ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΥΨΟΥΣ 125.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ DOVALUE

567/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

[…] Με την με αριθ. … σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 74.300 ευρώ, που καταρτίστηκε στη … μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία … και αφενός μεν του αιτούντος αφετέρου δε της συζύγου του αιτούντος …, ήδη αποβιώσασας στις … και κληρονομουμένης δυνάμει διαθήκης από τον αιτούντα, χορηγήθηκε στους τελευταίους έντοκο δάνειο για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών εξοφλητέο το δάνειο σε συνεχείς μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, …, και με επιτόκιο για τις 12 πρώτες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις […] Η καθής η αίτηση, … , αιτήθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά την έκδοση διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενη ότι δεν τηρήθηκαν οι συμφωνηθέντες όροι, υφίσταται δε ανεξόφλητο υπόλοιπο συνολικού ποσού 124.915,09 Ευρώ … Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε σε βάρος του νυν αιτούντος και της θανούσας συζύγου του, η με αριθμό 286/2022 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία οι προαναφερόμενοι διατάχθηκαν να της καταβάλουν το ποσό των 124.915,09 ευρώ έντοκα με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από 23.04.2019 (επομένη της επίδοσης της εξωδίκου καταγγελίας) και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, πλέον τυχόν εξόδων, καθώς και ποσό 1.500 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

[…] Ο αιτών με τον έβδομο λόγο της ανακοπής του ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η καθής εφάρμοζε μη νόμιμα ως χρονική βάση υπολογισμού των τόκων έτος 360 ημερών αντί 365 με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο αιτών – δανειολήπτης με παράνομα ποσά τα οποία εμπεριέχονται στην επίδικη απαίτηση καθιστώντας την τελευταία αμφισβητούμενη ως προς το πραγματικό της ύψος και άρα μη εκκαθαρισμένη και μη εγγράφως αποδειχθείσα. […]

Αναφορικά με τον ανωτέρω λόγο, λεκτέα τα ακόλουθα: Ο υπολογισμός των τόκων με βάση έτος 360 ημερών, προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994, που επιτάσσει οι όροι να είναι διατυπωμένοι κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή, ώστε ο απρόσεκτος μεν ως προς την ενημέρωση του, αλλά διαθέτοντας τη μέση αντίληψη κατά το σχηματισμό της δικαιοπρακτικής του απόφασης καταναλωτής, να γνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει, ιδίως, όσον αφορά τη σχέση παροχής και αντιπαροχής. Με το να υπολογίζεται το επιτόκιο σε έτος 360 ημερών, ο καταναλωτής δεν πληροφορείται το (πραγματικό) ετήσιο επιτόκιο, … Η τράπεζα διασπά με τον τρόπο αυτό, εντελώς τεχνητά και κατ’ απόκλιση των δικαιολογημένων προσδοκιών του καταναλωτή, το χρονικό διάστημα (το έτος), στο οποίο όφειλε να αναφέρεται το επιτόκιο, δημιουργώντας, έτσι, μία πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή-δανειολήπτη, ο οποίος πλέον – όταν το επιτόκιο μιας ημέρας προσδιορίζεται με βάση έτος 360 ημερών – για κάθε ημέρα επιβαρύνεται με, κατά 1,3889% περισσότερο, τόκους, καθώς το επιτόκιο υποδιαιρείται για τον προσδιορισμό του τόκου προς 360 ημέρες, χωρίς αυτή, η επιπλέον επιβάρυνση, να μπορεί να δικαιολογηθεί με την επίκληση κάποιου σύνθετου χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας ή από κάποιους εύλογους για τον καταναλωτή λόγους ή από κάποιο δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Τράπεζας. […]

Συνεπώς, όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά πιθανολογείται και ότι θα ευδοκιμήσει τουλάχιστον ο έβδομος λόγος της από … ανακοπής του αιτούντος κατά την εκδίκασή της, ενόψει δε του ότι η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σε αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη, θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 286/2022 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Πρωτοδικείου Πειραιώς, μετά της από 27.07.2022 επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου του α’ εκτελεστού απογράφου …