξύ τους νηφάλιοι να κατανείμουν ισότιμα το χρονικό διάστημα που θα απολαμβάνει καθένας τους για περισσότερες διαδοχικές ημέρες ή/και εβδομάδες, μαζί με το ανήλικο τέκνο του, κατά την διάρκεια των εκάστοτε διακοπών του.

Απαγγέλει τόσο κατά της αιτούσας όσο και κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση, διάρκειας δύο (2) μηνών και χρηματική ποινή, ποσού χιλίων (l ευρώ για κάθε παράβαση της αμέσως παραπάνω διάταξης, η οποία θα έχει ως συνέπεια την μη πραγματοποίηση της επικοινωνίας της ανήλικης με τον καθ’ ου πατέρα της.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις ΆΙ Απριλίου 2023, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ