ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 45.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 45.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1157/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Από τη μελέτη όλων ανεξαιρέτως των … αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο αιτών, 44 ετών, είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως εκτύπωση στοιχείων του από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Είναι έγγαμος από το έτος 2001 με την …, η οποία εργάζεται ως υπάλληλος αποκερδαίνοντας μηνιαίως το ποσό των 650,00 ευρώ σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις πληρωμής αποδοχών περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021. Από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα τον … γεννηθέντα το έτος 2001 και τη … γεννηθείσα το έτος 2006 η οποία αποτελεί προστατευόμενο μέλος τους. Διαμένουν σε ακίνητο πλήρους και αποκλειστικής κυριότητάς του αιτούντος σε, ποσοστό 100%, το οποίο βρίσκεται στο …, επί της οδού …. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, επιφάνειας 71,58 τ.μ., έτους κατασκευής 2007 μετά μίας αποθήκης εμβαδού 10,13 τ.μ. καθώς και μία θέση στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης υπογείου εμβαδού 9,57 τ.μ.. Η αντικειμενική αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται σε 62.936,55 ευρώ. Το διαμέρισμα αυτό αγοράσθηκε με δανειοδότηση από την καθ’ ης η αίτηση … Συνεπώς, βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους του ακόμα και σήμερα.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών έχει ένα ΙΧΕ με αρ. κυκλοφορίας … μάρκας FORD FOCUS, έτους κυκλοφορίας 2012, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο εκποίησης …

 

Ο αιτών, αυτοαπασχολούταν ως υδραυλικός από 01-11-2010 και διέκοψε την δραστηριότητά του αυτή στις 4-9-2015. Κατά την περίοδο αυτή, δεν απασχόλησε προσωπικό ούτε διέθετε επαγγελματική στέγη. Τόσο η επαγγελματική του δραστηριότητα ως υδραυλικός, δεν μπορούν να τον κατατάξουν στην κατηγορία του εμπόρου, καθώς αφενός αποτελούν προϊόν προσωπικού μόχθου, δεν απασχολεί και δεν απασχόλησε ποτέ προσωπικό, δεν έχει οργανωμένη επαγγελματική έδρα, ενώ και ο τζίρος του από τις διάφορες δραστηριότητές του, όλα τα χρόνια ήταν σχετικά χαμηλός. Σημειωτέον ότι κρίσιμος χρόνος, για τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη της εμπορικής ιδιότητας στο πρόσωπο του αιτούντος, είναι ο χρόνος παύσης πληρωμών. Εν προκειμένω, ο αιτών, είχε παύσει τις πληρωμές του ενόσω ασκούσε το επάγγελμα του υδραυλικού, επάγγελμα το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου στον προσωπικό του μόχθο, δεν απαιτεί και δεν διέθετε οργανωμένη επιχείρηση, ούτε απασχόλησε ποτέ προσωπικό, οι δε τζίροι του ήταν χαμηλοί κι επομένως κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών του, ο αιτών ήταν μικρέμπορος.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αιτήσεως ο αιτών συνήψε με τη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια τη με αριθμό … σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οφειλή από την οποία θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου, ληξιπρόθεσμη με την κοινοποίηση της κρινόμενης αιτήσεως, έχει δε, διαμορφωθεί, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στο συνολικό ποσό των (139.325,68  733,12 ευρώ =) 140.058,80 ευρώ ενώ η μηνιαία ενήμερη δόση για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 55.30 ευρώ.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο αιτών, φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του …

Περαιτέρω, ο αιτών είχε ήδη παύσει τις πληρωμές του κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λόγω χαμηλών εισοδημάτων. Ως εκ τούτου, ο αιτών περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους του προς τους ανωτέρω πιστωτές. Σήμερα, βάσει των συνήθων συνθηκών και όρων διαβίωσης … εκτιμάται ότι οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του ανέρχονται στα 1.200,00. Ως εκ τούτου, … η υπολειπόμενη ρευστότητα δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στο σύνολο της οφειλής του ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος του.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι o αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία εξυπηρέτησης των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθώς δε δύναται να παρακολουθήσει το ληξιπρόθεσμο του χρέους του και να προβεί στη σχετικώς άμεση ικανοποίησή του συνεκτιμώντας το κόστος διαβίωσής της οικογένειάς του…

Όπως, επομένως αποδεικνύεται από το ιστορικό που προηγήθηκε, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ειδικότερα των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Έτσι, η ρύθμιση του χρέους του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιστώτρια, επί τριετία (36 μήνες), που θα αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, δεν υπάρχει κάποιο προς διάθεση ποσό, αφού δεν επαρκεί το εισόδημα του αιτούντος για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών διαβίωσής του και, ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών του και της μη προβλεπόμενης βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, πρέπει να οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών…

…Σημειώνεται ότι παρά τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών, το Δικαστήριο δεν ορίζει νέα δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό κρίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημα του αιτούντος, λόγω της ηλικίας του και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, ή τουλάχιστον δεν πρόκειται να βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό…

… εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαιρέσεως της κύριας κατοικίας του από τη ρευστοποίηση, μετά το οποίο (αίτημα) η εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, δεδομένου ότι α) υπάρχει ακίνητο που μπορεί να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, για το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαιρέσεως από την εκποίηση, β) ο αιτών έχει ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσής του, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν υπερβαίνει το ποσό των 180.000,00 ευρώ και δ) ο πιστωτής του, στο πλαίσιο του άρθρου 338 ΚΠολΔ, δεν απέδειξε ως όφειλε ότι ο αιτών δεν ήταν συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών… Συνεπώς, ο αιτών θα καταβάλει το συνολικό ποσό των 97.000,00 ευρώ με τριακόσιες (300) μηνιαίες δόσεις, ύψους τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (323,33 ευρώ,) έκαστη, αφού ελήφθησαν υπόψη η οικονομική του δυνατότητα, η ηλικία του και η διάρκεια του δανείου του. Έκαστη, δε, δόση θα καταβάλλεται απευθείας στον πιστωτή του αιτούντος κατ’ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, η δε καταβολή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων θαα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, …

 

Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό…