Απόφαση αναστολής καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες (Κόκκινα Δάνεια)
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ 15 ΕΤΗ

169/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, σύμφωνα με την αρχική έκδοση αυτής, ορίζεται ότι… «2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο…» […] Συμπερασματικά, από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του N.3869/2010 παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να υποβάλει πρόταση στο Δικαστήριο για να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από την εκποίηση. Σημειώνεται ότι η εξαίρεση από την εκποίηση δυνατό να αφορά και άλλα ακίνητα του οφειλέτη, πλην της κύριας κατοικίας αυτού. Τέλος, η έννοια της κατοικίας παρέχεται από το άρθρο 51 ΑΚ. […]

Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτησή του, ως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του, ζητάει σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η προσωπική, εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, τη ρύθμιση των οφειλών του, σε συνδυασμό με τη διάσωση από την εκποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του και την απαλλαγή του από τα χρέη. […]

Απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη είναι η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που προβλήθηκε, καθώς ο Ν.3869/2010 αποβλέπει στην δυνατότητα να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο υπερχρεωμένο πρόσωπο φυσικό πρόσωπο για επανένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει (βλ. Αιτιολογική Έκθεση Ν.3869/2010 και ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 ό.π.). Ως εκ τούτου, η επιδίωξη του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του N.3869/2010, δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή άσκηση με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη μ τα. χρηστά. ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του, αφού o δανειολήπτης ασκεί νόμιμο δικαίωμά του σε ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου που επιτάσσει τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό του, προκειμένου να ενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον (βλ. ΜΠρΑλεξανδρούπολης 190/2012 ό.π. και ΕιρΛάρισας 65/2013 αδημ.). Άλλωστε, το κατά πόσον ο αιτών πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2Ο1Ο και, σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, το ποια είναι η μηνιαία δόση που θα κληθεί να καταβάλλει είναι ζητήματα ουσίας που θα τα κρίνει το Δικαστήριο μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Επομένως, η κρινομένη αίτηση, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, […]

Από την δέουσα εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που νομίμως οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και όσων περιέχονται στο φάκελο της δικογραφίας, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, αλλά και από την όλη εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :

Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Γεννήθηκε στις …, είναι νυμφευμένος από τις … με την …. κι από τον γάμο τους αυτό έχουν αποκτήσει 3 ανήλικα σήμερα τέκνα, … , με τα οποία διαμένουν σε ακίνητο συνιδιοκτησίας της συζύγου του (σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου) στο … Εργάζεται ως χειριστής μηχανήματος στην ανώνυμη εταιρεία …, λαμβάνοντας μηνιαίως το ποσό των 1.500,21 ευρώ. Η σύζυγός του είναι άνεργη, εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, πάσχει από κακοήθες νεόπλασμα του μαστού, έχει υποβληθεί το έτος 2021 σε ογκεκτομή και SLN, λαμβάνοντας συμπληρωματική χημειοθεραπεία, επικουρική ακτινοβολία και τραστουζουμάμπη (Trastuzumab), χρήζοντας ορμονικού χειρισμού για 5 έτη και τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, ενώ της έχει πιστοποιηθεί, κατόπιν αξιολόγησης από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ποσοστό αναπηρίας 67%.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της προκειμένης αίτησης ο αιτών συνήψε ως οφειλέτης : 1) με την πρώτη των καθ’ ων την υπ’ αριθμ. … σύμβαση καταναλωτικού δανείου μετά της πρόσθετης πράξης αυτής, ποσού 27.400,00 ευρώ, εξυπηρετούμενο από δύο λογαριασμούς : ι) τον υπ’ αριθμ. … με χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 682,00 ευρώ και συνολική ενήμερη μηνιαία δόση ύψους 23,60 ευρώ και ιι) τον υπ’ αριθμ. … με χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 44.865,08 ευρώ και συνολική ενήμερη μηνιαία δόση ύψους 376,10 ευρώ και 2) με τη δεύτερη των καθ’ την υπ’ αριθμ. … σύμβαση στεγαστικού δανείου, μετά των προσθέτων πράξεων αυτής, ποσού 17.500,00 ευρώ, με χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 18.054,75 ευρώ και συνολική ενήμερη μηνιαία δόση ύψους 80,50 ευρώ, ήτοι ενέχεται για 2 χρηματοπιστωτικά προϊόντα με συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 63.601,85 ευρώ και συνολική ενήμερη μηνιαία δόση ύψους 480,20 ευρώ.

Λόγω της μείωσης του καθαρού μηνιαίου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντος, σε σχέση με αυτό που λάμβανε κατά τα προηγούμενα έτη, με ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών διαβίωσης της οικογένειάς του με τη γέννηση του 3ου τέκνου του, μετά τη λήψη των ένδικων προϊόντων, σε συνάρτηση με το σοβαρό πρόβλημα υγείας της συζύγου του, που χρήζει αγωγής και τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, καθώς και με τη γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής, λόγω της οικονομικής κρίσης, ιδιαιτέρως εξαιτίας της αύξησης των τιμών καταναλωτικών αγαθών και της κατακόρυφης αύξησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του. Η αδυναμία του είναι γενική, […] Περαιτέρω, η αδυναμία του είναι μόνιμη […] Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημά του κατά τον χρόνο χορήγησης των επίδικων δανείων, ήταν τέτοιο, ώστε να μπορεί να αποπληρωθεί η μηνιαία δόση τους, χωρίς να παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς του. Η προβληθείσα από την πρώτη των καθ’ ων ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών δέον όπως απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, διότι, παρότι είχε, κατά το νόμο, το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως του δόλου του οφειλέτη αιτούντος, παραλείπει να αναφέρει : α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο αιτών συμφώνησε και το αρχικό ύψος αυτών, β) τον χρόνο που τα συμφώνησε και τα έλαβε, γ) τα εισοδήματά του κατά τον χρόνο λήψεως των δανείων, δ) τη μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει, ε) τα έξοδα διαβιώσεώς του και κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών (ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες), ώστε με βάση τα δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν να κριθεί αν πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό.

Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του N.3869/2010 και ειδικότερα σε αυτήν του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν.3869/2010 για μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του και σε αυτήν του άρθρ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο ιδιοκτησίας του που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικώς παρατέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Περαιτέρω, δεν κρίνεται απαραίτητη κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 Ν.3869/2010 η εκποίηση 1) της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% : α) ενός οικοπέδου εκτάσεως 82,00 τ.μ. στην Κίμωλο και β) ενός αγροτεμαχίου με μονοετή καλλιέργεια εκτάσεως 3.085,00 τ.μ. στην Κίμωλο, καθώς δεν αναμένεται να αποδώσουν αξιόλογο τίμημα, έχουν χαμηλό αγοραστικό ενδιαφέρον, και δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποίησης κατά τρόπο που παρέχουν την προσδοκία απόληψης ανάλογου ανταλλάγματος και 2) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥΖ 1033 ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, αφενός μεν λόγω του ότι, εξαιτίας της παλαιότητάς του (έτους α’ κυκλοφορίας 2000), δεν αναμένεται να αποδώσει αξιόλογο τίμημα, αφετέρου δε λόγω των εξόδων της σχετικής διαδικασίας …

Ως προς την υπό στοιχείο ι) ρύθμιση σημειώνονται τα εξής : Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρ. 8 N.3869/2010, παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο εάν ο οφειλέτης είναι για χρόνια άνεργος χωρίς υπαιτιότητά του ή το εισόδημά του είναι ανεπαρκές για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ή εξ αιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας να ορίσει. με απόφασή του καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη […] Εν προκειμένω, το ποσό των μηνιαίων απολαβών του αιτούντος δεν επαρκεί για τον καθορισμό μηνιαίας δόσης χωρίς να παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς του. Συνεπώς, βάσει όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, πρέπει να προσδιορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του, επί τριετία (Μάρτιο 2023 έως και Φεβρουάριο 2026), χωρίς να οριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του, για να καθοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές και να εκκαθαρισθεί οριστικά το θέμα της απαλλαγής του από τα χρέη με την έκδοση οριστικής απόφασης, καθώς δεν αναμένεται ουσιώδης βελτίωση στο άμεσο μέλλον της εισοδηματικής του κατάστασης, η οποία είναι επιπλέον επιβαρυμένη με τη δόση που θα οριστεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, ενώ τμήμα της οφειλής θα αποπληρωθεί στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2. Σημειώνεται πως μετά τον προσδιορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών, δεν καθίσταται δυνατός ο συνυπολογισμός των καταβολών στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής […]

Ως προς την υπό στοιχείο ιι) ρύθμιση σημειώνονται τα εξής : Πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντος που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του, που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, σε ποσοστό 100%, ήτοι για την υπό στοιχεία … οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου, επιφανείας 61,06 τ.μ. (κατά τον τίτλο κτήσεως), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 100/1000, οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο στο … Η συνολική εμπορική αξία του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, στο συνολικό ποσό των 14.000,00€ […] Το ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν η ανωτέρω ιδιοκτησία, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής εκποίησής της σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν, εκτιμάται ότι θα ανερχόταν στις 12.000,00€. Συνεπώς, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το τελευταίο αυτό ποσό των 12.000,00€, δοθέντος ότι, εν προκειμένω, το υπόλοιπο της συνολικής του οφειλής αναφορικά με τα επίδικα δάνεια, όπως η οφειλή αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας των ανωτέρω ρυθμίσεων θα είναι, σε κάθε περίπτωση, ανώτερο του παραπάνω αναφερόμενου ποσού. Επομένως, στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, συνολικού ποσού 66,67€, ο δε χρόνος αποπληρωμής τους, θα πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, αφού ελήφθη υπόψη […] Έτσι, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέργεται σε 66,67€, δηλαδή 12.000,00€ δια. 180 μήνες. Η κατανομή των μηνιαίων δόσεων προς τις απαιτήσεις των καθ’ ων πιστωτριών του θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 974 επ. ΚΠολΔ. Ως προς την έναρξη ισχύος των δόσεων της παρ. 2 του άρθρ. 9 Ν.3869/2010, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.4549/2Ο18, που τροποποίησε εκ νέου τον Ν.3869/2010 και εφαρμόζεται εν προκειμένω, μεταξύ της υπό στοιχείο Ι) και της υπό στοιχείο ΙΙ) ρύθμισης δεν μεσολαβεί πλέον περίοδος χάριτος και οι 2 ρυθμίσεις συντρέχουν. Τούτων δοθέντων, και ενόψει των μηδενικών μηνιαίων καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο της υπό στοιχείο Ι) ρύθμισης, η ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν.3869/2010 θα ξεκινήσει για τον αιτούντα τον μήνα Μάρτιο του έτους 2023 και θα διαρκέσει έως και τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2038, των καταβολών λαμβανομένων χώρα εντός του πρώτου 10ημέρου εκάστου μηνός. Η αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας […]

Επομένως, πρέπει η κρινομένη αίτηση, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της, κατά τα σκέλη που κρίθηκε νόμιμη, και να ρυθμιστούν κατά τρόπο οριστικό τα χρέη του αιτούντος, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά με την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.